Przetargi.pl
Dostawa automatycznej stacji meteorologicznej dla potrzeb Wolińskiego Parku Narodowego.

Woliński Park Narodowy w Międzyzdrojach ogłasza przetarg

 • Adres: 72-500 Międzyzdroje, ul. Niepodległości 3
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 91 3280727, 3280737 , fax. 91 3280357
 • Data zamieszczenia: 2010-02-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Woliński Park Narodowy w Międzyzdrojach
  ul. Niepodległości 3 3
  72-500 Międzyzdroje, woj. zachodniopomorskie
  tel. 91 3280727, 3280737, fax. 91 3280357
  REGON: 00012451200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wolinpn.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Woliński Park Narodowy

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa automatycznej stacji meteorologicznej dla potrzeb Wolińskiego Parku Narodowego.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Szczegóły określone w SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 381200002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wysokość wadium: 2 000,00 zł wniesione do momentu otwarcia ofert. Szczegóły zawarte w SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Gwarancja
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wolinpn.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach