Przetargi.pl
Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych ulic mieszanką mineralno – asfaltową z recyklera na terenie miasta i gminy Tuchola w latach 2021-2022

Gmina Tuchola ogłasza przetarg

 • Adres: 89-500 Tuchola, pl. Zamkowy
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 52 56 42 500 , fax. 52 334 21 38
 • Data zamieszczenia: 2021-01-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Tuchola
  pl. Zamkowy 1
  89-500 Tuchola, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 52 56 42 500, fax. 52 334 21 38
  REGON: 92351156000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.miasto.tuchola.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych ulic mieszanką mineralno – asfaltową z recyklera na terenie miasta i gminy Tuchola w latach 2021-2022
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia obejmuje remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych ulic mieszanką mineralno – asfaltową z recyklera na terenie miasta i gminy Tuchola w latach 2021-2022. Zamówienie realizowane będzie godnie z załączoną Szczegółową Specyfikacją Techniczną (SST) stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ. Gotowość przystąpienia do robót od chwili zgłoszenia przez Zamawiającego: 2 dni. Przedmiot zamówienia określają wymienione kody CPV:  CPV 45233220-7 roboty w zakresie nawierzchni dróg,  opis przedmiotu zamówienia. Zgodnie z załączoną Szczegółową Specyfikacją Techniczną (SST). Oferent określi cenę netto bez podatku VAT i brutto z podatkiem VAT za naprawę nawierzchni:  przy głębokości uszkodzenia do 6 cm – za 1 m2  a każdy następny cm głębokości uszkodzenia – za 1 m2 Przewidywana wielkość zamówienia: a) naprawa nawierzchni przy głębokości uszkodzenia do 6 cm:  w 2021 r. – około 200 m2,  w 2022 r. – około 150 m2 b) oraz naprawa nawierzchni za każdy następny cm gł. uszkodzenia:  w 2021 r. – około 2000 m2,  w 2022 r. – około 1800 m2. Wzór do obliczenia ceny oferty: Wartość oferty = A x 200m2 + (A x 2000 m2 + B x 2000 m2) + A x 150m2 + (A x 1800 m2 + B x 1800 m2) A – cena netto przy głębokości uszkodzenia do 6 cm w zł./1m2 B – cena netto za każdy następny cm głębokości uszkodzenia w zł./1m2 Podstawą do zawarcia umowy jest cena wskazana przez Wykonawcę w formularzu oferty. Wszelkie informacje niezbędne do przygotowania oferty dostępne są do wglądu w siedzibie Zamawiającego oraz udostępnione na stronie internetowej: www.bip.miasto.tuchola.pl.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233220-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach