Przetargi.pl
KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE GMINY MIASTO REDA

EIB S.A. ogłasza przetarg

 • Adres: 87-100 Toruń, Jęczmienna
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. +48(56)6693400
 • Data zamieszczenia: 2021-01-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: EIB S.A.
  Jęczmienna 21
  87-100 Toruń, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. +48(56)6693400
  REGON: 87027005900000

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE GMINY MIASTO REDA
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zamówienie dzieli się na 3 części. Poszczególne części obejmują następujące rodzaje ubezpieczeń: Część 01 zamówienia: (a) Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk (b) Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzoną działalnością i posiadanym mieniem Część 02 zamówienia: (a) Nadwyżkowe Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzoną działalnością i posiadanym mieniem Część 03 zamówienia: (a) Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów (b)Ubezpieczenie pojazdów od uszkodzeń autocasco (c) Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach