Przetargi.pl
Konserwacja urządzeń oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie gminy Dąbrowa Biskupia pozostających we władaniu Enea Oświetlenie sp. z o.o. oraz części urządzeń pozostających własnością Gminy

Gmina Dąbrowa Biskupia ogłasza przetarg

 • Adres: 88-133 Dąbrowa Biskupia, Ul. Topolowa
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 52 3512170 , fax. 52 5065420
 • Data zamieszczenia: 2021-01-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Dąbrowa Biskupia
  Ul. Topolowa 2
  88-133 Dąbrowa Biskupia, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 52 3512170, fax. 52 5065420
  REGON: 92350731000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://gm-dabrowa-biskupia.rbip.mojregion.info

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Konserwacja urządzeń oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie gminy Dąbrowa Biskupia pozostających we władaniu Enea Oświetlenie sp. z o.o. oraz części urządzeń pozostających własnością Gminy
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usługi konserwacji i utrzymania urządzeń oświetlenia dróg i miejsc publicznych, na terenie gminy Dąbrowa Biskupia. W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi w szczególności : przeprowadzanie oględzin sieci, szafek, rozdzielnic, pomiary napięć i obciążeń, uziemienia i parametrów, przeglądy punktów świetlnych , linii i szafek, wymiana źródeł światła, wykonywanie napraw awaryjnych , wymiana uszkodzonych części linii, źródeł światła, bezpieczników, opraw, wysięgników, przewodów, słupów, tablic i innych elementów sieci, wycinka zasłaniających gałęzi, malowanie słupów oraz wysięgników.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50232100-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach