Przetargi.pl
REMONT CZĄSTKOWY MIESZANKĄ MINERALNO-BITUMICZNĄ NA DROGACH POWIATOWYCH I WOJEWÓDZKICH NR 340, 451, 396, 448, 449, 368, 373 DLA POWIATU OLEŚNICKIEGO – ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W OLEŚNICY

Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy ogłasza przetarg

 • Adres: 56-400 Oleśnica, ul. Wojska Polskiego
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 071 3981667, 3993244
 • Data zamieszczenia: 2020-03-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy
  ul. Wojska Polskiego
  56-400 Oleśnica, woj. dolnośląskie
  tel. 071 3981667, 3993244
  REGON: 93196321000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.bip.zdp-olesnica.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  REMONT CZĄSTKOWY MIESZANKĄ MINERALNO-BITUMICZNĄ NA DROGACH POWIATOWYCH I WOJEWÓDZKICH NR 340, 451, 396, 448, 449, 368, 373 DLA POWIATU OLEŚNICKIEGO – ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W OLEŚNICY
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.1. Przedmiotem zamówienia jest zadanie pn. „Remont cząstkowy mieszanką mineralno – bitumiczną na drogach powiatowych i wojewódzkich nr 340, 451, 396, 448, 449, 368, 373 dla Powiatu Oleśnickiego - Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy”. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7 – Roboty budowlane, 45.23.31.42.6 – Roboty w zakresie naprawy dróg. 1.2. Zakres przedmiotu zamówienia do wykonania obejmuje remont cząstkowy mieszanką mineralno – bitumiczną na drogach powiatowych i wojewódzkich będących w utrzymaniu Zarządu Dróg Powiatowych w Oleśnicy. 1.3. Przewidywany zakres robót: 1.3.1. Naprawy cząstkowe nawierzchni bitumicznych masą na gorąco: a) wycięcie w formie geometrycznej miejsca ubytku przy pomocy piły i młota pneumatycznego lub frezowanie, frezowanie planimetryczne muld i kolein. b) oczyszczenie i osuszenie mechaniczne lub ręczne miejsca przewidzianej naprawy, c) posmarowanie dna i boków uszkodzenia oraz ewentualnie istniejących zaworów wod-kan-gaz emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/ m², d) wypełnienie ubytku masą (łaty o szerokości powyżej 2,5 m wypełnianie przy użyciu rozkładarki mas bitumicznych), e) zagęszczenie ułożonej warstwy betonu asfaltowego walcem, f) uszczelnienie połączenia podłużnego asfaltem, g) transport sfrezowanego materiału na dany obwód drogowy w Oleśnicy lub Sycowie, h) regulacja urządzeń obcych: kratki ściekowe, włazy kanalizacyjne, i) remont studni osadnikowych oraz rewizyjnych kanalizacji deszczowej. w tym: ZADANIE NR 1 – drogi powiatowe – Obwód drogowy w Oleśnicy i Sycowie: 1) remont mieszanką mineralno – bitumiczną na gorąco, - w ilości do 2000m2 średnia grubość 5 cm – drogi powiatowe 2) regulacja urządzeń obcych (kratki ściekowe, włazy kanalizacyjne) - w ilości do 10 szt ZADANIE NR 2 - drogi wojewódzkie: 1) remont mieszanką mineralno – bitumiczną na gorąco, - w ilości do 3500m2 średnia grubość 5 cm – drogi wojewódzkie nr 340, 451, 396, 448, 449, 368, 373, 2) regulacja urządzeń obcych (kratki ściekowe, włazy kanalizacyjne) - w ilości do 20szt 3) Remont osadników studni kanalizacji deszczowej - w ilości do 15szt - rozbiórka istniejącego osadnika kanalizacji deszczowej (z betonu, cegły lub PCV) montaż nowego osadnika wysokość 100cm średnica 50cm z betonu na ławie betonowej z betonu B-10 grubości 20cm, podłączenie do istniejącej kanalizacji deszczowej wymiana uszkodzonej części przykanalika, montaż nowego wpustu klasy D400. 4) Frezowanie planimetryczne muld i kolein - w ilości do 1000m2 5) uszczelnienie podłużnych i poprzecznych spękań - w ilości do 2000mb i szwów nawierzchni bitumicznych asfaltową masą zalewową, 1.4. Wbudowane materiały, muszą odpowiadać Polskim Normom lub wymogom, które określa art. 10 ust. 2 Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 ze zmianami). 1.5. Przed zastosowaniem i wbudowaniem materiałów budowlanych Wykonawca w formie pisemnej: przedłoży do zatwierdzenia Zamawiającemu ich certyfikaty zgodności lub deklaracje zgodności z CE bądź z aprobatami technicznymi oraz wystąpi do Zamawiającego o ich zatwierdzenie. Ponadto Wykonawca przed wbudowaniem mieszanek mineralno-bitumicznych dostarczy do akceptacji przez Zamawiającego ich recepty, deklaracje właściwości użytkowych wraz z certyfikatem zakładowej kontroli produkcji. 1.6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość pobrania próbek materiałów do badań laboratoryjnych, w przypadku niezgodności zadeklarowanych właściwości pobranej próbki z zadeklarowanymi przez Wykonawcę, koszt takiego badania ponosi Wykonawca. 1.7. Ilość robót podana w kosztorysie ofertowym (załącznik nr 3 do SIWZ) jest ilością orientacyjną. Ostateczna ilość robót będzie wynikała z faktycznych potrzeb Zamawiającego. Dopuszcza się zamianę robót w ramach jednego zadania, w ramach całościowej kwoty. 1.8. Wartość poszczególnych robót będzie naliczana przy zastosowaniu ryczałtowych cen jednostkowych przedstawionych przez Wykonawcę w ofercie. 1.9. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie jedynie za rzeczywiste zlecone i wykonane roboty. 1.10. Miejsca planowane do remontu będą oznaczone przez Zamawiającego w sposób widoczny na istniejącej nawierzchni jezdni. 1.11. Wykonawca na wykonany przedmiot umowy udzieli minimalnej 12-miesięcznej gwarancji i rękojmi.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.Treść oferty stanowi wypełniony „Formularz oferty” oraz niżej wymienione dokumenty: - kosztorys ofertowy sporządzony według załącznika nr 3 do siwz, 2.Wraz z ofertą muszą być złożone: 1) Oświadczenia wymagane postanowieniami rozdz. 6 ust. 6.1 siwz, 2) Oświadczenia dla podmiotów, na zdolnościach lub sytuacji których polega Wykonawca, wymagane postanowieniami rozdz. 7 ust. 7.7. siwz, jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, 3) Zobowiązania wymagane postanowieniami rozdz. 7 ust. 7.2. siwz, w przypadku gdy Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu 4) Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy (wymagana forma oryginał lub notarialnie potwierdzona kopia). 5) Pełnomocnictwo (oryginał lub notarialnie potwierdzona kopia) do reprezentowania Wykonawcy – względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą (jeśli ofertę wraz z załącznikami podpisuje Pełnomocnik). 6) Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba, że Zamawiający może je uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 roku o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tekst jednolity Dz.U. 2019r, poz. 700 ze zm.).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach