Przetargi.pl
„Realizacja odcinków K, M oraz O w ramach zadania pn.: „Ograniczenie niskiej emisji poprzez rozbudowę śródmiejskich dróg rowerowych na terenie miasta Złotoryja”

Gmina Miejska Złotoryja ogłasza przetarg

 • Adres: 59-500 Złotoryja, Pl. Orląt Lwowskich
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 768 779 138 , fax. 768 783 120
 • Data zamieszczenia: 2020-03-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miejska Złotoryja
  Pl. Orląt Lwowskich 1
  59-500 Złotoryja, woj. dolnośląskie
  tel. 768 779 138, fax. 768 783 120
  REGON: 39064765300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zlotoryja.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Realizacja odcinków K, M oraz O w ramach zadania pn.: „Ograniczenie niskiej emisji poprzez rozbudowę śródmiejskich dróg rowerowych na terenie miasta Złotoryja”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa śródmiejskich dróg rowerowych w Złotoryi poprzez modernizację trzech odcinków: odcinek K (ul. Stroma od skrzyżowania z ul. Garbarską przez część ul. Cmentarnej do ul. Chojnowskiej), odcinek M (ul. S. Wyszyńskiego) oraz odcinek O (od pl. Matejki do pl. Reymonta) 2. Zakres prac: 2.1 Podstawowy zakres inwestycji dla odcinka K1 obejmuje:  Remont nawierzchni asfaltowej na odcinku 150 m  Remont nawierzchni tłuczniowej na odcinku 474 m  Budowa oświetlenia drogi lampami solarnymi  Budowa przyłącza do kanalizacji deszczowej  organizacja ruchu docelowego  roboty porządkowe. 2.2 Podstawowy zakres inwestycji dla odcinka K2 obejmuje:  Remont nawierzchni tłuczniowej na odcinku 205 m  Remont nawierzchni betonowej na odcinku 115 m  Remont nawierzchni asfaltowej na odcinku 90 m  budowa parkingu B&R  organizacja ruchu docelowego  roboty porządkowe. 2.3 Podstawowy zakres inwestycji dla odcinka M obejmuje:  budowa ciągu pieszo-rowerowego o długości ok. 165 m  organizacja ruchu docelowego  roboty porządkowe. 2.4 Podstawowy zakres inwestycji dla odcinka O obejmuje:  budowa ciągu pieszo-rowerowego i ścieżki rowerowej  przebudowa nawierzchni  przebudowa systemu odwodnienia  utwardzenie nawierzchni  budowa parkingu B&R  organizacja ruchu docelowego  roboty porządkowe Realizacja planowanej inwestycji powinna uwzględniać możliwe do zastosowania energooszczędne technologie i środki techniczne oraz ograniczenie niekorzystnego oddziaływania na środowisko (emisji spalin, hałasu, odpadów) zarówno na etapie budowy jak i użytkowania. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik do SIWZ: - załącznik nr 8 - Dokumentacja techniczna
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233162-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 10.000,00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100) w formie zgodnej z art. 45 ust. 6 ustawy Pzp, tj.: a) w pieniądzu; b) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) w gwarancjach bankowych; d) w gwarancjach ubezpieczeniowych; e) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 2. W przypadku złożenia wadium w formie pieniężnej, wadium należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w Banku Spółdzielczym - dla przelewów krajowych nr 83 8658 0009 0000 3506 2000 0050 - dla przelewów z zagranicy: kod SWIFT banku: POLUPLPR, nr IBAN: PL83 8658 0009 0000 3506 2000 0050 Zaleca się, aby w tytule przelewu umieścić informację: wadium w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Realizacja odcinków K, M oraz O w ramach zadania pn.: „Ograniczenie niskiej emisji poprzez rozbudowę śródmiejskich dróg rowerowych na terenie miasta Złotoryja” - znak postępowania WFZ.271.3.2020 Wadium powinno wpłynąć na konto Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. Sugeruje się, aby dowód wpłaty wadium załączyć do oferty. 3. W przypadku złożenia wadium w formie gwarancji, poręczeń, oryginał dokumentu należy przedłożyć wraz z ofertą. 4. Gwarancja lub poręczenie koniecznie muszą obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę, określone w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. 5. Gwarancja lub poręczenie musi zawierać w swojej treści nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie wystawcy dokumentu do zapłaty na rzecz Zamawiającego kwoty wadium. 6. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust. 13. 7. Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 8. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 9. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 10. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszonym o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy. 11. Wadium wraz z odsetkami wniesione w pieniądzu przez Wykonawcę, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, na wniosek tego Wykonawcy, zaliczane jest przez Zamawiającego na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 12. Wykonawca, którego oferta została wybrana, traci wadium wraz z odsetkami na rzecz Zamawiającego w przypadku, gdy: a) odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 13. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: nie dotyczy
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 3. W przypadku, gdy Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby i czas realizacji. Wykonawca przedkłada w/w zobowiązanie innych podmiotów (w trybie art. 22a ustawy Pzp). Dokument zobowiązania innych podmiotów winien potwierdzać, iż Wykonawca będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia oraz, że stosunek łączący Wykonawcę z innymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, w szczególności musi określać: a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego, c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, d) czy podmiot, na zdolnościach, którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących doświadczenia i kwalifikacji zawodowych, zrealizuje roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach