Przetargi.pl
Budowa drogi rowerowej Bogatynia - Zatonie IV RAZ

Gmina Bogatynia ogłasza przetarg

 • Adres: 59-920 Bogatynia, Daszyńskiego 1
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2023-03-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Bogatynia
  Daszyńskiego 1
  59-920 Bogatynia, woj. dolnośląskie
  REGON: 230821517
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.bogatynia.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa drogi rowerowej Bogatynia - Zatonie IV RAZ
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania „Budowa drogi rowerowej na odcinku Bogatynia-Zatonie wzdłuż ciągu drogi gminnej (wcześniej Drogi Wojewódzkiej nr 352) od skrzyżowania ul. Zgorzeleckiej z aleją Solidarności do ul. Młodych Energetyków” na odcinku ok. 3,6 km. w systemie „zaprojektuj i wybuduj”, polegające na opracowaniu dokumentacji projektowej oraz wykonaniu robót budowlanych
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233162-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium przetargowego do dnia i godziny wyznaczonych w SWZ jako termin do składania ofert w wysokości 60.000,00 zł (słownie złotych: sześćdziesiąt tysięcy).
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie przesłanek określonych w pkt 19 SWZ oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu w zakresie:1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: Zamawiający nie stawia warunkuw tym zakresie.2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:Na potwierdzenie spełniania tego warunku Wykonawcy muszą wykazać, że3.1.) Posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości min. 2.000.000,00 zł.3.2.) Są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 1.000.000,00 złotych.4) zdolności technicznej i zawodowej:Na potwierdzenie spełniania tego warunku Wykonawcy muszą wykazać, że4.1.) W okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, wykonali należycie co najmniej jedną usługę (zakończoną) obejmującą swoim zakresem opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi publicznej, drogi rowerowej lub ciągu pieszo-rowerowego.4.2.) W okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, wykonali należycie co najmniej jedną robotę budowlaną (zakończoną) obejmującą swoim zakresem budowę drogi publicznej, drogi rowerowej lub ciągu pieszo-rowerowego z betonu asfaltowego o długości min.1000 mb.Zamawiający uzna warunek za spełniony również wtedy, gdy Wykonawca wykaże wykonanie dwóch robót budowlanych o odpowiednim zakresie robót, których łączna długość robót liniowych wyniesie 1000mb.4.2.) Skierują do realizacji zamówienia następujące osoby:Zespół projektowy:- 1 osobę zdolną do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do projektowania w specjalności drogowej bez ograniczeń,- 1 osobę zdolną do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznychi elektroenergetycznych bez ograniczeń,- 1 osobę zdolną do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do projektowania w specjalności mostowej bez ograniczeń;- 1 osobę posiadającą wykształcenie w zakresie zieleni, tj. inspektor nadzoru terenów zieleni, inspektor nadzoru dendrologicznego, mgr inż. architekt krajobrazu, inżynier architekt krajobrazu, technik ogrodnik lub technik architekt krajobrazu (każde z powyższych będzie akceptowane).Zespół wykonawczy- Kierownik budowy – posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń,- Kierownik robót instalacyjnych elektrycznych - posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń- Kierownik robót mostowych – posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności mostowej bez ograniczeń,- osoba posiadająca wykształcenie w zakresie zieleni, tj. inspektor nadzoru terenów zieleni, inspektor nadzoru dendrologicznego, mgr inż. architekt krajobrazu, inżynier architekt krajobrazu, technik ogrodnik lub technik architekt krajobrazu (każde z powyższych będzie akceptowane).
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2023-04-07

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach