Przetargi.pl
Nadzór inwestorski nad zadaniem pn. Budowa energooszczędnego przedszkola wraz z zagospodarowaniem terenu – ETAP I

GMINA TWARDOGÓRA ogłasza przetarg

 • Adres: 56-416 Twardogóra, ul. Ratuszowa 14
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. +48713992200 , fax. +48713158142
 • Data zamieszczenia: 2023-03-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: GMINA TWARDOGÓRA
  ul. Ratuszowa 14
  56-416 Twardogóra, woj. dolnośląskie
  tel. +48713992200, fax. +48713158142
  REGON: 931934822
 • Adres strony internetowej zamawiającego: twardogora.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Nadzór inwestorski nad zadaniem pn. Budowa energooszczędnego przedszkola wraz z zagospodarowaniem terenu – ETAP I
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  usługi nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi w branży konstrukcyjno – budowlanejusługi nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi w branży sanitarnejusługi nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi w branży elektroenergetycznej
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71247000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Warunek zdolności technicznej lub zawodowej.Wykonawca, spełni warunek jeżeli:Dla Części I zamówienia - usługi nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi w branży konstrukcyjno – budowlanej,1) dysponuje lub będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia, które zostaną skierowane do jego realizacji zamówienia, tj. jedną osobą pełniącą funkcję inspektora nadzoru robót konstrukcyjno-budowlanych, posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń, lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie przepisów Prawa budowlanego lub równoważne, dopuszczalne jest wykazanie się równoważnymi uprawnieniami wystawionymi na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów w specjalności w konstrukcyjno-budowlanej, która w okresie ostatnich 5 lat, pełniła funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji minimum jednej inwestycji polegającej na budowie, przebudowie lub rozbudowie budynku, którego łączna powierzchnia użytkowa jest nie mniejsza niż 1000 m2 lub wartość nadzorowanych robót budowlanych wynosiła min 5 mln zł,Dla Części II zamówienia - usługi nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi w branży sanitarnej,2) dysponuje lub będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia, które zostaną skierowane do jego realizacji zamówienia, tj. jedną osobą pełniącą funkcję inspektora nadzoru robót sanitarnych, posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń lub, lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie przepisów Prawa budowlanego lub równoważne, dopuszczalne jest wykazanie się równoważnymi uprawnieniami wystawionymi na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, która w okresie ostatnich 5 lat, pełniła funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego w branży sanitarnej przy realizacji minimum jednej inwestycji polegającej na budowie, przebudowie lub rozbudowie budynku, o łącznej powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 1000 m2 lub wartości nadzorowanych robót sanitarnych min 2 mln zł,Dla Części III zamówienia - usługi nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi w branży elektroenergetycznej3) dysponuje lub będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia, które zostaną skierowane do jego realizacji zamówienia, tj. jedną osobą pełniącą funkcję inspektora nadzoru robót elektrycznych, posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie przepisów Prawa budowlanego lub równoważne, dopuszczalne jest wykazanie się równoważnymi uprawnieniami wystawionymi na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: elektrycznych i elektroenergetycznych, która w okresie ostatnich 5 lat, pełniła funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego w branży elektroenergetycznej przy realizacji minimum jednej inwestycji polegającej na budowie, przebudowie lub rozbudowie budynku, o łącznej powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 1000 m2 lub wartości nadzorowanych robót elektrycznych min 1 mln zł,
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2023-03-23

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach