Przetargi.pl
Przebudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Domu Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich wraz z budową mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków

Powiat Karkonoski - Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze ogłasza przetarg

 • Adres: 58-500 Jelenia Góra, Kochanowskiego 10
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. (75) 64-731-00
 • Data zamieszczenia: 2023-03-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Karkonoski - Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze
  Kochanowskiego 10
  58-500 Jelenia Góra, woj. dolnośląskie
  tel. (75) 64-731-00
  REGON: 230821492
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.powiatkarkonoski.eu/5918

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Domu Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich wraz z budową mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest przebudowa sieci kanalizacyjnej oraz budowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków na potrzeby mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich (ul. Chłopska 1, gm. Janowice Wielkie). Inwestycja dotyczy przeprowadzenia prac realizacyjnych, tj. przebudowy sieci kanalizacyjnej oraz budowy mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków na potrzeby mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich (ul. Chłopska 1). W ramach planowanej inwestycji przeprowadzone zostaną prace realizacyjne polegające na zmianie systemu odprowadzania ścieków poprzez wyłączenie z eksploatacji istniejącego zbiornika bezodpływowego, w miejsce którego postanie wysokosprawna mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Ścieki z budynków Domu Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich odprowadzane będą grawitacyjnie rurociągiem do przepompowni ścieków, a następnie kolektorem ciśnieniowym do studni rozprężnej i dalej do oczyszczalni ścieków. Ścieki po oczyszczeniu na drodze biologicznej systemem złóż tarczowych, odprowadzane będą rurociągiem grawitacyjnym do rzeki Bóbr. W ramach inwestycji wyremontowany zostanie odcinek istniejącej kanalizacji sanitarnej o długości ok. 60 metrów, wykonane zostaną także prace budowlane polegające na budowie drogi dojazdowej do projektowanej oczyszczalni ścieków o długości ok. 100 m, likwidacji istniejących pozostałości po 3 szklarniach oraz związane z rozbiórką byłej kotłowni.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45231300-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w kwocie: 6 000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych 0/100);
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:1) nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, a także na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835), zwanej dalej ustawą o przeciwdziałaniu wspieraniu agresji na Ukrainę;2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.b) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczejlub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.d) zdolności technicznej lub zawodowej:Powyższy warunek zostanie spełniony, gdy Wykonawca, wykaże że:d.1) w okresie ostatnich 5 lat licząc wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) wykonał w sposób należyty co najmniej jedno (1) zamówienie, obejmujące swoim zakresem budowę, przebudowę lub remont sieci kanalizacji sanitarnej o długości co najmniej 30 m, o wartości nie mniejszej niż 350 000,00 zł (brutto);d.2) dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w szczególności: co najmniej jedną (1) osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy przy realizacji przedmiotowego zamówienia, uprawnioną do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, wydanymi na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.) lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2023-03-30

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach