Przetargi.pl
Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1563 B w miejscowości Gołębie

Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku ogłasza przetarg

 • Adres: 15-522 Białystok, Zaścianki, Szosa Baranowicka 37
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. (085) 740-21-49, 740-22-17 , fax. (085) 740-22-19
 • Data zamieszczenia: 2009-04-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku
  Zaścianki, Szosa Baranowicka 37 37
  15-522 Białystok, woj. podlaskie
  tel. (085) 740-21-49, 740-22-17, fax. (085) 740-22-19
  REGON: 05066810100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pzd-bialystok.bianet.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1563 B w miejscowości Gołębie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zamawiający oczekuje wykonania robót na odcinku długości 351 m. - Rozebranie obrzeży o wymiarach 6x20cm - 319m - Rozebranie nawierzchni chodników z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5cm - 561 m2 - Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452332221
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci spełniający niżej podane warunki: 1. Muszą mieć prawo do występowania w obrocie prawnym w zakresie objętym zamówieniem; 2. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 ( Dz.U. z 2007 nr 223 poz. 1655 z późn. zmianami) ; 3. Muszą spełniać warunki określone przepisami art. 22 ust. 1 w/w ustawy; 4. Muszą dysponować odpowiednimi pod względem kwalifikacji pracownikami inżynieryjno technicznymi: - kierownik budowy - stwierdzenie przygotowania do wykonywania samodzielnych funkcji kierownika budowy i robót w zakresie dróg lub bez ograniczeń wraz z przynależnością do Izby Inżynierów Budownictwa 5. Muszą posiadać doświadczenie i przygotowanie fachowe - zrealizować w ciągu ostatnich 5 lat min. 3 zadania o charakterze i złożoności, oraz zakresie porównywalnym z przedmiotem zamówienia potwierdzone referencjami od Zamawiających. 6. Muszą dysponować niezbędnym dla realizacji zamówienia sprzętem zgodnym z wymogami technologii robót (własnym lub dzierżawionym); 7.Udzielą na wykonane roboty gwarancji co najmniej na 24 miesiące 8. Będą posiadać na cały czas trwania budowy ważne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej 9. Posiadają oznakowanie i zabezpieczenie robót prowadzonych w pasie drogowym, zgodnie z:- załącznikiem 1 i 4 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. (w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach(Dz. U. z 2003 r. Nr 220 poz. 2181), - rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. (Dz. U. z 2003 r. Nr 177 poz. 1729)oraz projektem organizacji ruchu. Ocena warunków będzie się odbywała na zasadzie spełnia - nie spełnia.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Aktualny (czyli odzwierciedlający stan faktyczny) dokument dopuszczający do obrotu prawnego w zakresie objętym zamówieniem (odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej) - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania ofert. 2. Oświadczenie, że Oferent nie podlega wykluczeniu na podstawie art 24 ust. 1 i 2 i spełnia warunki określone w art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych 3. Umowę spółki cywilnej, jeżeli działalność gospodarcza przedsiębiorców jest prowadzona w formie spółki cywilnej. 4. Wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca na formularzu stanowiącym załącznik nr 2.2 do formularza oferty uczestniczących w realizacji zamówienia z udokumentowaniem ich kwalifikacji (kopie uprawnień osób przewidzianych do kierowania robotami i przynależnością do Izby Inżynierów).W przypadku zaangażowania osób nie będących pracownikami Oferenta należy załączyć ich oświadczenia o gotowości do współpracy przy realizacji zamówienia 5. Wykaz sprzętu przewidzianego do realizacji zamówienia z udokumentowaniem jego źródeł jego pozyskania 6. Dane o doświadczeniu Oferenta w zakresie realizacji robót budowlanych w ciągu ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania (jeżeli firma działa krócej to z tego okresu)zbliżonych co do zakresu i wartości do robót objętych zamówieniem wraz z referencjami od poprzednich Zamawiających. Informacja musi potwierdzać spełnienie warunku podanego w punkcie III.2. 5 7. Polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający , że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na czas prowadzenia robót 8. Oświadczenie o posiadanym oznakowaniu i zabezpieczeniu robót.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pzd-bialystok.bianet.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach