Przetargi.pl
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1433B na odcinku ul. Cieliczańskiej w Supraślu od km rob. 0+877,41 do km rob. 1+200,41.

Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku ogłasza przetarg

 • Adres: 15-522 Białystok, Zaścianki, Szosa Baranowicka 37
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. (085) 740-21-49, 740-22-17 , fax. (085) 740-22-19
 • Data zamieszczenia: 2009-04-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku
  Zaścianki, Szosa Baranowicka 37 37
  15-522 Białystok, woj. podlaskie
  tel. (085) 740-21-49, 740-22-17, fax. (085) 740-22-19
  REGON: 05066810100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pzd-bialystok.bianet.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi powiatowej Nr 1433B na odcinku ul. Cieliczańskiej w Supraślu od km rob. 0+877,41 do km rob. 1+200,41.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zamawiający oczekuje wykonania n/w robót: 1. odtworzenie trasy w ilości 0,323 km, 2. roboty rozbiórkowe: - nawierzchnia z brukowca 2195 m2, - nawierzchnia z płyt betonowych (trylinki) 385 m2, - nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych 123
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452332520
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wadium przy składaniu wniosków
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Oferent powinien: 1. Mieć prawo do występowania w obrocie prawnym 2.Nie podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 oraz spełniać warunki określone w art. 22 ust. 1 PZP 3. Dysponować odpowiednimi pracownikami: - kierownik budowy powinien posiadać uprawnienia do kierowania robotami w zakresie dróg lub bez ograniczeń i należeć do izby inżynierów budownictwa - kierownik robót związanych z wykonaniem oświetlenia ulicy powinien posiadać uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w specjalności instalacje i sieci elektryczne i elektroenergetyczne i należeć do izby inżynierów budownictwa - geodeta uprawniony ( na okres realizacji robót) 4. Posiadać doświadczenie w wykonywaniu nawierzchni z kostki kamiennej (granitowej) na podbudowie betonowej, musi udokumentować wykonanie w ciągu ostatnich 5 lat minimum 2 zadań o zakresie wykonania nawierzchni z kostki kamiennej (granitowej) o powierzchni 2500 m2 każde poświadczone referencjami 5. Musi dysponować odpowiednim sprzętem zgodnym z technologią wykonywania robót 6. Udzieli gwarancji na min. 24 miesiące 7. Będzie posiadać na cały czas trwania budowy ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej 8. Będzie posiadać dostęp do laboratorium wykonującego badania w trakcie wykonywania zamówienia 9. Będzie posiadać oznakowanie i zabezpieczenie robót. Warunki będą oceniane na zasadzie spełnia /nie spełnia.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Aktualny (czyli odzwierciedlający stan faktyczny) dokument dopuszczający do obrotu prawnego w zakresie objętym zamówieniem (odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej) - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania ofert. 2. Oświadczenie, że Oferent nie podlega wykluczeniu na podstawie art 24 ust. 1 i 2 i spełnia warunki określone w art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych wraz z aktualnymi zaświadczeniami: a) Zaświadczeniem z właściwego urzędu skarbowego o nie zaleganiu z podatkami (ważne na dzień upływu terminu składania ofert, a w przypadku braku wskazania terminu ważności, datowane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert). b) Zaświadczeniem z ZUS-u o nie zaleganiu ze składkami na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne (ważne na dzień upływu terminu składania ofert, a w przypadku braku wskazania terminu ważności, datowane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert). Uwaga: W punktach a) i b) Oferent może przedłożyć zaświadczenie, że uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności. c) Informacją z Krajowego Rejestru Karnego na temat karalności Oferenta w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt4-8 i art. 24 ust. 1 pkt. 9ustawy. W przypadku, gdy Oferent jest osobą prawną, informacje powinny dotyczyć urzędujących członków zarządu. Informacja powinna być wydana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3. Umowę spółki cywilnej, jeżeli działalność gospodarcza przedsiębiorców jest prowadzona w formie spółki cywilnej. 4. Wykaz pracowników odpowiedzialnych za realizację zamówienia z udokumentowaniem ich kwalifikacji (kopie uprawnień osób przewidzianych do kierowania robotami i przynależnością do Izby Inżynierów).W przypadku zaangażowania osób nie będących pracownikami Oferenta należy załączyć ich oświadczenia o gotowości do współpracy przy realizacji zamówienia 5. Wykaz sprzętu, przewidzianego do realizacji zamówienia 6. Dane o doświadczeniu Oferenta w zakresie realizacji robót budowlanych w ciągu ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania, a jeżeli działalność wykonawcy jest krótsza to z tego okresu. Informacja musi potwierdzać spełnienie warunku podanego w punkcie III.2. 4 7. Dane dotyczące zakresu robót, który oferent ma zamiar powierzyć podwykonawcom 8. Polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający , że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej 9. Oświadczenie o posiadanym oznakowaniu i zabezpieczeniu robót. 10. Oświadczenie o laboratorium...

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg ograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pzd-bialystok.bianet.pl.
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach