Przetargi.pl
Remont budynku wielofunkcyjnego przy ul. Fabrycznej 5 w m. Barlinek.

Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne "Płonia" Spółka z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 74-320 Barlinek, ul. Fabryczna
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 957 462 100 , fax. 957 462 100
 • Data zamieszczenia: 2020-02-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne "Płonia" Spółka z o.o.
  ul. Fabryczna 5
  74-320 Barlinek, woj. zachodniopomorskie
  tel. 957 462 100, fax. 957 462 100
  REGON: 32061076500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://pwkplonia.pl/biuletyn/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Przedsiębiorstwo Wodociągowo - Kanalizacyjne "PŁONIA" Sp. z o.o.

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont budynku wielofunkcyjnego przy ul. Fabrycznej 5 w m. Barlinek.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na remoncie budynku wielofunkcyjnego przy ul. Fabrycznej 5 w m. Barlinek znajdującego się na dz. nr 555 obręb ewidencyjny 1 Barlinek. Szczegółowy opis znajduje się w rozdziale III SIWZ oraz załącznikach do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45450000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Warunkiem uczestniczenia w postępowaniu jest wniesienie przez Wykonawcę wadium przed upływem składania ofert w wysokości: 2.000,00 PLN a. Wadium musi być złożone na cały okres związania ofertą. b. Wadium może być wniesione w formie: i. pieniądza ii. gwarancji bankowych iii. gwarancji ubezpieczeniowych. 2. Wadium wniesione w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Centrala GBS w Barlinku, ul. Strzelecka 2, 74-320 Barlinek, Nr konta: 77 8355 0009 0015 8017 2000 0001 Tytułem: Wadium - PWK/ZP-PP/01/2020 Za termin wniesienia wadium wnoszonego w pieniądzu przyjmuje się termin uznania na rachunku Zamawiającego. 3. W przypadku wnoszenia wadium w innych formach niż w pieniądzu, należy stosowny dokument dołączyć do koperty wraz z ofertą, jednak jako osobny dokument. 4. Warunki, które winna spełniać gwarancja ubezpieczeniowa lub bankowa przedstawiana na zabezpieczenie wadium: a. Kwota gwarancji i terminy jej obowiązywania winny być zgodne z postanowieniami specyfikacji przetargowej. b. Gwarancja winna być udzielona nieodwołalnie i bezwarunkowo. W gwarancji nie mogą być zawarte jakiekolwiek: i. warunki ograniczające zakres odpowiedzialności gwarancyjnej lub ii. wymogi, których spełnienie przez Zamawiającego warunkuje wypłatę gwarantowanej kwoty. c. Jedynym warunkiem wypłacenia kwoty gwarantowanej ma być przedstawienie Gwarantowi wezwania Zamawiającego do wypłacenia określonej kwoty wraz z określeniem powodu utraty wadium przez Wykonawcę. d. Wezwanie powyższe, podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania Zamawiającego, będzie doręczone w czasie obowiązywania gwarancji listem poleconym pod podany w gwarancji adres. e. Przedstawienie gwarancji nie spełniającej powyższych warunków uznane będzie przez Zamawiającego za nie wniesienie wadium, pod rygorem skutków określonych w pkt. VI.3.6. f. Zamawiający zatrzymuje wadium w sytuacji, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana: i. przedstawił w swojej ofercie lub wniosku nieprawdziwe informacje, ii. wycofał lub zmodyfikował ofertę po upływie terminu składania ofert, iii. odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia na warunkach, określonych w ofercie lub nie podpisał jej w określonym przez organizatora terminie; iv. nie wniósł w terminie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; v. spowodował, że zawarcie umowy stało się niemożliwe. g. Zwrot wadium dokonywany jest: i. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza – niezwłocznie po zawarciu umowy i po wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, chyba że wadium zostanie zaliczone na poczet zabezpieczenia; ii. Pozostałym Wykonawcom – z chwilą zakończenia postępowania, nie później jednak niż z upływem terminu związania ofertą; iii. Wszystkim Wykonawcom – z chwilą zakończenia postępowania bez wyboru oferty; iv. Na pisemny wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert; v. Na pisemny wniosek Wykonawcy, który został wykluczony, lub którego oferta została odrzucona vi. Wadium wniesione w pieniądzu zwraca się Wykonawcy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. Wymaga się podania przez Wykonawcę w jego ofercie numeru rachunku bankowego, na który należy dokonać zwrotu wadium.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku,

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach