Przetargi.pl
Dostawa warzyw i owoców świeżych, przetworzonych oraz mrożonych

Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej im. Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego ogłasza przetarg

 • Adres: 75-531 Koszalin, Marszałka Józefa Piłsudskiego
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 94 34 44 062, 94 34 44 900, , fax. 94 34 44 700
 • Data zamieszczenia: 2020-02-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej im. Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego
  Marszałka Józefa Piłsudskiego 92
  75-531 Koszalin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 94 34 44 062, 94 34 44 900, , fax. 94 34 44 700
  REGON: 33037474200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.cos.strazgraniczna.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa warzyw i owoców świeżych, przetworzonych oraz mrożonych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa warzyw i owoców świeżych (18742 kg); dostawa warzyw i owoców przetworzonych (3611 kg); dostawa warzyw i owoców mrożonych (5630 kg). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki nr 5a-5c do siwz.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 03200000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Wykonawca spełnia warunek jeżeli wykaże że (dotyczy każdej części postępowania): 1) zgodnie z art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2019 r. poz. 1252, z późn. zm), (zwaną dalej: ustawą o bezpieczeństwie żywotności i żywienia), posiada wpis do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Powiatowej Inspekcji Sanitarnej, z zastrzeżeniem art. 63 ust. 2 ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia; 2) stosownie do art. 59 ust. 1 i 3 i art. 73 ust. 1 pkt. 1 lit. d ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia Wykonawca posiada wdrożony system HACCP (Hazard Analysis And Critical Control Points) lub posiada jeden z poniższych certyfikatów, tj.: BRC (Global Standard – For Food Safety); IFS (International Food Standard); FSMS (Food Safety Management Systems).
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) formularz oferty zgodnie z Rozdziałem I pkt 3 siwz; W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden wspólny formularz w oryginale. 2) oświadczenie, zgodnie z Rozdziałem V pkt 3 ppkt 1) siwz; W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną, w oryginale. 3) oświadczenie, zgodnie z Rozdziałem V pkt 3 ppkt 2) siwz; W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden wspólny formularz w oryginale. 4) odpowiednie pełnomocnictwa tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale I pkt 5 zdanie 2 siwz lub w przypadku składania oferty wspólnej (Rozdział III pkt 1 siwz); Ww. pełnomocnictwa należy złożyć w oryginale lub kopii notarialnie poświadczonej. 5) oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1a, i/lub 1b, i/lub 1c do siwz wskazujące część zamówienia, której wykonanie Wykonawca powierzy podwykonawcom oraz firmy podwykonawców (jeżeli Wykonawca przewiduje udział podwykonawców); W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jedno wspólne oświadczenie w oryginale

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach