Przetargi.pl
„Remont budynku przy ulicy 3 maja 10 w Komorowie"

GMINA MICHAŁOWICE ogłasza przetarg

 • Adres: 05-816 Reguły, Aleja Powstańców Warszawy 1
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-08-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: GMINA MICHAŁOWICE
  Aleja Powstańców Warszawy 1
  05-816 Reguły, woj. mazowieckie
  REGON: 013269290
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.michalowice.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Remont budynku przy ulicy 3 maja 10 w Komorowie"
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest remont budynku przy ul. 3 maja 10 w Komorowie, gmina Michałowice.2. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót budowlanych w zakresie:1) remontu elewacji;2) remontu ścian wewnętrznych;3) remontu posadzek;4) remontu schodów zewnętrznych i opaski;5) remontu instalacji elektrycznej budynku;6) remontu instalacji wody użytkowej;7) remontu instalacji sanitarnej;8) remontu instalacji c.o.;9) wykonanie systemu chłodzenia freonowego.3. Przedmiot umowy powinien zostać wykonany na podstawie załączonej dokumentacji, określającej zakres przedmiotu zamówienia, stanowiących załącznik do umowy.4. Powyższa dokumentacja projektowa stanowi załącznik do SWZ.5. Wykonawca w ramach realizacji zadania zobowiązany jest:a) zapewnić bezpieczną organizację prac;b) zabezpieczyć teren budowy w okresie trwania realizacji budowy, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót;c) bezwzględnie stosować się do treści wszystkich uzgodnień wydanych przez osoby upoważnione przez Zamawiającego;d) znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego;e) materiały pochodzące z rozbiórek należy poddać utylizacji. Koszty powyższych prac należy uwzględnić w wynagrodzeniu ryczałtowym; f) uwzględnić w wynagrodzeniu koszty utrzymania terenu budowy, koszty urządzenia i utrzymania zaplecza budowy, koszty uzgodnień, odbiorów, wyłączeń, badań w celu wykonania zamówienia, koszty obsługi geodezyjnej i geotechnicznej, koszty zabezpieczenia budowy oraz przygotowania dokumentacji powykonawczej;g) wykonać na swój koszt schematy lub rysunki robocze, warsztatowe jeśli uzna to za konieczne dla wykonania robót lub ich części;h) materiały i urządzenia użyte do wykonania przedmiotu zamówienia powinny posiadać świadectwo dopuszczenia do stosowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz spełniać wymogi określone w Ustawie z dnia 07.07.1994 r. - Prawo Budowlane (Dz. U. z 2021 r., poz. 2351). i) zapewnienie realizacji robót w sposób zapewniający bezpieczeństwo osób przebywających w lub w pobliżu budynku oraz przemieszczających się w pobliżu miejsca realizacji Przedmiotu zamówienia.6. Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszystkie roboty budowlane opisane w dokumentacji niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia7. Wykonawca zobowiązany jest do codziennego zabezpieczenia, uporządkowania i utrzymania w czystości terenu po zakończeniu prac.8. Wykonawca zobowiązany jest do należytego zabezpieczenia terenu prowadzenia prac i interesów osób trzecich, zapewnienia warunków bezpieczeństwa związanego z ich realizacją oraz właściwej ochrony środowiska.9. Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami prawa i wiedzą techniczną, a także w sposób zapewniający bezpieczeństwo użytkowników oraz osób trzecich.10. Za bezpieczeństwo na terenie oraz w budynku, gdzie wykonywane będą roboty, od chwili rozpoczęcia robót, aż do ich oddania budynku, odpowiedzialny jest Wykonawca.11. Wszelkie użyte materiały i urządzenia winny być dopuszczone do stosowania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów i urządzeń dokumentów potwierdzających ich dopuszczenie do stosowania tj. np.: certyfikaty zgodności z Polską Normą, deklaracje właściwości użytkowych, atesty. 12. Na terenie prowadzonych robót Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć wszystkie drzewa, krzewy oraz rośliny wieloletnie (ochrona również bryły korzeniowej), które znajdują się w miejscach, gdzie może nastąpić ich uszkodzenie oraz prowadzić prace w sposób ograniczający do minimum zniszczenie powierzchni biologicznie czynnej.13. Wykonawca zobowiązany będzie do odtworzenia powierzchni biologicznie czynnej oraz do usunięcia uszkodzonych roślin i posadzenia nowych roślin w uzgodnieniu z Inspektorem ds. zieleni /Referatem Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Michałowice na swój koszt (jeżeli dotyczy).14. Wykonawca na 5 dni roboczych przed rozpoczęciem robót zobowiązany będzie do powiadomienia (w sposób zwyczajowo przyjęty w Gminie) Mieszkańców nieruchomości na której będą prowadzone roboty o planowanych pracach i utrudnieniach z tym związanych podając termin utrudnień. 15. Wykonawca przez cały czas realizowania zamówienia jest zobowiązany do dysponowania odpowiednią liczbą personelu. Zamawiający nie będzie uwzględniał przedłużenia terminowego wykonania zamówienia z powodu niedyspozycyjności personelu (absencja pracownicza). W takich sytuacjach Zamawiający będzie naliczał kary zgodnie z zawartą Umową.16. Wykonawca zobowiązany jest do ponoszenia odpowiedzialności za organizację, bezpieczne dojazdy i przejścia dla innych przez rejon objęty pracami.17. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia w rejonie prowadzonych prac stałego i bezpiecznego dostępu w zakresie dojazdu i dojścia do posesji, budynków i obiektów budowlanych.18. Wykonawca odpowiedzialny jest za zorganizowanie terenu prowadzonych prac zgodnie z wymogami właściwej gospodarki odpadami oraz w sposób zapewniający ochronę powietrza atmosferycznego przed zanieczyszczeniem, w tym także przez zastosowanie sprawnego i właściwie eksploatowanego sprzętu oraz najmniej uciążliwej akustycznie technologii prowadzenia prac.19. Obowiązkiem Wykonawcy jest prowadzenie prac w taki sposób, aby nie wystąpiły uszkodzenia istniejących obiektów, w tym infrastruktury technicznej istniejącej, zlokalizowanych na i poza terenem ich prowadzenia, a w przypadku wystąpienia uszkodzeń tych obiektów lub infrastruktury, Wykonawca zobowiązany jest do naprawy uszkodzeń lub odtworzenia tych obiektów lub infrastruktury na własny koszt.20. Wykonawca zobowiązany jest do codziennego zabezpieczenia, uporządkowania i utrzymania w czystości terenu po zakończeniu prac.21. Wykonawca zobowiązany jest do wyposażenia swoich pracowników i sprzętu w stosowne oznakowanie umożliwiające identyfikację Wykonawcy w czasie prowadzonych prac. 22. Personel Wykonawcy skierowany do realizacji zamówienia w terenie musi posiadać ubranie ochronne z logo (nazwą) firmy Wykonawcy i elementami odblaskowymi.23. Wszelkie użyte materiały i urządzenia winny być dopuszczone do stosowania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów i urządzeń dokumentów potwierdzających ich dopuszczenie do stosowania tj. np.: certyfikaty zgodności z Polską Normą, deklaracje właściwości użytkowych, atesty. 24. Zamawiający nie zapewnia na potrzeby realizacji przedmiotu zamówienia punktów poboru energii elektrycznej i wody. Koszty przyłączenia, zainstalowania mierników i liczników oraz koszty zużycia wody i energii ponosi Wykonawca.25. Wykonawca jest wytwórcą i posiadaczem odpadów w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Wykonawca w trakcie realizacji zamówienia zobowiązany jest do przekazania powstałych odpadów do unieszkodliwiania. Wykonawca zobowiązany jest udokumentować Zamawiającemu sposób gospodarowania tymi odpadami, jako warunek dokonania odbioru zrealizowanych części zamówienia.26. Na odcinku prowadzenia robót Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć wszystkie drzewa, krzewy oraz rośliny wieloletnie (ochrona również bryły korzeniowej), które znajdują się w miejscach, gdzie może nastąpić ich uszkodzenie oraz prowadzić prace w sposób ograniczający do minimum zniszczenie powierzchni biologicznie czynnej.27. Wykonawca zobowiązany będzie do odtworzenia powierzchni biologicznie czynnej oraz do usunięcia uszkodzonych roślin i posadzenia nowych roślin w uzgodnieniu z Inspektorem ds. zieleni /Referatem Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Michałowice na swój koszt (jeżeli dotyczy).28. Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany będzie do ścisłej współpracy z Wykonawcą świadczącym usługi odbioru odpadów na terenie Gminy (m.in. pomocy przy odbiorze odpadów z nieruchomości przyległych do pasa drogowego na którym prowadzone są roboty, jeżeli będzie taka potrzeba).29. Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt zabezpieczy i oznaczy miejsca prowadzonych robót w pasie drogowym. Schematy organizacji ruchu Wykonawca wykona we własnym zakresie.30. Wykonawca przez cały czas realizowania zamówienia jest zobowiązany do dysponowania odpowiednią liczbą personelu. Zamawiający nie będzie uwzględniał przedłużenia terminowego wykonania zamówienia z powodu niedyspozycyjności personelu (absencja pracownicza), jak również awarii sprzętu Wykonawcy. W takich sytuacjach Zamawiający będzie naliczał kary zgodnie z zawartą Umową.31. Wymagania dotyczące zatrudnienia na podstawie umowy o pracę.1) Na podstawie art. 95 ust. 1 (klauzule społeczne) ustawy Pzp Zamawiający określa wymagania zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w zakresie realizacji zamówienia;2) Wykonawca przy realizacji przedmiotowego zamówienia zatrudni na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy przez okres trwania umowy, zgodnie z art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2022 poz. 1510) osobę/y wykonującą/e czynności ogólnobudowlane elektryczne, sanitarne związane z remontem budynku, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1510);32. TERMIN I WARUNKI GWARANCJI I RĘKOJMI1) Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji jakości i rękojmi na wykonane roboty oraz zastosowane materiały na okres nie krótszy niż 24 miesięcy od daty odbioru końcowego Przedmiotu umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45453000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Przystępując do przetargu Wykonawca zobowiązany jest w terminie do składania ofert wnieść wadium w wysokości: 2.500,00 zł
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1) Zdolność do występowania w obrocie gospodarczymwpis do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.O zamówienie publiczne mogą również ubiegać się osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności gospodarczej, a więc nie posiadają wpisu do KRS, CEIDG ani do rejestrów zawodowych lub handlowych.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa:a) ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na sumę gwarancyjną ubezpieczenia nie mniejszą niż 100.000,00. zł. W przypadku ustalenia limitu sumy gwarancyjnej ubezpieczenia na jedno zdarzenie suma ta nie może być niższa niż 100.000,00. zł.3) Zdolność techniczna lub zawodowa:a) doświadczenie Wykonawcy:Wykonawca powinien wykazać, że w ciągu ostatnich 5 lat przed terminem składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, wykonał należycie:1) min 2 roboty polegające na budowie, przebudowie, remoncie lub modernizacji obiektów użyteczności publicznej o wartości min. 100.000,00 zł brutto każda.UWAGA !!! W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek, o którym mowa powyżej musi spełniać w całości przynajmniej jeden z Wykonawców.b) dysponowania osobami:Wykonawca skieruje do realizacji zamówienia osoby odpowiedzialne za kierowanie robotami budowlanymi, posiadające kwalifikacje zawodowe oraz uprawnienia niezbędne do wykonania zamówienia publicznego w odpowiedniej specjalności;- min. 1 osobę posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, zgodnie z obowiązującym prawem budowlanym;- min. 1 osobę posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych zgodnie z obowiązującym prawem budowlanym;- min. 1 osobę posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, zgodnie z obowiązującym prawem budowlanym.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-08-18

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach