Przetargi.pl
Modernizacja energetyczna budynku Urzędu Gminy w Starej Kornicy

GMINA STARA KORNICA ogłasza przetarg

 • Adres: 08-205 Stara Kornica, 191
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. (83) 358-78-22 , fax. (83) 358-78-93
 • Data zamieszczenia: 2022-08-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: GMINA STARA KORNICA
  191
  08-205 Stara Kornica, woj. mazowieckie
  tel. (83) 358-78-22, fax. (83) 358-78-93
  REGON: 030237724
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kornica.org

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizacja energetyczna budynku Urzędu Gminy w Starej Kornicy
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa realizacja modernizacji energetycznej budynku Urzędu Gminy w Starej Kornicy w formule „zaprojektuj i wybuduj”, polegająca na zaprojektowaniu i wykonaniu robót budowlanych obejmujących wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej oraz wykonania robót budowlanych w budynku, w branżach budowlanej, sanitarnej oraz elektrycznej, na podstawie wytycznych wskazanych przez Inwestora. wraz z uzyskaniem wszystkich wymaganych przepisami prawa opracowaniami, zgodami, decyzjami, opiniami, uzgodnieniami i sprawdzeniami koniecznymi do realizacji projektowanej inwestycji pn. „Modernizacja energetyczna budynku Urzędu Gminy w Starej Kornicy”.Przedmiotowy budynek zlokalizowany jest w miejscowości Stara Kornica 191, na działkach nr ewid. 451/1 oraz 451/2. Działki położone są na terenie objętym Miejscowym Planem Zagospodarowania przestrzennego Gminy Stara Kornica. Zamierzenie inwestycyjne jest zgodne z ustaleniami zawartymi w MPZP. W wyrysie, będącym załącznikiem do Miejscowego Planu Zagospodarowania, teren oznaczony jest symbolem A1UP.Zamawiający, zgodnie z art. 103 ust. 2 PZP szczegółowo opisuje przedmiot zamówienia i sposób wykonania zadania w Programie Funkcjonalno-Użytkowym (PFU), który w formacie PDF (dalej: PFU) stanowi załącznik nr 9 do SWZ . Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do realizacji przedmiotu zamówienia określają:- Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) (załącznik nr 1 do SWZ), - Projektowane postanowienia umowy (załącznik nr 8 do SWZ), - Program Funkcjonalno-Użytkowy (załącznik nr 9 do SWZ) - Dokumentacja budynku UG (załącznik nr 10 do SWZ),Wykonanie całości przedmiotu umowy do dnia 30 listopada 2023 r., w tym wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej (wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień, pozwoleń, decyzji, sporządzenie przedmiaru robót, oraz skutecznego zgłoszenia robót budowlanych) w terminie do dnia 15.12.2022 r.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71220000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 30.000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych, 00/100);Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:- pieniądzu;- gwarancjach bankowych;- gwarancjach ubezpieczeniowych;- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299).Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto o nr rachunku:59 8035 0000 0000 1658 2000 0170 z dopiskiem „Wadium – nr postępowania „BUZ.271.4.2022”.UWAGA: Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego.Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być złożone jako oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej i spełniać co najmniej poniższe wymagania:- musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w ustawie P.z.p.- z jej treści powinno jednoznacznej wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium- powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie;- termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin związania ofertą (z zastrzeżeniem iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert);- w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz numer przedmiotowego postępowania;- beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest: Gmina Stara Kornica;- w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 58 P.z.p.), Zamawiający wymaga aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią (tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum);Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium, wniesie wadium w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 P.z.p. zostanie odrzucona.Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa art. 98 P.z.p.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:- sytuacji ekonomicznej lub finansowej:- zdolności technicznej lub zawodowej:Szczegółowe zapisy dotyczące warunków udziału w postępowaniu zawarte są w rozdziale XIX SWZ.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-08-18

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach