Przetargi.pl
Remont budynku nr 35 - Rektorat LAW

Lotnicza Akademia Wojskowa ogłasza przetarg

 • Adres: 08-521 Dęblin, Dywizjonu 303
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 261 517 453, , fax. 261 517 452
 • Data zamieszczenia: 2019-05-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Lotnicza Akademia Wojskowa
  Dywizjonu 303 35
  08-521 Dęblin, woj. lubelskie
  tel. 261 517 453, , fax. 261 517 452
  REGON: 60059216000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.law.mil.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont budynku nr 35 - Rektorat LAW
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest remont budynku nr 35 - Rektorat LAW. 2. Lokalizacja: Dęblin dz. geod. nr 4080/114, obręb 001, powiat Ryki, woj. lubelskie. 3. Obiekt wpisany jest do rejestru zabytków województwa lubelskiego pod nr A/960. 4. Obiekt znajduje się na terenie otwartym – właściwym urzędem jest Starostwo Powiatowe w Rykach, ul. Wyczółkowskiego 10a. 5. Zakres robót: roboty murarskie, tynkarskie, malarskie, posadzkowe, roboty dachowe, rozbudowa instalacji elektrycznej oraz teletechnicznej, roboty ziemne, montażowe. 6. Szczegółowy zakres robót określa projekt budowlany, projekt wykonawczy, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. 7. UWAGA: 7.1 roboty budowlane będą prowadzone na obiekcie czynnym. 7.2 roboty budowlane ujęte w projekcie tj. wymiana 4 szt. drzwi na drzwi dźwiękoszczelne oraz wykonanie ścianki przesuwnej w Sali Senatu nie będą realizowane, 7.3 roboty dodatkowe nie objęte w projekcie, które należy wykonać: wykonanie kostki granitowej na terenie przyległym do Pałacu, demontaż i montaż instalacji oblodzeniowej związane z częściową wymianą rynien i rur spustowych, wymiana wszystkich mocowań rur spustowych i rynien na miedziane, wymiana szyby zespolonej w okienku Bufetu Piekiełko, odbicie i uzupełnienie tynków na kominach, montaż kratek żeliwnych w kominach, montaż obróbki miedzianej czap betonowych na kominach, montaż żaluzji w półokrągłych okienkach na poddaszu. 8. Termin wizji lokalnej ustala się na dzień: 21 maja 2019 roku godz.10.00. 9. Wykonawca dołączy do oferty kosztorysy ofertowe skrócone opracowane na podstawie przedmiaru robót wg wzoru – załącznik nr 11 oraz wypełni „Zestawienie kosztorysów ofertowych” zgodnie z załącznikiem nr 12 do SIWZ. Inwestor nie narzuca podstaw wyceny pozycji kosztorysowych. Zamawiający, nie udostępni przedmiaru robót w wersji edytowalnej w związku z tym, że każdy z Wykonawców może posiadać inny program do kosztorysowania lub wykonać kosztorys korzystając z programu Excel. 10. Wykonawca jest zobowiązany do ubezpieczenia terenu budowy w zakresie niezbędnym dla zabezpieczenia finansowego przed skutkami powstania szkody w mieniu Zamawiającego na skutek następstw okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca. Potwierdzenie ubezpieczenia budowy Wykonawca przekaże Zamawiającemu nie później niż do dnia przekazania terenu budowy. 11. Ustala się minimalny okres gwarancji na 60 miesięcy. Wszelkie regulacje dotyczące gwarancji dotyczą gwarancji udzielanej przez Wykonawcę, a nie Producenta. 12. Rozpoczęcie robót (przekazanie terenu budowy) przewidziane jest w ciągu ok. 7 dni od daty zawarcia umowy. 13. Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, wymaga żeby realizacja robót w zakresie wykonania robót tynkarskich i posadzkowych była świadczona przez cały okres trwania umowy wyłącznie przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 r., poz. 917 z późn. zm.). 14. W cenach jednostkowych i całkowitej cenie ofertowej przedkładanych przez Wykonawcę będą zawarte wszelkie cła, i inne należności płatne przez wykonawcę, według stanu prawnego na dzień wszczęcia postępowania. 15. Podatek VAT będzie doliczony do całkowitej ceny kosztorysu ofertowego. 16. Cena całkowita podana przez Wykonawcę nie będzie podczas wykonywania umowy podlegała aktualizacji, stosownie do postanowień zawartych w treści umowy. 17. Wykonawca poniesie wszystkie koszty związane z przygotowaniem i przedłożeniem oferty. 18. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy ma charakter kosztorysowy na podstawie oferty przedłożonej przez Wykonawcę wraz z kosztorysem ofertowym opracowanym na podstawie przedmiaru robót stanowiącym załącznik do oferty. 19. W przypadku wystąpienia w którymkolwiek załączniku do SIWZ nazw producenta produkty te można zastąpić równoważnymi (nie gorszymi). Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego produkty spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Za rozwiązania równoważne Zamawiający uzna takie rozwiązania, które umożliwiają uzyskanie efektu założonego przez Zamawiającego za pomocą innych rozwiązań technicznych. Za rozwiązania równoważne nie można uznać rozwiązania identycznego (tożsamego), a jedynie takie, które w porównywanych cechach wskazuje dokładnie tą samą lub bardzo zbliżoną wartość użytkową. Poprzez wskazanie nazw producenta, znaków towarowych, norm, aprobat czy systemów odniesienia Zamawiający miał na celu określenie minimalnych parametrów jakościowych i cech użytkowych, jakim muszą odpowiadać towary, aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Poprzez zapis dotyczący minimalnych wymagań parametrów jakościowych, Zamawiający rozumie wymagania towarów zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów itp. Operowanie przykładowymi nazwami producenta, ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. 20. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 14 000,00 PLN (słownie: czternaście tysięcy złotych) przed upływem terminu składania ofert.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach