Przetargi.pl
Rozbudowa ulic: Sienkiewicza, Skłodowskiej, Piaskowej w Biłgoraju wraz z odwodnieniem i kanalizacją teletechniczną.

Gmina Miasto Biłgoraj ogłasza przetarg

 • Adres: 23-400 Biłgoraj, Plac Wolności
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 846 869 600 , fax. 846 869 665
 • Data zamieszczenia: 2019-05-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miasto Biłgoraj
  Plac Wolności 16
  23-400 Biłgoraj, woj. lubelskie
  tel. 846 869 600, fax. 846 869 665
  REGON: 95036902000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: (URL): https://umbilgoraj.bip.lubelskie

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Rozbudowa ulic: Sienkiewicza, Skłodowskiej, Piaskowej w Biłgoraju wraz z odwodnieniem i kanalizacją teletechniczną.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa dróg gminnych ulic: Henryka Sienkiewicza, Marie Skłodowskiej Curie, Piaskowej w Biłgoraju. W ramach zadania przewiduje się także wykonanie kanalizacji deszczowej, teletechnicznej oraz doświetlenie przejść dla pieszych. Zakres zadania obejmuje między innymi: a) Roboty przygotowawcze – pomiary, zdjęcie ziemi urodzajnej, wycinka i karczowanie pni, wykonanie projektu tymczasowej organizacji ruchu, b) roboty rozbiórkowe elementów ulic i nawierzchni, ogrodzenia wraz z wywozem z terenu budowy, c) roboty ziemne – wykonanie koryta pod chodniki, parkingi, jezdnie, d) profilowanie i zagęszczanie podłoża, e) elementy ulicy - krawężniki, obrzeża, f) wykonanie podbudowy na jezdni, zjazdach, chodnikach, zatokach postojowych, uzupełnienie szczeliny przykrawężnikowej, g) rozbiórka i odbudowa nawierzchni po budowie sieci ciepłowniczej, h) wykonanie nawierzchni zatoki postojowej, zjazdów i chodników z kostki betonowej, i) wykonanie nawierzchni jezdni z SMA, j) regulacja urządzeń sieci podziemnych wraz z wymianą włazów kanałowych na nowe, k) roboty wykończeniowe – plantowanie powierzchni gruntu wraz z obsianiem mieszanką traw, l) wykonanie elementów stałej organizacji ruchu – oznakowanie poziome i pionowe, m) oświetlenie przejść dla pieszych wraz z linią kablową n) inwentaryzacja powykonawcza, o) roboty branży sanitarnej – kanalizacja deszczowa, rów odwadniający - renowacja, p) budowa odcinka kanalizacji teletechnicznej wraz z zabezpieczeniem kabli nn i teletechnicznych, q) Systemowe ogrodzenie terenu szkoły Przyjęte parametry techniczno – użytkowe projektowanej ulicy Sienkiewicza: a) droga jednojezdniowa jednopasowa, jednokierunkowa, z dopuszczonym dwukierunkowym ruchem rowerowym b) kategoria drogi – gminna, c) przekrój uliczny, d) podstawowa szerokość jezdni – 4,5 m, Przyjęte parametry techniczno – użytkowe projektowanej ulicy Skłodowskiej: e) droga jednojezdniowa dwupasowa, dwukierunkowa, f) kategoria drogi – gminna, g) przekrój uliczny, h) podstawowa szerokość jezdni – 6,0 m, Przyjęte parametry techniczno – użytkowe projektowanej ulicy Piaskowej: i) droga jednojezdniowa dwupasowa, dwukierunkowa, j) kategoria drogi – gminna, k) przekrój uliczny, l) podstawowa szerokość jezdni – 6,0 m, Szczegółowy zakres opisany w dokumentacji projektowej, przedmiarach robót, STWiOR, SIWZ. ISTOTNE INFORMACJE: 1. Przed przystąpieniem do robót należy wykonać roboty rozbiórkowe istniejącej nawierzchni ulicy celem uzyskania destruktu asfaltowego. W trakcie wykonywania robót rozbiórkowych kostkę brukową należy rozbierać ręcznie, segregować, układać na paletach i wywozić w miejsce wskazane przez Zamawiającego. Analogicznie należy postępować ze wszystkimi materiałami rozbiórkowymi nadającymi się do ponownego wbudowania. 2. Nadmiar gruntu wynikający z bilansu robót ziemnych, wszystkie materiały pochodzące z rozbiórki takie jak kostka betonowa, krawężniki, obrzeża, materiał pochodzący z frezowania nawierzchni asfaltowej (destrukt) oraz pozostałe niewymienione wyżej materiały pochodzące z rozbiórki stanowią własność Zamawiającego. Wykonawca uwzględni w ofercie koszt ułożenia na palecie kostki betonowej z rozbiórki (palety dostarczy Zamawiający). Ww. materiały Wykonawca przewiezie w miejsce wskazane przez Zamawiającego na odległość do 2 km. 3. Wszystkie słupki znaków pionowych, włazy kanałowe, zasuwy oraz inne napotkane urządzenia uzbrojenia podziemnego należy obrobić kostką trapezową w kolorze nawierzchni, w jakiej występuje napotkane urządzenie. 4. Dopuszcza się możliwość korekty lokalizacji zaprojektowanych zjazdów w uzgodnieniu z Zamawiającym i właścicielem działki przyległej. 5. Wszystkie prace przebiegające w pobliżu istniejącego uzbrojenia terenu należy prowadzić ręcznie, pod nadzorem przedstawiciela, wskazanego przez właściciela sieci. Przed rozpoczęciem robót, przebiegających w pobliżu istniejącego uzbrojenia terenu, należy próbnymi przekopami ustalić położenie tych sieci. Przy realizacji zadania Wykonawca powinien respektować wszystkie wymagania określone w warunkach technicznych wydanych przez właścicieli urządzeń infrastruktury, opiniach, uzgodnieniach. 6. Wybrany wykonawca w przypadku zaistnienia potrzeby wyrażonej przez Zamawiającego, udostępni pas drogowy innemu podmiotowi (PGK, PGE, PGNIG, ORANGE itd.) w celu zrealizowania ewentualnej przebudowy przez zarządcę sieci uzbrojenia podziemnego istniejącego w obrębie pasa drogowego a nie objętego przedmiotowym projektem. 7. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami oraz obowiązującymi normami i normatywami. 8. Wykonawca uwzględni w ofercie koszt: opracowania projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót wraz z niezbędnymi uzgodnieniami. 9. Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie zawiera cechy stosunku pracy określone w art. 22 § 1* ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U.z 2018 r. poz. 917). - Zamawiający wymaga, aby czynności polegające na faktycznym wykonywaniu robót budowlanych związanych z wykonaniem całego zamówienia o ile nie są (będą) wykonywane przez daną osobę w ramach prowadzonej przez nią działalności gospodarczej były wykonywane przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę, podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy. - Rodzaj czynności (niezbędnych do wykonania zamówienia) co, do których wykonania zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia: a) Czynności związane z pracami brukarskimi. b) Czynności związane z pracami polegającymi na wykonaniu nawierzchni bitumicznych. c) Czynności związane z pracami polegającymi na budowie sieci elektrycznych i teletechnicznych. d) Czynności związane z pracami polegającymi na wykonaniu kanalizacji deszczowej. 10. Dopuszcza się możliwość wykonania robót zamiennych nieskutkujących wykroczeniem poza przedmiot zamówienia, gdy: - zmiany sposobu wykonania jakiegoś elementu robót pod warunkiem że nie zostanie zwiększony zakres ilościowy a jedynie zmieniana technologia, zastosowane inne materiały lub zmienione miejsce wykonywanych prac ale w ramach tego obiektu. - wykonawca zaproponował w ofercie zastosowanie materiałów określonych w dokumentacji, a w trakcie budowy z uzasadnionych względów np. zaprzestanie produkcji, pojawienia się materiałów nowej generacji, technologii, chce użyć innego równoważnego materiału spełniającego warunki określone w specyfikacjach technicznych. - Zamienność powyższa będzie możliwa w przypadku zapewnienia rozwiązań projektowych, materiałów i urządzeń o parametrach, co najmniej takich samych, które stanowiły podstawę wyboru oferty, stosownie do zaistniałych zmian warunków realizacji robót i pod warunkiem nie zwiększania wynagrodzenia. odrębnego postępowania. 12. Wymagane warunki gwarancji na wykonane roboty i wbudowane urządzenia: Okres gwarancji i rękojmi – min. 5 lat od daty odbioru końcowego. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania jeżeli nie otrzyma dofinansowania z funduszu dróg samorządowych. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia lub innych dokumentach załączonych do niniejszej SIWZ opisano przedmiot zamówienia ze wskazaniem określeń/oznaczeń o których mowa w art. 29 ust 3 i art. 30 ust 1- 3 PZP, należy przyjąć, że wskazaniu takiemu towarzyszy określenie „lub równoważny”, „równoważne opisywanym”. Towary/materiały/urządzenia/rozwiązania równoważne w stosunku do towarów/materiałów/urządzeń/ rozwiązań opisanych w dokumentacji przetargowej za pomocą wskazań określonych w art. 29 ust 3 i art. 30 ust 1-3 ustawy PZP to towary/materiały/urządzenia/rozwiązania o parametrach nie gorszych niż określone w dokumentacji projektowej. Przyjmuje się, że wszelkie towary/materiały/urządzenia rozwiązania opisane w sposób jw., określają minimalne parametry techniczne, jakościowe i użytkowe, jakim muszą odpowiadać towary/materiały/urządzenia/rozwiązania oferowane, aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego; Wykonawca, który powołuje się na towary/materiały/urządzenia/rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego jest zobowiązany wykazać, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone przez Zamawiającego poprzez załączenie stosownych dokumentów. Złożone przez Wykonawcę dokumenty będą podlegały ocenie przez autora dokumentacji projektowej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1 Każdy wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: - 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych). 2 Wadium musi być wniesione przed upływem terminu do składania ofert. 3 Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu, przelewem na konto bankowe Zamawiającego, prowadzone w Banku PKO BP O/Biłgoraj, Nr konta bankowego 72 1020 5385 0000 9202 0004 2549 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2018r.poz. 110, ze zm.). Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu lub pozostałych formach o których mowa w rozdziale IX pkt 3 SIWZ, musi z nich wynikać, że wadium zabezpiecza ofertę wykonawcy złożoną w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. 4 W przypadku wnoszenia wadium w innych formach niż w pieniądzu, wymagane jest dołączenie do oferty dokumentu wystawionego na rzecz Zamawiającego. Dokumenty, o których mowa w punkcie 3 ppkt 2) -5) SIWZ muszą zawierać określony datą termin odpowiedzialności, nie krótszy niż okres związania ofertą określony w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz wszystkie przypadki utraty wadium przez Wykonawcę określone w art.46 ust. 5 PZP. Kserokopię dokumentów potwierdzających wniesienie wadium należy dołączyć do oferty, natomiast oryginał gwarancji/poręczenia należy załączyć do oferty w sposób uniemożliwiający jego zaginięcie, pozwalający jedna na jego zwrot bez dekompletowania oferty. 5 W przypadku wnoszenia wadium przelewem na rachunek bankowy, o jego wniesieniu w terminie decydować będzie data i godzina wpływu środków na rachunek bankowy Zamawiającego. 6 Zamawiający zwróci wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza z zastrzeżeniem pkt 12 7 Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 8 Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 9 Zamawiający będzie żądał ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt 1, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wniesienie wadium w terminie określonym przez zamawiającego. 10 Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. 11 Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie , o którym mowa w art. 26 ust 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności o których mowa w art. 25 ust 1 oświadczenia o których mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust.2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 12 Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,(jeżeli dotyczy) 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Formularz oferty 2. Oświadczenia wzór zał. 2 i 3 do SIWZ 3. Pełnomocnictwo - jeżeli dotyczy 4. Zobowiązanie podmiotu trzeciego jeżeli dotyczy 5. Dowód wniesienia wadium W terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert wykonawca zobowiązany jest przekazać zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ. Powyższe dokumenty opisano szczegółowo w rozdziale XI SIWZ

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach