Przetargi.pl
Remont budynku nr 1 i budynku nr 2 Domu Pomocy Społecznej w Krośnicach

Dom Pomocy Społecznej ogłasza przetarg

 • Adres: 56320 Krośnice, ul. Kwiatowa
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 71 38 46 105 , fax. 71 38 46 105
 • Data zamieszczenia: 2018-09-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Dom Pomocy Społecznej
  ul. Kwiatowa 9
  56320 Krośnice, woj. dolnośląskie
  tel. 71 38 46 105, fax. 71 38 46 105
  REGON: 93065584700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http//dpskrosnice.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont budynku nr 1 i budynku nr 2 Domu Pomocy Społecznej w Krośnicach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na: "Remont budynku nr 1 i budynku nr 2 w Domu Pomocy Społecznej w Krośnicach": a. Remont budynku nr 1 - załącznik nr 11 i 11a b. Remont budynku nr 2 - załącznik nr 12 i 12a kody CPV: kod CPV: 45100000-8 – przygotowanie terenu pod budowę kod CPV: 45453000-7 – roboty remontowe i renowacyjne kod CPV: 45261000-4 – wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty kod CPV: 45431000-7 – kładzenie płytek kod CPV: 45421100-5 – instalowanie drzwi i okien i podobnych elementów kod CPV: 45432111-5 – kładzenie wykładziny elastycznej 3.1. Zakres robót obejmuje remont budynku nr 1 i budynku nr 2 w Domu Pomocy Społecznej w Krośnicach: a. Remont budynku nr 1 - załącznik nr 11 i 11a 1. Przygotowanie powierzchni pod malowanie oraz dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych - 1 046,27 m² 2. Przygotowanie powierzchni pod malowanie oraz dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych - 390,16 m² 3. Wykucie z muru starych ościeżnic okiennych oraz parapetów wewnętrznych i zewnętrznych – 24,00 szt. 4. Montaż okien PCV 5-cio komorowych, U min. 1,1 w kolorze białym - 24,00 szt. 5. Montaż parapetów zewnętrznych blaszanych malowanych proszkowo w kolorze machoń – 24,00 szt. 6. Montaż parapetów okiennych wewnętrznych z PCV w kolorze białym - 24,00 szt. 7. Obicie starych tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej - 34,750 m² 8. Uzupełnmienie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej – 34,750 m² 9. Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wraz z gruntowaniem - 160,465 m² b. Remont budynku nr 2 - załącznik nr 12 i 12a 1. Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków - 2257,339 m² 2. Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych - 2 257,339 m² 3. Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych z jednokrotnym szpachlowaniem – 430,02 m² 4. Dwukrotne malowanie farbą olejną stolarki drzwiowej – 204,00 m² 5. Rozebranie posadzek z paneli podłogowych - 176,25 m² 6. Wykonanie warstwy wyrównawczej i wygładzającej pod wykładzinę typu TARKEET – 176,25 m² 7. Ułożenie wykładziny podłogowej typu TARKEET - 176,25 m² 8. Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowo-wapiennych - 120,00 m² 9. Wykonanie tynków zewnętrznych cementowo-wapiennych na kominach ponad dachem płaskim – 50,00 m² 10. Ręczne zeskrobanie starych farb i przygotowanie powierzchni pod malowanie czapek kominowych - 18,937 m² 11. Dwukrotne malowanie czapek kominowych farbą do betomu - 18,937 m² 12. Remont opierzeń ogniomurkach i mocowań instalacji odgromowej – 30,00 szt. 13. Skucie głuchych tynków na nafilarach i gzymsach elewacji – 100,00 m 14. Uzupełnienie tynków cementowo-wapiennych na gzymsach i filarach – 100,00 m 15. Malowanie tynków zewnętrznych farbą sylikonową zawierającą kwarc – 150,00 m² 16. Rusztowanie zewnętrzne rurowe o wysokości do 15 m – 312,00 m² 17. Wykonanie izolacji poziomej szczelin dyletacyjnych – wymiana spękanych spoin – 50,00 m²
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45453000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: . O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują lub będą dysponować w okresie wykonywania zamówienia i skierują do jego realizacji: • Osobę posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach