Przetargi.pl
Przebudowa części drogi powiatowej nr 1331D w miejscowości Ujeździec Wielki polegająca na budowie chodnika, gm. Trzebnica.

Zarząd Dróg Powiatowych w Trzebnicy ogłasza przetarg

 • Adres: 55-100 Trzebnica, Łączna
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 71 387 06 17, , fax. 71 387 30 90
 • Data zamieszczenia: 2018-09-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Powiatowych w Trzebnicy
  Łączna 1 c
  55-100 Trzebnica, woj. dolnośląskie
  tel. 71 387 06 17, , fax. 71 387 30 90
  REGON: 93271204100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.drogi.trzebnica.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa części drogi powiatowej nr 1331D w miejscowości Ujeździec Wielki polegająca na budowie chodnika, gm. Trzebnica.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przebudowa części drogi powiatowej nr 1331D w miejscowości Ujeździec Wielki polegająca na budowie chodnika, gm. Trzebnica. Długość chodnika 390 m. Od skrzyżowania drogi powiatowej nr 1331 D z drogą powiatową nr 1400 D w miejscowości Ujeździec Wielki do skrzyżowania z drogą gminną (koło Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej ATENA) pod koniec miejscowości Ujeździec Wielki w stronę miejscowości Domanowice. Ze wskazanego odcinka drogi wyłączony jest odcinek istniejącego chodnika z betonowej kostki brukowej koło szkoły na odcinku o długości 20 m. Szerokość chodnika: a) 2,0 mb na odcinku gdzie chodnik przylega do krawędzi jezdni, b) 1,5 mb na odcinku gdzie chodnik jest oddalony od krawędzi jezdni. Do wykonania z mieszanki mieneralno-asfaltowej. W przeważającej długości jest zaprojektowany chodnik o szerokości 1,5 mb, oddalony od jezdni. Występują w projektcie pojedyncze lokalne zwężenia chodnika przy słupach energetycznych. Projektowana nawierzchnia chodnika z betonu asfaltowego AC8 S 50/70 gr. 4 cm, natomiast nawierzchnia na zjazdach z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70 gr. 4 cm oraz AC 8 S 50/70 gr. 4 cm. 2. Zakres robót obejmuje wykonanie:  opracowanie, uzgodnienie i wdrożenie tymczasowej organizacji ruchu na czas robót,  roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych,  ręczne wykoszenie porostów,  regulacja pionowa studzienki kanalizacji deszczowej,  regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych,  rozebranie krawężników wtopionych na podsypce cementowo-wapiennej,  ręczne oczyszczenie nawierzchni bitumicznej przy istniejącym krawężniku,  ręczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych pod studzienki wpustów deszczowych i przykanalik,  ręczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego pod studzienki wpustów deszczowych i przykanalik,  rozebranie betonu pod stojakiem na rowery i części chodnika na dojściu do jednej z posesji,  usunięcie warstwy ziemi (humusu) o grubości 30 cm za pomocą koparki z wywozem urobku na odległość 3 km - na poboczu i pod projektowany chodnik,  mechaniczne wykonanie koryta pod chodnik i zjazdy z wywozem urobku na odległość 3 km,  wykopy wykonywane koparkami podsiębiernymi pod przykanaliki i studzienki kanalizacji deszczowej,  zasypywanie wykopów pod studzienki kanalizacji deszczowej i przykanaliki,  ława betonowa pod ścieki betonowe,  ściek podchodnikowy korytkowy (dwa korytka) – ściek z prefabrykatów betonowych o grubości 15 cm na podsypce cementowo-piaskowej,  ścieki w prefabrykatów betonowych o grubości 15 cm na podsypce cementowo-piaskowej – betonowe korytko odwodnieniowe na odcinku koło szkoły,  umocnienie skarp i dna rowów brukiem – w miejscu wylotu,  mechaniczne czyszczenie kolektora sieci istniejącej kanalizacji deszczowej o średnicy 300 mm,  studzienki ściekowe kanalizacji deszczowej z gotowych elementów betonowych o śr. 500 mm z osadnikiem bez syfonu,  kanały z rur PCV łączonych na wcisk o średnicy zewnętrznej 160 mm,  obsypanie kanału (przykanalika) piaskiem o gr. 20 cm,  przestawienie krawężników kamiennych wystających na podsypce cementowo-piaskowej,  ława pod regulowane krawężniki betonowa z oporem,  rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe oraz obrzeża,  ława pod krawężniki oraz obrzeża betonowa z oporem,  krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej,  krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej,  krawężniki betonowe – dodatek za ustawienie na łukach,  obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową,  mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni (chodnik i zjazdy),  wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie (chodnik i zjazdy) – grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm,  dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0/63 mm na zjazdach i odtw. naw. - o grubości po zagęszczeniu 15 cm,  podbudowa z kruszywa łamanego frakcji 0/31,5 mm na zjazdach i odtw. naw. - o grubości po zagęszczeniu 8 cm,  podbudowa z kruszywa łamanego frakcji 0/31,5 mm na chodniku – warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm,  skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową w ilości 0,51 kg/m2 – podbudowa na chodniku i zjazdach oraz międzywarstwowo na zjazdach,  nawierzchnia bitumiczna warstwa wiążąca na zjazdach z AC 16 W 50/70, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm,  nawierzchnia bitumiczna warstwa ścieralna na chodniku i zjazdach z AC 8 S 50/70, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm,  oznakowanie poziome - ręczne malowanie przejść dla pieszych farbą chlorokauczukową – linie P-10 i P-14,  przestawienie istniejących znaków drogowych pionowych,  roboty remontowe – cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 5 cm – przy krawężniku oraz przy studzienkach (wpustach) i przykanalikach,  ręczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mieneralno-bitumicznych,  skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową w ilości 0,51 kg/m2,  uzupełnienie nawierzchni przy krawężniku – wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową z wbudowaniem ręcznym,  utwardzenie pasa ziemi pomiędzy jezdnią a chodnikiem mieszanką kamienną gr. 10 cm,  ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego pomiędzy chodnikiem a posesjami,  wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość 2 km,  wykonanie geodezyjnej mapy powykonawczej. UWAGA! Wszelkie prace przebiegające w pobliżu istniejącego uzbrojenia terenu (kable teletechniczne) należy prowadzić ręcznie. 3. Organizacja ruchu na czas prowadzenia robót. Wykonawca będzie odpowiedzialny i pokryje wszelkie koszty związane z opracowaniem, zatwierdzeniem i wdrożeniem tymczasowego projektu organizacji ruchu na czas wykonania robót. 4.Wymagania w stosunku do wykonawcy. Wykonawca w ciągu 7 dni od podpisania umowy (ale przed przystąpieniem do robót budowlanych) przedstawi do zatwierdzenia harmonogram rzeczowo – finansowy, Wykonawca przekaże Zamawiającemu przed przystąpieniem do robót: - oryginał oświadczenia kierownika budowy stwierdzającego przejęcie obowiązku kierowania budowy (robotami budowlanymi), - poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii uprawnień kierownika budowy, - poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii aktualnego zaświadczenia o przynależności do OIIB, - Wykonawca zapewni obsługę geodezyjną przedmiotu umowy na każdym jej etapie, - Wykonawca jest zobowiązany do zgłoszenia inspektorowi nadzoru robót ulegających zakryciu lub zanikających oraz uzyskanie potwierdzenia ich prawidłowego wykonania w dzienniku budowy. W przypadku braku zgłoszenia Zamawiający ma prawo odmówić odbioru tych robót. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera: załączniki do SIWZ, które obejmują: - przedmiar robót (załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ), - kosztorys ofertowy (załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ), - uproszczona dokumentacja z opisem i rysunkami (załącznik nr 3 do niniejszej SIWZ), - szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (załącznik nr 4 do niniejszej SIWZ), - wzór umowy (załącznik nr 5 do niniejszej SIWZ).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233142-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 4.100,00 zł słownie zł: cztery tysiące sto 00/100) i stanowi nie więcej niż 3 % wartości zamówienia.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Informacje dodatkowe
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: -WYKLUCZENIE WYKONAWCÓW: 1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę w stosunku, do którego zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-13 ustawy Pzp. 2. Dodatkowo Zamawiający wyklucza Wykonawcę:  który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejsza umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania; 3. Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 24 ust. 7 ustawy Pzp. 4. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 ustawy Pzp lub na podstawie okoliczności wymienionych w ppkt. 3 SIWZ, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Regulacji, o której mowa w zdaniu pierwszym nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sadu zakazu ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu. 5. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie ppkt 4 SIWZ. 6. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia. OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE ZOBOWIĄZANI SĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU WYKAZANIA BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA ORAZ POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca: a) nie podlega wykluczeniu z postępowania; b) spełnia warunki udziału w postępowaniu. 2. Oświadczenie, o którym mowa w pkt. VIII ppkt. 1. SIWZ Wykonawca zobowiązany jest złożyć zgodnie z wzorem stanowiącym Formularz 1 oraz Formularz 2. 3. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 4. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających okoliczności, o których mowa w pkt. VIII SIWZ. 5. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających., że nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW POLEGAJĄCYCH NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW, NA ZASADACH OKREŚLONYCH W ART. 22A USTAWY PZP ORAZ ZAMIERZAJĄCYCH POWIERZYĆ WYKONANIE CZĘŚCI ZAMÓWIENIA PODWYKONAWCOM 1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nim stosunków prawnych. 2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 3. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności na każdym etapie postępowania, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 -22 ustawy Pzp oraz, o których mowa w pkt. VII ppkt 3 SIWZ. 4. W odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane. 5. Jeżeli zdolności techniczne podmiotu, na którego zdolnościach polega Wykonawca, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia. Zamawiający zażąda, aby wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego: a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w ppkt.1 SIWZ. 6. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt. VIII ppkt 2 SIWZ. 7. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający żąda dokumentów, które określają w szczególności :  zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;  sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonaniu zamówienia publicznego;  zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego,  czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 8. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz o ile jest to wiadome, podać firmy podwykonawców. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA (SPÓŁKI CYWILNE / KONSORCJA) 1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust.1 ustaw Pzp oraz o których mowa w pkt. VII ppkt 3 SIWZ, natomiast spełnienie warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy wykazują zgodnie z pkt. VI ppkt 2 SIWZ. 3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w pkt. VIII ppkt 2 SIWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie o przynależności, braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o którym mowa w pkt. VIII ppkt 2 składa każdy z Wykonawców. 5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców są oni zobowiązani na wezwanie Zamawiającego złożyć dokumenty i oświadczenia, o których mowa w pkt. VIII ppkt 7 SIWZ, przy czym dokumenty i oświadczenia, o których mowa w pkt VIII ppkt 7.1) SIWZ składa odpowiednio Wykonawca, który wykazuje spełnienie warunku, w zakresie i na zasadach opisanych w pkt VI ppkt 2 SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach