Przetargi.pl
Remont budynku administracyjno-biurowego „Oficyny”, przebudowa i wzmocnienie niezbędnych elementów konstrukcyjnych

Starostwo Powiatowe w Przemyślu ogłasza przetarg

 • Adres: 37-700 Przemyśl, Pl. Dominikański
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 016 6785054 w. 14 , fax. 166 782 760
 • Data zamieszczenia: 2019-10-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Starostwo Powiatowe w Przemyślu
  Pl. Dominikański 3
  37-700 Przemyśl, woj. podkarpackie
  tel. 016 6785054 w. 14, fax. 166 782 760
  REGON: 65090325600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat.przemysl.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont budynku administracyjno-biurowego „Oficyny”, przebudowa i wzmocnienie niezbędnych elementów konstrukcyjnych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn.: Remont budynku administracyjno-biurowego „Oficyny”, przebudowa i wzmocnienie niezbędnych elementów konstrukcyjnych Szczegółowy zakres robót objętych zamówieniem określa załącznik nr 1 do SIWZ - opis przedmiotu zamówienia (m.in. STWiOR, projekt budowlany, projekt wykonawczy, przedmiar robót).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45262690-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie precyzuję w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) wypełniony Formularz Ofertowy b) Pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo do reprezentowania Wykonawcy nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo podpisane przez uprawnionych przedstawicieli pozostałych Wykonawców, upoważniające jednego z Wykonawców do reprezentowania pozostałych, c) zobowiązanie podmiotu do udostępnienia zasobów, d) zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach