Przetargi.pl
Termomodernizacja budynków Uniwersytetu Rzeszowskiego przy ul. Moniuszki 10, Towarnickiego 3 w Rzeszowie oraz budynku Centrum Eksperymentalnego w Weryni.

Uniwersytet Rzeszowski ogłasza przetarg

 • Adres: 35959 Rzeszów, ul. Rejtana
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 178 721 018 , fax. 178 721 262
 • Data zamieszczenia: 2017-10-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet Rzeszowski
  ul. Rejtana
  35959 Rzeszów, woj. podkarpackie
  tel. 178 721 018, fax. 178 721 262
  REGON: 69156004000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ur.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Termomodernizacja budynków Uniwersytetu Rzeszowskiego przy ul. Moniuszki 10, Towarnickiego 3 w Rzeszowie oraz budynku Centrum Eksperymentalnego w Weryni.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Termomodernizacja budynków Uniwersytetu Rzeszowskiego przy ul. Moniuszki 10, Towarnickiego 3 w Rzeszowie oraz budynku Centrum Eksperymentalnego w Weryni. Zamówienie zostało podzielone na 3 zadania: Zadanie nr 1: Termomodernizacja budynku Uniwersytetu Rzeszowskiego przy ul. Moniuszki 10 Zadanie nr 2 : Termomodernizacja budynku Uniwersytetu Rzeszowskiego przy ul. Towarnickiego 3 Zadanie nr 3: Termomodernizacja budynku Uniwersytetu Rzeszowskiego w Weryni.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45262690-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie precyzuje szczegółowego warunku w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1 Wypełniony i podpisany formularz oferty 2 Dokument pełnomocnictwa (jeżeli zachodzi potrzeba)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach