Przetargi.pl
Sukcesywne dostawy materiałów biurowych i płyt

Wojewódzki Szpital im. św. Ojca Pio w Przemyślu ogłasza przetarg

 • Adres: 37-700 Przemyśl, ul. Monte Cassino
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 166 775 065 , fax. 166 775 064
 • Data zamieszczenia: 2019-10-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzki Szpital im. św. Ojca Pio w Przemyślu
  ul. Monte Cassino 18
  37-700 Przemyśl, woj. podkarpackie
  tel. 166 775 065, fax. 166 775 064
  REGON: 31468400000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wszp.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej.

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sukcesywne dostawy materiałów biurowych i płyt
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zad. 1 – Materiały biurowe -110 poz. asort. w różnych ilościach; Zad. 2 –Płyty -3 poz. asort. w różnych ilościach;
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30190000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Na potwierdzenie spełnienia tych warunków zamawiający wymaga złożenia oświadczenia Wykonawcy- załącznik nr 2 do SIWZ. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te realizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1 Formularz ofertowy sporządzony przez wykonawcę, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ. 2 Kosztorys ofertowy sporządzony przez wykonawcę, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do projektu umowy 3 Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. oraz celu weryfikacji osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy tym samym składania oświadczenia woli – jeżeli Wykonawca nie dołączy do oferty należy wskazać adres strony z której można pobrać dokument (załącznik nr 1 do SIWZ).Wykonawca zgodnie z pkt. XV oferty, zamiast ww. dokumentu może wskazać adres strony internetowej na której dostępny jest ten dokument.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach