Przetargi.pl
Remont boisk położonego na terenie Szkoły Podstawowej nr 74 w Poznaniu. „Przez sport po zdrowie”.

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 74 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA ogłasza przetarg

 • Adres: 60-325 Poznań, ul. Trybunalska 17 lokal 25
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-08-06
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: SZKOŁA PODSTAWOWA NR 74 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA
  ul. Trybunalska 17 lokal 25
  60-325 Poznań, woj. wielkopolskie
  REGON: 000245664
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont boisk położonego na terenie Szkoły Podstawowej nr 74 w Poznaniu. „Przez sport po zdrowie”.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest „Przez sport po zdrowie”. Remont boisk położonego na terenie Szkoły Podstawowej nr 74 w Poznaniu zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia, określonym w załączniku nr 2 do specyfikacji warunków zamówienia (SWZ).2. Na opis przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji, opisujący zakres wykonywanych robót będących przedmiotem zamówienia składają się:1) przedmiar robót,2) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót,Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został również określony w Załączniku nr 3 do SWZ (projekt umowy).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45112720-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach