Przetargi.pl
Remont - zasyp wyrw w obrębie budowli na pot. Komaniecki w km 3+700 - 3+900 w m. Czystogarb oraz remont zapory przeciwrumowiskowej wraz z przepławką poprzez usunięcie zatorów na pot. Dołżycki w km 0+110 w m. Komańcza, Gm. Komańcza, pow. sanocki, woj. podkarpackie - w ramach usuwania szkód powodziowych z 2014 r.

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie ogłasza przetarg

 • Adres: 31-109 Kraków, ul. Marsz. J. Piłsudskiego 22
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. (012) 6284106 , fax. (012) 4232153
 • Data zamieszczenia: 2014-11-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie
  ul. Marsz. J. Piłsudskiego 22 22
  31-109 Kraków, woj. małopolskie
  tel. (012) 6284106, fax. (012) 4232153
  REGON: 35711356100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.krakow.rzgw.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa terenowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont - zasyp wyrw w obrębie budowli na pot. Komaniecki w km 3+700 - 3+900 w m. Czystogarb oraz remont zapory przeciwrumowiskowej wraz z przepławką poprzez usunięcie zatorów na pot. Dołżycki w km 0+110 w m. Komańcza, Gm. Komańcza, pow. sanocki, woj. podkarpackie - w ramach usuwania szkód powodziowych z 2014 r.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac związanych z likwidacją szkód powodziowych, tj. 1) remont - zasyp wyrw w skarpach brzegowych w obrębie budowli (opasek brzegowych na brzegu lewym i prawym) pot. Komaniecki w km 3+700 - 3+900 w m. Czystogarb. Wypełnienie 4 wyrw na łącznej długości 15,0 mb kamieniem łamanym o średnicy 30 - 50 cm wraz z obsypem materiałem rodzimym, 2) remont zapory przeciwrumowiskowej wraz z przepławką na pot. Dołżycki w km 0+110 w m. Komańcza poprzez oczyszczenie korony zapory, światła przelewu, usunięcie zatorów z nanosów drzewnych w bezpośrednim sąsiedztwie zapory (od wody górnej). Przywrócenie drożności i oczyszczenie przepławki wraz z wykonaniem robót pozwalających na swobodne doprowadzenie wody na przepławkę. Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych określa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiąca załącznik nr 7 do SIWZ. Szacunkowa wartość zamówienia netto: 16.414,32 PLN.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452400001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: termin zakończenia
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.krakow.rzgw.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach