Przetargi.pl
Remont 4 lokali mieszkalnych (pustostanów) w budynku mieszkalnym przy ul. Czaszkowskiej 4 w Kaliszu

Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych ogłasza przetarg

 • Adres: 62-800 Kalisz, ul. Dobrzecka 18
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 62 598 55 00 , fax. 62 598 55 01
 • Data zamieszczenia: 2011-07-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych
  ul. Dobrzecka 18 18
  62-800 Kalisz, woj. wielkopolskie
  tel. 62 598 55 00, fax. 62 598 55 01
  REGON: 25052391600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mzbm.kalisz.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Zakład Budżetowy Gminy

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont 4 lokali mieszkalnych (pustostanów) w budynku mieszkalnym przy ul. Czaszkowskiej 4 w Kaliszu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu w 4 lokalach mieszkalnych: nr 32, 32a, 35, 39-40 (pustostanach) w budynku przy ul. Czaszkowskiej 4 w Kaliszu, będącym w zarządzie Wspólnoty Mieszkaniowej. Zakres prac obejmuje: a)roboty ogólnobudowlane : roboty murowe, roboty malarskie, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, roboty podłogowe i posadzkowe, roboty zduńskie, b)roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne, c)roboty instalacyjne elektryczne. Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia zobowiązany jest również do wykonania wszelkich robót przygotowawczych, porządkowych, zagospodarowania terenu prac, wykonania pomiarów instalacji elektrycznej zakończonych protokołem oraz oświadczeniem o gotowości instalacji przyłączanej (na druku Energa Operator) oraz innych czynności wynikających z umowy, której wzór stanowi załącznik do SIWZ. Szczegółowy zakres prac oraz sposób wykonania określają załączniki do SIWZ : a)przedmiary robót , b)specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych c)wzór umowy Wymagania dodatkowe dotyczące przedmiotu zamówienia : 1)Zamawiający wymaga, aby okres gwarancji wynosił 36 m-cy dla robót budowlano-instalacyjnych, natomiast dla urządzeń - wg gwarancji udzielanych przez producentów. 2)Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany jest do zawarcia na własny koszt umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej (deliktowej i kontraktowej) w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia z sumą gwarancyjną nie mniejszą niż 100.000,00 PLN , bez limitów, udziałów własnych i franszyzy redukcyjnej. Wykonawca w w/w okresie zobowiązany jest przedkładać uwierzytelnioną kopię aktualnej polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia pod rygorem odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452625226
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 45 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mzbm.kalisz.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach