Przetargi.pl
Remont 10 lokali mieszkalnych będących w zasobie mieszkaniowym Gminy Bielsko-Biała, zarządzanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, w podziale na 3 części

Miasto Bielsko-Biała – Zakład Gospodarki Mieszkaniowej ogłasza przetarg

 • Adres: 43-300 Bielsko-Biała, Lipnicka
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 33 499 06 02, , fax. 33 499 06 02; 499 06 11
 • Data zamieszczenia: 2020-03-04
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Bielsko-Biała – Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
  Lipnicka 26
  43-300 Bielsko-Biała, woj. śląskie
  tel. 33 499 06 02, , fax. 33 499 06 02; 499 06 11
  REGON: 07001907700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zgm.eu

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont 10 lokali mieszkalnych będących w zasobie mieszkaniowym Gminy Bielsko-Biała, zarządzanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, w podziale na 3 części
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest remont lokali mieszkalnych (pustostanów) w liczbie 10 sztuk, w podziale na 3 części. 2. Zamówienie dotyczy lokali położonych w Bielsku-Białej: 1) część 1 zamówienia: a) przy ul. Czerwonej 5/8, b) przy ul. Franciszka Kamińskiego 25/6, c) przy ul. Gen. Józefa Kustronia 32/2, 2) część 2 zamówienia: a) przy ul. Milusińskich 8/21, b) przy ul. PCK 10/86, c) przy ul. Towarzystwa Szkoły Ludowej 17/12, 3) część 3 zamówienia: a) przy ul. Tulipanów 9/2, b) przy ul. Wapiennej 30/10, c) przy ul. Żywieckiej 119/19 d) przy ul. Żywieckiej 121a/32.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45211341-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: § 1. Wysokość i forma wadium. 1. Zamawiający wymaga, aby oferta była zabezpieczona wadium. 2. Wysokość wadium wynosi: 1) dla części 1 zamówienia – 1 500,00 zł (sł: tysiąc pięćset złotych), 2) dla części 2 zamówienia – 1 700,00 zł (sł: tysiąc siedemset złotych), 3) dla części 3 zamówienia – 1 300,00 zł (sł: tysiąc trzysta złotych). 3. Wadium może być wniesione w następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniu spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 4. Oferta Wykonawcy, który nie wniósł wymaganego wadium lub wadium wniesione zostało nieprawidłowo, zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b ustawy. § 2. Wadium w formie pieniężnej. 1. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego nr 92 1240 4142 1111 0000 4829 4489 z opisem przelewu „Wadium w post. Nr ZGM/DZ/......./2020/ADM – remont pustostanów: część .... zamówienia” przed upływem terminu składania ofert. 2. Dowód wpłacenia wadium powinien być dołączony do oferty. § 3. Wadium w formie niepieniężnej. 1. W przypadku wnoszenia wadium w formie innej niż pieniężna, dokument wadialny musi zawierać zapisy gwarantujące prawo Zamawiającego do egzekwowania należności bez zwłoki (tzn. bezwarunkowo i na pierwsze wezwanie Zamawiającego). 2. Dokument wadialny należy dołączyć do oferty w oryginale. § 4. Zwrot wadium. 1. Zamawiający zwraca Wykonawcom wniesione wadium niezwłocznie w następujących sytuacjach: 1) po wyborze oferty najkorzystniejszej, za wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana, 2) po unieważnieniu postępowania, 3) na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert, 4) po zawarciu umowy oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza 2. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający zwróci przelewem: 1) na rachunek bankowy wskazany w ofercie jako rachunek do zwrotu wadium, 2) na rachunek z którego zostało wpłacone, w przypadku niewskazania w ofercie rachunku do zwrotu wadium z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono zdeponowane, pomniejszone o koszty prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew. 3. Wadium wniesione w formie niepieniężnej Zamawiający zwróci zgodnie z dyspozycją gwaranta lub poręczyciela, zawartą w dokumencie gwarancji lub poręczenia. W przypadku braku takiej dyspozycji, dokument wadium zostanie zwrócony na adres siedziby Wykonawcy. § 5. Ponowne wniesienie wadium. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie § 4 ust. 1, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. § 6. Zatrzymanie wadium przez Zamawiającego. 1. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 2. Wykonawca, którego oferta została wybrana, traci wadium na rzecz Zamawiającego w przypadku, gdy: 1) odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, 2) nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 3) z przyczyn leżących po jego stronie nie jest możliwe zawarcie umowy.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Oferta Wykonawcy powinna składać się z następujących dokumentów: 1) oferty sporządzonej na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do Specyfikacji, 2) szczegółowych kosztorysów ofertowych remontu poszczególnych lokali, sporządzone odrębnie dla każdego z lokali z uwzględnieniem postanowień Rozdziału VIII, wykonanych na podstawie przedmiarów robót, dokumentacjach projektowych i Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, zawierających ceny jednostkowe poszczególnych robót w kolejności ujętej w przedmiarach robót, z uwzględnieniem rodzajów zastosowanych materiałów i sprzętu z uwzględnieniem wszystkich parametrów i wymogów technologicznych ujętych w przedmiarach robót, dokumentacjach projektowych i Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, zawierających wyceny wszystkich pozycji przedmiarów robót i muszą być zgodne z zakresami określonymi w przedmiarach robót (pozycjami, opisami i katalogami). W przypadku, gdy którakolwiek pozycja przedmiaru zostanie skalkulowana w innej pozycji kosztorysu ofertowego, należy wskazać daną pozycję oraz pozycję, w której została skalkulowana, 3) oświadczenia dotyczącego spełniania warunków udziału w postępowaniu, sporządzonego na formularzu stanowiącym załącznik nr 4 do Specyfikacji (punkt I oświadczenia), 4) oświadczenia dotyczącego przesłanek wykluczenia z postępowania, sporządzonego na formularzu stanowiącym załącznik nr 5 do Specyfikacji (punkt I oświadczenia), 5) oświadczenia o wypełnieniu obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego, sporządzonego na formularzu stanowiącym załącznik nr 14 do Specyfikacji, 6) wykazu części zamówienia, które zamierza powierzyć podwykonawcom, sporządzonego na formularzu stanowiącym załącznik nr 10 do Specyfikacji, jeżeli na etapie składania oferty Wykonawca przewiduje powierzenie części podwykonawcom oraz dane identyfikujące podwykonawców, jeżeli są mu znane, 7) dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 200 000,00 zł, 8) oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii pełnomocnictw osób podpisujących ofertę w imieniu Wykonawcy, o ile nie wynika to z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę, 9) dowodu wniesienia wadium. W przypadku złożenia oferty wspólnej przez kilku przedsiębiorców (konsorcjum lub spółka cywilna), każdy z członków konsorcjum (wspólników spółki cywilnej), indywidualnie składa dokumenty wymienione w ust.1 pkt 3 – 5. 3. Wykonawca, który powołuje się, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, na zasoby innych podmiotów – podwykonawców, dla wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia, zamieszcza informację o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 1 pkt 4 (pkt II oświadczenia).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach