Przetargi.pl
Regulacja stanu prawnego na rzecz Skarbu Państwa działek zajętych pod drogi – 3 części

Powiat Częstochowski ogłasza przetarg

 • Adres: 42200 Częstochowa, ul. Jana III Sobieskiego
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 034 3229100, 3229126, , fax. 343 229 111
 • Data zamieszczenia: 2017-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Częstochowski
  ul. Jana III Sobieskiego 9
  42200 Częstochowa, woj. śląskie
  tel. 034 3229100, 3229126, , fax. 343 229 111
  REGON: 15218083700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.czestochowa.powiat.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Regulacja stanu prawnego na rzecz Skarbu Państwa działek zajętych pod drogi – 3 części
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Regulacja stanu prawnego na rzecz Skarbu Państwa działek zajętych pod drogi – 3 części w oparciu o Kodeks Napoleona oraz w trybie zasiedzenia. Szczegółowy opis zawiera SIWZ - wytyczne techniczne.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79131000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena będzie dokonana na podstawie właściwego oświadczenia stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) wypełniony FORMULARZ OFERTOWY, stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ 2) pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy dołączyć w oryginale bądź kopii, potwierdzonej za zgodność z oryginałem notarialnie (jeżeli dotyczy).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach