Przetargi.pl
Dostawa optycznego spektrometru plazmy sprzężonej indukcyjnie (ICP OES)

Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk ogłasza przetarg

 • Adres: 41819 Zabrze, ul. Marii Skłodowskiej-Curie
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 322 716 481, , fax. 0-32 2717470
 • Data zamieszczenia: 2017-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk
  ul. Marii Skłodowskiej-Curie 34
  41819 Zabrze, woj. śląskie
  tel. 322 716 481, , fax. 0-32 2717470
  REGON: 55800900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: bip.ipis.zabrze.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Instytut Polskiej Akademii Nauk

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa optycznego spektrometru plazmy sprzężonej indukcyjnie (ICP OES)
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa i instalacja optycznego spektrometru emisyjnego plazmy sprzężonej indukcyjnie do jednoczesnego oznaczenia pierwiastków wraz z przeprowadzeniem dwudniowego szkolenia. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38500000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 4000 zł (słownie: cztery tysiące złotych 00/100). Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: • w pieniądzu – przelewem na poniższy rachunek bankowy Zamawiającego Bank Gospodarstwa Krajowego Warszawa O/Katowice, 20 1130 1091 0003 9111 7820 0001; z napisem w tytule przelewu: „WADIUM – PRZETARG, NR SPRAWY TG/2141-1/2017” • w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; • w gwarancjach bankowych; • w gwarancjach ubezpieczeniowych; • w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U.Z 2014 POZ.1804 oraz z 2015r. poz.978 i 1240). Wadium wniesione w pieniądzu musi zostać zaksięgowane na rachunku bankowym Zamawiającego w terminie do 21.08.2015 godz. 10:00. Kserokopię dowodu wpłaty (polecenia przelewu) zaleca się dołączyć do oferty. W przypadku wniesienia wadium w pozostałych dopuszczalnych formach określonych powyżej, kopię poświadczoną „za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę zaleca się dołączyć do oferty. Ponadto do oferty należy dołączyć w osobnej koszulce oryginał tego dokumentu. Nie bindować i nie zszywać z ofertą. Polisa, poręczenie, gwarancja lub inny dokument stanowiący formę wadium winno zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty kwoty wadium zgodnie z warunkami SIWZ, następuje jego bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń ze strony gwaranta/poręczyciela.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki dotyczące: Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oświadczenie podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów (Załącznik nr 7)jeśli dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach