Przetargi.pl
Sukcesywna dostawa miału węglowego do kotłowni miejskiej zlokalizowanej w Koniecpolu, ul. Działkowa 2A

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunalne w Koniecpolu Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 42230 Koniecpol, Ul. Zachodnia
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 34 355 15 32, , fax. 34 354 04 10
 • Data zamieszczenia: 2017-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejskie Przedsiębiorstwo Komunalne w Koniecpolu Sp. z o.o.
  Ul. Zachodnia 30
  42230 Koniecpol, woj. śląskie
  tel. 34 355 15 32, , fax. 34 354 04 10
  REGON: 24311507700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: mpk.koniecpol.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sukcesywna dostawa miału węglowego do kotłowni miejskiej zlokalizowanej w Koniecpolu, ul. Działkowa 2A
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa miału węglowego o wartości opałowej minimum 23MJ/kg do kotłowni miejskiej zlokalizowanej w Koniecpolu, przy ul. Działkowej 2a w ilości maksymalnej do 2200 ton. Dostawy odbywać się będą w okresie od października 2017 r. do 15.05.2018r., samochodami ciężarowymi samowyładowczymi o nacisku na oś do 8 ton oraz długości całkowitej nie większej niż 14 metrów. Harmonogram dostaw z prognozowanymi ilościami zawiera załącznik nr 2 do SIWZ. Dostawy odbywać się będą w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach między 6.00, a 22.00, po uprzednim zgłoszeniu, telefonicznym, e-mail lub faksem zakresu dostawy przez Zamawiającego. Czas dostawy od momentu zgłoszenia nie może przekroczyć 3 dni roboczych. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zakupu mniejszej ilości miału w granicach do - 25%. Z tytułu zmniejszenia ilości zakupionego miału nie będą przysługiwały wykonawcy żadne roszczenia odszkodowawcze. Wymagane parametry dostarczanego miału węglowego: a) Dolna wartość opałowa: min. 23MJ/kg; b) Klasa wg PN-82/G-97003: 23/15/16; c) Sortyment wg składu ziarnowego wg PN-82/G-97002: M II; d) Typ wg PN-82/G-97002: 32,1; e) Zawartość popiołu: do 14%; f) Wilgotność: 10-15%; g) Zawartość siarki: 0,6%; h) Skład ziarnowy: i) - 0-1,0: 10+/-5%; j) - 1,0-3,0: 10+/-5%; k) - 3,0 – 6,0: 25+/-5%; l) - 6,0 – 20,0 50+/-5% m) Maksymalna wielkość ziarna: 20 mm; n) Dopuszczalna zawartość nadziarna: <5%; o) Zawartość części lotnych: 28-35%; p) Temperatura spiekania popiołu w atmosferze pół-redukcyjnej >1000C; q) Temperatura mięknięcia popiołu w atmosferze pół-redukcyjnej >1250C; Paliwo wolne od zanieczyszczeń mechanicznych oraz domieszek obcych, takich jak: piasek, glina, kamienie, itp. Do każdej partii dostarczanego miału węglowego wykonawca zobowiązany będzie przedłożyć odpowiedni certyfikat jakości potwierdzający posiadanie przez dostarczany produkt parametrów określonych powyżej. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania w momencie dostawy próby spalania dostarczonego paliwa na ruszcie kotła trwającej do 60 minut, w obecności przedstawiciela Wykonawcy (np. kierowca). Próba uznana zostanie za pozytywną, jeżeli wizualna obserwacja procesu spalania potwierdzi żółto – jasnopomarańczowy płomień oraz zapalanie się paliwa pod sklepieniem zapłonowym. W przypadku, gdy próba będzie negatywna (kolor płomienia ciemnoczerwony i moment zapłonu poza sklepieniem zapłonowym lub brak zapłonu), Zamawiający będzie uprawniony do odmowy przyjęcia dostawy. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany będzie od ponownej dostawy paliwa spełniającego parametry jakościowe określone powyżej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09111210-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga złożenia wadium w wysokości: 12.000,00zł (słownie: dwanaście tysięcy złotych). Wadium należy wnieść do upływu terminu składania ofert. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) w pieniądzu, przelewem na rachunek Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego w Koniecpolu, Sp. z o.o.: Bank Spółdzielczy w Koniecpolu, Nr konta: 44 8276 0003 2000 0021 0311 0001 z adnotacją: „Wadium – sukcesywna dostawa miału węglowego”, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2) ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jedn.: Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.) W przypadku wnoszenia wadium w formie innej niż pieniądz oryginał dokumentu wadialnego należy złożyć w oddzielnej kopercie/opakowaniu w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunalnym w Koniecpolu Sp. z o.o., ul. Zachodnia 30/40, 42-230 Koniecpol, przed upływem terminu składania ofert, natomiast kserokopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez osobę/ osoby uprawnioną/ uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy dołączyć do oferty. Kopertę/opakowanie zawierającą oryginał dokumentu wadialnego należy opatrzyć nazwą i dokładnym adresem wykonawcy z adnotacją: „Wadium - Sukcesywna dostawa miału węglowego do kotłowni miejskiej zlokalizowanej w Koniecpolu, ul. Działkowa 2A”. Z dokumentu wadialnego winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą zobowiązanie gwaranta do wypłaty zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Pzp. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu - do oferty należy dołączyć dowód nadania przelewu na rachunek Zamawiającego podany w ust. 9.3. pkt 1), potwierdzony za zgodność z oryginałem przez osobę/ osoby uprawnioną/ uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. Wadium wnoszone w pieniądzu uważa się za wniesione prawidłowo, jeżeli środki pieniężne wpłyną na konto Zamawiającego podane w ust. 9.3 pkt 1) przed upływem terminu składania ofert. Wadium wniesione przez jednego z wykonawców występujących wspólnie uważa się za wniesione prawidłowo. Zwrot wadium nastąpi zgodnie z postanowieniami zawartymi w art. 46 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający zatrzymuje wadium w okolicznościach, o których mowa w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Pzp.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa warunku szczegółowego w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) wypełniony i podpisany przez wykonawcę formularz ofertowy (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ); 2) pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy w niniejszym postępowaniu albo do reprezentowania wykonawcy i zawarcia umowy (o ile nie wynika z dokumentów rejestracyjnych). Pełnomocnictwo musi być złożone w oryginale oraz podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy (czytelne podpisy, lub parafa i pieczęcie imienne), lub mieć postać aktu notarialnego lub potwierdzonej notarialnie kopii; 3) zobowiązanie podmiotu trzeciego (jeżeli dotyczy) - w oryginale; 4) dowód wpłaty wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach