Przetargi.pl
Realizacja zadania pn.: Przebudowa ulicy Polnej w Lidzbarku Warmińskim polegająca na budowie ciągu pieszo rowerowego od ul. Astronomów do ul. Słonecznej w ramach Projektu pn.: „Rozwój mobilności i transportu publicznego Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński”

Gmina Miejska Lidzbark Warmiński ogłasza przetarg

 • Adres: 11-100 Lidzbark Warmiński, ul. A. Świętochowskiego
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 897 678 500 , fax. 897 672 303
 • Data zamieszczenia: 2020-03-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miejska Lidzbark Warmiński
  ul. A. Świętochowskiego 14
  11-100 Lidzbark Warmiński, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 897 678 500, fax. 897 672 303
  REGON: 51074350000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://lidzbarkw-um.bip-wm.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Realizacja zadania pn.: Przebudowa ulicy Polnej w Lidzbarku Warmińskim polegająca na budowie ciągu pieszo rowerowego od ul. Astronomów do ul. Słonecznej w ramach Projektu pn.: „Rozwój mobilności i transportu publicznego Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn.: Przebudowa ulicy Polnej w Lidzbarku Warmińskim polegająca na budowie ciągu pieszo rowerowego od ul. Astronomów do ul. Słonecznej w ramach Projektu pn.: „Rozwój mobilności i transportu publicznego Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński”. 2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: 1) budowę ciągu pieszo – rowerowego, 2) budowę chodnika, 3) przebudowę zjazdów publicznych i indywidualnych, 4) wykonanie elementów stałej organizacji ruchu, 5) przebudowę wpustów deszczowych i przykanalików, 6) przebudowę oświetlenia ulicznego, 7) wymianę opraw oświetleniowych na wybranych lampach. Ponadto w ramach inwestycji należy wykonać lokalne poszerzenia istniejącej jezdni, zmianę lokalizacji krawężnika i chodników oraz regulację do projektowanych rzędnych drogi i geometrii istniejących: studni, zasuw, zaworów, włazów, krat wpustowych, itp. oraz wykonanie oznakowania poziomego i pionowego. W ramach zadania przewiduje się zastosowanie następujących elementów ułatwiających korzystanie z drogi osobom niepełnosprawnym i poprawiających bezpieczeństwo: • Płytki z „guzkami” przed przejściami dla pieszych (1 rząd przed każdym przejściem) • Obniżone krawężniki • Zastosowanie niefazowanej kostki betonowej na ciągu pieszo rowerowym. Początek projektowanego odcinka znajduje się na skrzyżowaniu ul. Polnej z ul. Astronomów, zaś koniec na skrzyżowaniu ul. Polnej z ul. Słoneczną. Projektowana przebudowa ulicy ma ok. 458 m. Odwodnienie projektowanego odcinka drogi będzie odbywało się do istniejącej kanalizacji deszczowej w ul. Polnej. 3. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje ponadto: 1) wykonanie robót przygotowawczych; 2) organizację terenu budowy; 3) wykonanie pozostałych robót budowlanych, usług i dostaw, określonych w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (SOPZ), niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia; 4) uporządkowanie terenu budowy. 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w dokumentacji projektowej i w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia - (SOPZ) - (zał. nr 13 do SIWZ), stanowiących załączniki do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 5. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z: 1) umową; 2) z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia; 3) obowiązującymi przepisami prawa i normami; 4) SIWZ; 5) należytą starannością, z aktualną, posiadaną najnowszą wiedzą techniczną, przepisami bhp, ppoż. oraz z zasadami doświadczenia zawodowego; 6. Zamawiający, stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia na roboty budowlane, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1040, z późn. zm.). 7. Zamawiający, stosownie do art. 29 ust. 4 pkt 1 ustawy Pzp, określa wymagania związane z realizacją niniejszego zamówienia, polegające ma obowiązku zatrudnienia co najmniej jednej osoby bezrobotnej w pełnym wymiarze czasu pracy, w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1482, z późn. zm.). 8. Szczegółowe warunki realizacji wymagań określonych przez Zamawiającego na podstawie art. 29 ust. 3a i art. 29 ust. 4 pkt 1 ustawy Pzp, w szczególności sposób dokumentowania zatrudnienia, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełnienia przez Wykonawcę wymagań, o których mowa powyżej oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań, a także rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, zostały określone w części XX specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 9. Celem niniejszego postępowania jest otrzymanie robót budowlanych o określonej w SIWZ jakości. Z tych względów Zamawiający dołożył należytej staranności, aby przedmiot zamówienia nie został opisany przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, które mogłoby doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów. Jeżeli, pomimo tego, okaże się, że w jakimkolwiek miejscu SIWZ lub w załącznikach do niej występują takie wskazania, należy je rozpatrywać wyłącznie w kategoriach wskazań o charakterze informacyjnym, a Zamawiający, w tych miejscach dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych. Za rozwiązania równoważne Zamawiający uznaje rozwiązania gwarantujące spełnienie parametrów technicznych, technologicznych, ekologicznych, jakościowych i estetycznych, nie gorszych niż określone w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB) bądź w dokumentacji projektowej, pod warunkiem, że są one zgodne z obowiązującymi przepisami prawa. Użyte nazwy, typy należy traktować jako rozwiązania przykładowe określające standardy jakościowe, wygląd i parametry techniczne. Wszelkie materiały, urządzenia i technologie, wymienione w dokumentacji projektowej lub w STWiORB pochodzące od konkretnych producentów, określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać materiały, urządzenia i technologie, aby spełnić wymagania stawiane przez zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Ponadto wszelkie materiały, urządzenia i technologie równoważne, zaproponowane przez Wykonawcę, muszą spełniać następujące wymagania i standardy w stosunku do materiału, urządzenia i technologii wskazanych jako przykładowe, tj. • muszą być co najmniej: - tej samej wytrzymałości, - tej samej trwałości, - o tym samym poziomie estetyki urządzenia, - o parametrach technicznych materiałów i urządzeń nie gorszych niż określone w dokumentacji projektowej lub STWiORB, • muszą być: - kompatybilne z istniejącą i projektowaną infrastrukturą, - spełniać te same funkcje, - spełniać wymagania bezpieczeństwa konstrukcji, bhp i ppoż., - posiadać stosowne dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie, (atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, itp.). Jednocześnie Zamawiający przypomina, że zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne z opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. W przypadku zaoferowania materiału lub urządzenia lub technologii równoważnej, wpływającej na przyjęte rozwiązania projektowe, po stronie wykonawcy i na jego koszt jest przygotowanie i uzgodnienie dokumentacji zamiennej. 10. Wymagania dotyczące robót: 1) wszystkie prace winny być zrealizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, obowiązującymi normami, warunkami technicznymi i sztuką budowlaną, wiedzą techniczną, przepisami bhp, ppoż. oraz zgodnie z poleceniami inspektorów nadzoru inwestorskiego i zaleceniami i wskazówkami Zamawiającego; 2) roboty należy prowadzić zgodnie z wymogami dokumentacji projektowej określającej przedmiot zamówienia, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia (SOPZ) oraz wymogami niniejszej SIWZ; 3) użyte materiały i urządzenia powinny być w I gatunku jakościowym i wymiarowym, powinny posiadać odpowiednie dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz zapewnić sprawność eksploatacyjną. 11. Wymagania stawiane Wykonawcy: 1) Wykonawca odpowiedzialny będzie za całokształt, w tym za przebieg oraz terminowe wykonanie zamówienia, za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi określonymi dla przedmiotu zamówienia; 2) wymagana jest należyta staranność przy realizacji zamówienia, rozumiana jako staranność profesjonalisty w działalności objętej przedmiotem niniejszego zamówienia; 3) sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia; 4) spełnienie innych wymagań określonych we wzorze umowy oraz wynikających z obowiązujących przepisów prawa. 12. Wykonawca dla wypełnienia swoich zobowiązań powinien zapewnić doświadczone i wykwalifikowane osoby zdolne do prowadzenia wszelkich powierzonych zadań, uprawnione do kierowania robotami budowlanymi, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i w zgodzie z postanowieniami odpowiednich decyzji, uzgodnieniami i opiniami, warunkującymi prawidłową realizację zamówienia. 13. Wykonawca na własny koszt zapewni opracowanie i uzgodni z Zamawiającym oraz zarządcą drogi wszelkie projekty tymczasowej organizacji ruchu i szczegółowy harmonogram ich wprowadzania oraz wykona i utrzyma tymczasową organizację ruchu podczas realizacji inwestycji oraz zlikwiduje ją, przywracając tereny do stanu nie gorszego niż przed rozpoczęciem budowy. 14. Z uwagi na to, że od dnia 18 kwietnia 2019 roku obowiązują przepisy ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. z 2018 r., poz. 2191), Wykonawca ma prawo przesyłać Zamawiającemu ustrukturyzowane faktury elektroniczne związane z realizacją przedmiotowego zamówienia publicznego na roboty budowlane. Do realizacji tego uprawnienia służy bezpłatna Platforma Elektronicznego Fakturowania (PEF), wspierająca proces obsługi faktur i innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233140-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca przystępując do przetargu ma obowiązek wnieść wadium w wysokości: 5 000,00 złotych (słownie: pięć tysięcy złotych), na cały okres związania ofertą, który wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 2. Wadium w wymaganej przez Zamawiającego wysokości należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wniesione w następujących formach: 1) w pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 310, z późn. zm.). 4. Miejsce i sposób wniesienia wadium. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Lidzbarku Warmińskim w Banku Millennium S.A. Nr 13116022020000000061931481, z dopiskiem: „Wadium – Przebudowa ul. Polnej w Lidzbarku Warmińskim”. a) Oferta jest skutecznie zabezpieczona wadium, jeśli pieniądze znajdą się na ww. rachunku przed terminem składania ofert. Kopię potwierdzenia wniesienia wadium poświadczoną za zgodność z oryginałem należy dołączyć do oferty. b) W przypadku wnoszenia wadium w pozostałych dopuszczalnych formach, kopię dokumentu poświadczoną za zgodność z oryginałem należy dołączyć do oferty. Ponadto do oferty należy dołączyć, w osobnej koszulce lub kopercie, oryginał tego dokumentu. Nie bindować i nie zszywać z ofertą. 5. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji lub poręczenia, dokument powinien być sporządzony zgodnie z obowiązującym prawem i winien zawierać następujące elementy: a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji lub poręczenia (Zamawiającego), gwaranta lub poręczyciela (instytucji udzielających gwarancji lub poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib, b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją lub poręczeniem, c) kwotę gwarancji lub poręczenia, d) termin ważności gwarancji lub poręczenia, e) zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela do zapłacenia kwoty gwarancji lub poręczenia na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca, którego ofertę wybrano: • odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, lub • nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub • zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, f) zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela do zapłacenia kwoty gwarancji lub poręczenia jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej, g) gwarancja lub poręczenie winno być nieodwołalne i bezwarunkowe. Gwarancja lub poręczenie winny przewidywać termin bezwarunkowej wypłaty maksymalnie do 30 dni od pierwszego pisemnego żądania wypłaty wadium, h) wszelkie spory dotyczące gwarancji lub poręczenia podlegają rozstrzygnięciu zgodnie z prawem Rzeczypospolitej Polskiej i podlegają kompetencji sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego, i) jednocześnie Zamawiający wymaga, aby okres ważności gwarancji lub poręczenia nie był krótszy niż okres związania ofertą, j) w przypadku wniesienia wadium przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia Zamawiający uzna wadium za wniesione skutecznie, o ile odpowiadać będzie postanowieniom niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz wniesione zostało przez jednego z wykonawców wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia, w wymaganej wysokości i wymaganym terminie. 6. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium na zasadach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 7b ustawy Pzp, zostanie odrzucona. 7. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: - odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; - nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; - zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 8. Zamawiający zatrzymuje również wadium wraz z odsetkami w przypadku określonym w art. 46 ust. 4a ustawy Pzp. 9. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Pzp. 10. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 11. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia ww. warunek, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, sporządzone wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp, Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp stanowi Załącznik nr 6 do SIWZ. Oświadczenie należy przekazać Zamawiającemu w oryginale w formie pisemnej. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, składa każdy z Wykonawców.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach