Przetargi.pl
Dostawa paliw płynnych dla Szpitala w Ostródzie S.A.

Szpital w Ostródzie Spółka Akcyjna ogłasza przetarg

 • Adres: 14-100 Ostróda, ul. Władysława Jagiełły
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 896 427 357, , fax. 896 469 250
 • Data zamieszczenia: 2020-03-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szpital w Ostródzie Spółka Akcyjna
  ul. Władysława Jagiełły 1
  14-100 Ostróda, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 896 427 357, , fax. 896 469 250
  REGON: 51139872500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital-ostroda.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa paliw płynnych dla Szpitala w Ostródzie S.A.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa paliw płynnych dla Szpitala w Ostródzie S.A. według ilości i asortymentu określonego w formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ. 2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na poszczególne pakiety: Pakiet nr 1: Dostawa paliw płynnych do samochodów stacjonujących w Szpitalu w Ostródzie S.A. Pakiet nr 2: Dostawa paliw płynnych do samochodu stacjonującego w podstacji Pogotowia Ratunkowego w Gierzwałdzie. 3. Dostawa paliw płynnych będzie odbywała się poprzez sukcesywne tankowanie pojazdów Zamawiającego na stacji paliw Wykonawcy, z którym zostanie zawarta umowa, według pojawiających się potrzeb Zamawiającego, indywidualnie dla każdego pojazdu. 4. Wykonawca zapewni możliwość tankowania pojazdów Zamawiającego: 1) w przypadku Pakietu nr 1 – na stacji paliw znajdującej się na terenie miasta Ostróda, która będzie czynna przez całą dobę we wszystkie dni tygodnia, (wliczając w to niedzielę i święta oraz dni ustawowo wolne od pracy), 2) w przypadku Pakietu nr 2 – na stacji paliw znajdującej się w odległości nie większej niż 30 km od siedziby podstacji Pogotowia Ratunkowego w Gierzwałdzie, która będzie czynna przez całą dobę we wszystkie dni tygodnia, (wliczając w to niedzielę i święta oraz dni ustawowo wolne od pracy).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09134100-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty podpisane oświadczenie z art. 25a ust. 1 ustawy PZP dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu – według wzoru na załączniku nr 3 do SIWZ, a ten Wykonawca którego oferta zostanie najwyżej oceniona, na wezwanie Zamawiającego na potwierdzenie tego warunku przedstawi także dokument potwierdzający te okoliczności, tj.: • koncesja, zezwolenie lub licencja na podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami ciekłymi zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tj. Dz.U. z 2017 poz. 220 z późn. zm.). W/w dokumenty podpisuje każdy Wykonawca składający ofertę, a w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie powyższy dokument podpisuje Pełnomocnik w imieniu całego konsorcjum. Wykonawcy występujący wspólnie (np. konsorcjum, spółka cywilna) w polach nazwa i adres Wykonawcy wpisują dane wszystkich Wykonawców występujących wspólnie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) wypełniony formularz oferty (na załączonym druku- załącznik nr 1 do SIWZ), b) wypełniony formularz asortymentowo-cenowy (na załączonym druku– załącznik nr 2 do SIWZ), c) oświadczenie z art. 25a ust. 1ustawy PZP dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu – (na załączonym druku – załącznik nr 3 do SIWZ), d) oświadczenie z art. 25a ust. 1 ustawy PZP dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania - (na załączonym druku - załącznik nr 4 do SIWZ), e) pełnomocnictwo do reprezentowania firmy na zewnątrz (jeżeli dotyczy), f) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie – pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, podpisane przez wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, w tym ustanowionego Wykonawcę – pełnomocnika (jeżeli dotyczy), g) zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, w przypadku gdy Wykonawca będzie polegał na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów (jeżeli dotyczy), h) wykaz stacji paliw na terenie powiatu ostródzkiego oraz na obszarze całego kraju (na załączonym druku – załącznik nr 5 do SIWZ), przy czym: - w przypadku Pakietu nr 1 – co najmniej jedna z nich musi znajdować się na terenie miasta Ostróda i być czynna we wszystkie dni tygodnia przez całą dobę (wliczając w to niedzielę i święta oraz dni ustawowo wolne od pracy), - w przypadku Pakietu nr 2 – co najmniej jedna z nich musi znajdować się w odległości nie większej niż 30 km od siedziby podstacji Pogotowia Ratunkowego w Gierzwałdzie, która będzie czynna wszystkie dni tygodnia przez całą dobę (wliczając w to niedzielę i święta oraz dni ustawowo wolne od pracy). i) potwierdzenie ceny sprzedawanego oleju napędowego i benzyny bezołowiowej Pb95 na stacji paliw Wykonawcy – dla każdego z Pakietów oddzielnie z dnia 06.03.2020 r. (wymagane zgodnie z postanowieniami rozdziału XVIII p.1a) SIWZ).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach