Przetargi.pl
REALIZACJA W FORMULE ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ INWESTYCJI POLEGAJĄCEJ NA PRZEBUDOWIE POMIESZCZEŃ PODZIEMIA ORAZ PARTERU NA POMIESZCZENIA EKSPOZYCYJNE WRAZ Z OBNIŻENIEM POZIOMU POSADZKI I FUNDAMENTÓW W BUDYNKU AKWARIUM GDYŃSKIEGO MIR-PIB

Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy ogłasza przetarg

 • Adres: 81-332 Gdynia, ul. Kołłątaja
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 58 7356100, 7356105, 7356108 , fax. 587 356 110
 • Data zamieszczenia: 2020-02-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy
  ul. Kołłątaja 1
  81-332 Gdynia, woj. pomorskie
  tel. 58 7356100, 7356105, 7356108, fax. 587 356 110
  REGON: 14473300000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.mir.gdynia.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Państwowy Instytut Badawczy

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  REALIZACJA W FORMULE ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ INWESTYCJI POLEGAJĄCEJ NA PRZEBUDOWIE POMIESZCZEŃ PODZIEMIA ORAZ PARTERU NA POMIESZCZENIA EKSPOZYCYJNE WRAZ Z OBNIŻENIEM POZIOMU POSADZKI I FUNDAMENTÓW W BUDYNKU AKWARIUM GDYŃSKIEGO MIR-PIB
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja w formule zaprojektuj i wybuduj inwestycji polegającej na adaptacji pomieszczeń poziomu piwnicy budynku Akwarium Gdyńskiego MIR-PIB pod powierzchnie ekspozycyjne. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje m.in. realizacje następujących prac: 1) Wykonanie Dokumentacji, na którą składają się: a) projekt koncepcyjny, projekt budowlany, projekt wykonawczy, projekt wnętrz, plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ), b) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB), c) ekspertyzy, badania oraz inne opracowania i dokumenty związane z przygotowaniem wniosku o pozwolenie na budowę, 2) przygotowanie, złożenie wniosku, monitorowanie postępowań administracyjnych i reprezentowanie Zamawiającego przed organami administracyjnymi i instytucjami, uzyskanie w imieniu Zamawiającego wszystkich niezbędnych uzgodnień, pozwoleń i decyzji, w tym w szczególności ostatecznej i prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę, 3) pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych prowadzonych zgodnie z Dokumentacją, o której mowa w pkt 1), od dnia przekazania przez Zamawiającego placu budowy wykonawcy robót budowlanych do dnia odbioru końcowego robót budowlanych przez Zamawiającego, 4) zrealizowanie robót budowlanych zgodnie z przygotowaną Dokumentacją wraz z uzyskaniem ostatecznej i prawomocnej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, 5) dokonywanie własnym staraniem i na koszt Wykonawcy przeglądów gwarancyjnych i przeglądów okresowych wynikających z instrukcji eksploatacji obiektu, przeglądów gwarancyjnych i okresowych zamontowanych urządzeń i elementów, a także wyposażenie zgodnie z zaleceniami bądź wymaganiami ich producentów oraz usuwanie wad oraz naprawa zainstalowanych urządzeń w okresie gwarancji, 6) przeszkolenie wskazanych przez Zamawiającego pracowników z eksploatacji i obsługi dostarczonych w ramach przedmiotu umowy urządzeń i systemów. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zakres i sposób wykonania przedmiotu zamówienia określa niniejsza SIWZ wraz z załącznikami, w tym w szczególności: 1) załącznik nr 8 do SIWZ - Program Funkcjonalno-Użytkowy z Aneksem nr 1 i załącznikami do niego, 2) załącznik nr 7 do SIWZ - wzór umowy. 4. Zamawiający zaleca dokonanie wizji lokalnej w celu zapoznania się z rzeczywistymi warunkami realizacji niniejszego zamówienia. Wizja będzie możliwa po uprzednim zgłoszeniu wniosku na e-mail: zamowienia.publiczne@mir.gdynia.pl i wyznaczeniu terminu przez Zamawiającego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45210000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca przystępujący do postępowania zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 300 000,00 zł. 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity Dz.U. 2016 poz. 359 i 2260 oraz 2017 r. poz. 1089). 4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wnieść na rachunek bankowy Zamawiającego w Banku Millenium S.A. numer 45116022020000000061917907 podając w tytule „WADIUM W PRZETARGU PN/01/FZP/DH/2020 - PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ PODZIEMIA AKWARIUM GDYŃSKIEGO PRZY AL. JANA PAWŁA II 1 W GDYNI” 5. Wadium wnoszone w formie niepieniężnej powinno być wystawione na Morski Instytut Rybacki-Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Gdyni. Oryginał dokumentu należy złożyć w opisanej kopercie wraz z ofertą, natomiast potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię należy dołączyć do oferty. 6. Dokument poręczenia/gwarancyjny powinien przewidywać utratę wadium na rzecz Zamawiającego w przypadkach określonych w ust. 7. i 8. poniżej, oraz zawierać w swojej treści zobowiązanie do bezwarunkowej i nieodwołalnej zapłaty na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego pełnej kwoty wadium po spełnieniu się każdego warunku określonego w ust. 7. i 8. poniżej. 7. Wykonawca traci wadium na rzecz Zamawiającego, wraz z odsetkami, w przypadku, gdy wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, 2) nie wniesie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 3) zawarcie umowy będzie niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 8. Ponadto Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia o których mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 9. Wadium musi zabezpieczać ofertę w całym okresie związania ofertą, który wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert. 10. Zamawiający zwróci wadium Wykonawcy na zasadach określonych w art. 46 ustawy Pzp.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: wraz z ofertą Wykonawca składa: 1. dokument, np. oryginał lub poświadczoną notarialnie kopię stosownego pełnomocnictwa do złożenia oferty i załączników do niej, określającego jego zakres i wystawionego przez osoby do tego upoważnione, w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio z treści dokumentu określającego status prawny Wykonawcy (właściwego rejestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej), 2. oryginał gwarancji lub poręczenia, jeśli wadium wnoszone jest w innej formie niż pieniądz. 3. Jeżeli Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów to: a) w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informację o tych podmiotach w oświadczeniu stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ dotyczące tych podmiotów; b) w celu wykazania spełnienia warunków, o których mowa w rozdziale VI w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą zobowiązania (w formie oryginału) o treści, z którego będzie wynikać:  zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,  sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego,  zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego,  oraz czy inne podmioty, na zdolności, których Wykonawca powołuje się w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizują usługi których wskazane zdolności dotyczą. Wzór zobowiązania stanowi załącznik nr 6 do SIWZ. 5. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia. 6. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenia wg wzoru na załączniku nr 2 i 3 do SIWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 7. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w rozdziale III.4) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 8. Jeżeli w kraju w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w rozdziale III.4) zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, że wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. 9. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Komisja przetargowa może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju w którym wykonawca ma siedzibę kub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach