Przetargi.pl
Budowa węzła integracyjnego w Kościerzynie połączona z rewitalizacją i adaptacją dworca kolejowego oraz utworzeniem komunikacji zbiorowej w Powiecie Kościerskim – zaprojektowanie i wybudowanie węzła integracyjnego – etap I

Gmina Miejska Kościerzyna ogłasza przetarg

 • Adres: 83-400 Kościerzyna, ul. 3 Maja
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 586 802 300 , fax. 586 802 320
 • Data zamieszczenia: 2020-02-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miejska Kościerzyna
  ul. 3 Maja
  83-400 Kościerzyna, woj. pomorskie
  tel. 586 802 300, fax. 586 802 320
  REGON: 19167512600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.koscierzyna.gda.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa węzła integracyjnego w Kościerzynie połączona z rewitalizacją i adaptacją dworca kolejowego oraz utworzeniem komunikacji zbiorowej w Powiecie Kościerskim – zaprojektowanie i wybudowanie węzła integracyjnego – etap I
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest przedsięwzięcie polegające na zaprojektowaniu i wykonaniu robót budowlanych w oparciu o Program Funkcjonalno-Użytkowy. Zakres zamówienia obejmuje: 1) Sporządzenie kompletnej dokumentacji projektowej ze wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami, uzgodnieniami, opiniami wraz z uzyskaniem w imieniu Zamawiającego decyzji pozwolenie na budowę i pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych. Opracowanie dokumentacji projektowej obejmuje m.in.:  mapę do celów projektowych,  dokumentacja geologiczna  projekt koncepcyjny  projekt budowlany  projekt wykonawczy  przedmiar robót  kosztorys inwestorski  specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych  pełnienie nadzoru autorskiego 2) Wykonanie robót budowlanych W ramach tego przedsięwzięcia planuje się m.in.:  wykonanie robót wzmocnienia podłoża gruntowego oraz robót ziemnych  wykonanie robót rozbiórkowych nawierzchni drogowych oraz obiektów kolidujących z inwestycją  budowę nowych konstrukcji nawierzchni jezdni, chodników, ścieżek rowerowych  budowę urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego  wykonanie oznakowania poziomego i pionowego  budowę oświetlenia ulicznego  budowę kanalizacji deszczowej  budowę monitoringu terenu parkingu  przebudowę sieci infrastruktury technicznej kolidującej z projektowaną inwestycją (sieci wodociągowe, gazowe, ciepłownicze, elektroenergetyczne, telekomunikacyjne)  zadaszenie peronów i przystanków autobusowych w postaci lekkiej konstrukcji stalowej z przykryciem mambranowym  roboty wykończeniowe: wykonanie zieleni, elementy małej architektury. W zakresie węzła integracyjnego planuje się: • 169 stanowisk dla samochodów osobowych • 6 stanowisk dla pojazdów osób niepełnosprawnych • 4miejsca postojowe dla autobusów z peronami • 1 zatoka autobusowa Powierzchnia węzła integracyjnego – ok. 10.160 m2. Szczegółowy zakres przedsięwzięcia został określony w Programie Funkcjonalno – Użytkowych. Po wykonaniu robót budowlanych przed dokonaniem odbioru ostatecznego i przekazaniem wybudowanego obiektu do eksploatacji Wykonawca zobowiązany jest w imieniu Zamawiającego do zgłoszenia zakończenia robót budowlanych właściwemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego i uzyskanie jego stanowiska lub uzyskania decyzji na użytkowanie (w zależności od zapisów decyzji).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233200-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 50.000 zł (słownie złotych: pięćdziesiąt tysięcy) przed upływem terminu składania ofert.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu oceny spełniania tego warunku
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Oświadczenie należy złożyć w formie pisemnej.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach