Przetargi.pl
druk i dostawa biletów do Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej

Metropolitalny Związek Komunikacyjny Zatoki Gdańskiej ogłasza przetarg

 • Adres: 80-247 Gdańsk, ul. Sobótki
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 0-58 342-25-00 , fax. 0-58 342-24-99
 • Data zamieszczenia: 2020-02-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Metropolitalny Związek Komunikacyjny Zatoki Gdańskiej
  ul. Sobótki 9
  80-247 Gdańsk, woj. pomorskie
  tel. 0-58 342-25-00, fax. 0-58 342-24-99
  REGON: 22045390300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mzkzg.org

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  druk i dostawa biletów do Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest druk i dostawa dwudziestu siedmiu rodzajów biletów do Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej w Łącznej ilości: 720 000 (słownie: siedemset dwadzieścia tysięcy) sztuk, tj.7 200 (słownie: siedem tysięcy dwieście) bloczków po 100 (słownie: sto) sztuk biletów w każdym bloczku. Projekt graficzny zostanie dostarczony przez Zamawiającego w formie plików .pdf (wygenerowanych z programu Adobe InDesign CC 2020 z osadzonym w 100% zbiorem fontów). Zastosowany profil kolorów: CMYK – Coated FOGRA 39. Materiały Zamawiającego zostaną przekazane przez Zamawiającego Wykonawcy w dacie podpisania umowy - w formie elektronicznej, przy wykorzystaniu poczty elektronicznej lub FTP. Przed rozpoczęciem druku Wykonawca wykona i doręczy Zamawiającemu na swój koszt wydruk próbny: Proof (skalibrowany druk zgodny kolorystycznie z drukiem na maszynie offsetowej) w odniesieniu do każdego z dwudziestu siedmiu rodzajów biletów (jednocześnie). Po otrzymaniu Proofa Zamawiający zastrzega możliwość naniesienia poprawek w terminie 2 (słownie: dwóch) dni roboczych od daty otrzymania Proof. W takim przypadku Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania od Wykonawcy wykonania i dostarczenia Zamawiającemu jeszcze jednego wydruku próbnego: proof. w odniesieniu do każdego z dwudziestu siedmiu rodzajów biletów. Zatwierdzony proof. (w odniesieniu do wszystkich, dwudziestu siedmiu, rodzajów biletów) przez Zamawiającego będzie podstawą do oceny zgodności druku z projektem. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób na podstawie umowy o pracę, jeżeli osoby te wykonują czynności w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 §1 ustawy Kodeks pracy. Zamawiający wymaga, aby następujące czynności niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia, tj. prace drukarskie wykonane były przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę. Uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań o których mowa powyżej oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań określone zostały w §6 wzoru umowy (załącznik numer 1 do SIWZ) .
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79823000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie precyzuje warunków udziału w postępowaniu dotyczących: kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, sytuacji ekonomicznej lub finansowej oraz zdolności technicznej lub zawodowej .
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Formularz oferty (wzór formularza oferty stanowi załącznik numer 2 do SIWZ) . 2) Formularz cenowy (wzór formularza cenowego stanowi załącznik numer 2A do SIWZ). 3) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania (wzór oświadczenia stanowi załącznik numer 3 do SIWZ). 4) Dowody, o których mowa w art. 24 ust. 8 ustawy Pzp, na to, że pomimo zaistnienia podstaw wykluczenia wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt. 13 i 14 oraz 16 – 20 oraz ust 5 pkt. 1) ustawy Pzp, podjęte przez Wykonawcę środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności. 5) Dokument potwierdzający zasady reprezentacji Wykonawcy, o ile nie jest on dostępny w formie elektronicznej z ogólnodostępnych i bezpłatnych bazach danych, których adres internetowy Wykonawca wskazał w formularzu oferty. W przypadku wskazania bazy danych, w której dokumenty są dostępne w innym języku niż polski, Zamawiający może po ich pobraniu wezwać Wykonawcę do przedstawienia tłumaczenia dokumentu na język polski. 6) Pełnomocnictwo wskazujące, że osoba występująca w imieniu Wykonawcy lub Wykonawca występujący w imieniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, jest do tego upoważniona, jeżeli nie wynika to z dokumentów potwierdzających zasady reprezentacji. Pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału bądź notarialnie poświadczonej kopii. 7) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. W takim przypadku, do oferty należy załączyć pełnomocnictwo w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach