Przetargi.pl
Świadczenie usług z zakresu pozimowego oczyszczania dróg powiatowych na terenie Powiatu Kartuskiego

Zarząd Dróg Powiatowych w Kartuzach ogłasza przetarg

 • Adres: 83-300 Kartuzy, ul. Gdańska
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 58 6810715 , fax. 58 6811522
 • Data zamieszczenia: 2020-02-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Powiatowych w Kartuzach
  ul. Gdańska 26
  83-300 Kartuzy, woj. pomorskie
  tel. 58 6810715, fax. 58 6811522
  REGON: 19168725300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://zdp.kartuzy.ibip.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usług z zakresu pozimowego oczyszczania dróg powiatowych na terenie Powiatu Kartuskiego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest: ŚWIADCZENIE USŁUG Z ZAKRESU POZIMOWEGO OCZYSZCZANIA DRÓG POWIATOWYCH NA TERENIE POWIATU KARTUSKIEGO 2. Zamówienie zostało podzielone na 2 części: 1) CZĘŚĆ I - drogi powiatowe na terenie gmin: Chmielno, Przodkowo, Kartuzy i Sierakowice a) oznakowanie miejsca robót wg projektu oznakowania i organizacji robót, który należy przedłożyć do akceptacji tut. Zarządu Dróg Powiatowych. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za oznakowanie i zabezpieczenie robót wykonywanych w pasie drogowym pod ruchem. Oznakowanie drogi, pojazdów, maszyn i urządzeń w miejscach wykonywanych robót winno być zgodne z zatwierdzonym projektem opracowanym staraniem i na własny koszt Wykonawcy (do chwili uzyskania zatwierdzenia schematów czasowej zmiany organizacji ruchu na zrealizowanie zamówienia Zarząd Dróg Powiatowych udostępni na ten czas posiadane - zatwierdzone schematy czasowej zmiany organizacji ruchu); b) ręczne i mechaniczne oczyszczenie jezdni z piasku i innych zanieczyszczeń przy krawężnikach na szer. 0,5 m z jednoczesnym odsłonięciem krawężnika w ilości – 10000 mb; c) ręczne i mechaniczne oczyszczanie chodników o szerokości od 1,0 do 2,0 m z jednoczesnym odsłonięciem obrzeży w ilości – 10000 mb; d) mechaniczne zamiatanie jezdni w ilości – 16 mg; e) oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń korytek ściekowych w ilości – 1000 mb; f) oczyszczanie studzienek kanalizacji deszczowej wraz z osadnikiem o średnicy do 1,00 m. w ilości - 25 szt; g) Jednostronne oczyszczenie poboczy dróg z nieczystości stałych w granicach pasa drogowego w ilości – 10 km. 2) CZĘŚĆ II - drogi powiatowe na terenie gmin: Somonino, Stężyca, Sulęczyno i Żukowo a) oznakowanie miejsca robót wg projektu oznakowania i organizacji robót, który należy przedłożyć do akceptacji tut. Zarządu Dróg Powiatowych. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za oznakowanie i zabezpieczenie robót wykonywanych w pasie drogowym pod ruchem. Oznakowanie drogi, pojazdów, maszyn i urządzeń w miejscach wykonywanych robót winno być zgodne z zatwierdzonym projektem opracowanym staraniem i na własny koszt Wykonawcy (do chwili uzyskania zatwierdzenia schematów czasowej zmiany organizacji ruchu na zrealizowanie zamówienia Zarząd Dróg Powiatowych udostępni na ten czas posiadane - zatwierdzone schematy czasowej zmiany organizacji ruchu). b) ręczne i mechaniczne oczyszczenie jezdni z piasku i innych zanieczyszczeń przy krawężnikach na szer. 0,5 m z jednoczesnym odsłonięciem krawężnika w ilości – 10000 mb; c) ręczne i mechaniczne oczyszczanie chodników o szerokości od 1,0 do 2,0 m z jednoczesnym odsłonięciem obrzeży w ilości – 10000 mb; d) mechaniczne zamiatanie jezdni w ilości – 16 mg; e) oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń korytek ściekowych w ilości – 1000 mb; f) oczyszczanie studzienek kanalizacji deszczowej wraz z osadnikiem o średnicy do 1,00 m w ilości - 25 szt; g) Jednostronne oczyszczenie poboczy drog z nieczystości stałych w granicach pasa drogowego w ilości – 10 km. 3. W ramach wskazanych usług należy uwzględnić w kalkulacji kosztów, iż wszystkie ceny jednostkowe zawierają dojazd, oczyszczenie, załadunek i wywóz oraz koszty utylizacji zanieczyszczeń. 4. Zaleca się, aby wykonawca zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy. Każdy z wykonawców ponosi pełną odpowiedzialność za skutki braku lub mylnego rozpoznania warunków realizacji zamówienia. 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany zakresu usług objętych niniejszym zamówieniem.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: a)Formularz ofertowy – załącznik nr 1 do SIWZ, b)Pełnomocnictwo – jeśli dotyczy. c)Pisemne zobowiązanie podmiotu do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – załącznik nr 3 do SIWZ (jeśli dotyczy), d) dowód wniesienia wadium - jeśli dotyczy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach