Przetargi.pl
Realizacja usługi szkoleniowej polegającej na organizacji i przeprowadzeniu szkoleń dla pracowników Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach podnoszące świadomość problemu niepełnosprawności

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach ogłasza przetarg

 • Adres: 40-287 Katowice, 1 Maja 50
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 322577000
 • Data zamieszczenia: 2022-09-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  1 Maja 50
  40-287 Katowice, woj. śląskie
  tel. 322577000
  REGON: 000001548
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Realizacja usługi szkoleniowej polegającej na organizacji i przeprowadzeniu szkoleń dla pracowników Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach podnoszące świadomość problemu niepełnosprawności
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi szkoleniowej dla kadry dydaktycznej, administracyjnej i zarządzającej Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach w ramach projektu pn. „UEKat dostępny – program wsparcia procesu kształcenia dla osób ze szczególnymi potrzebami”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.Celem wymienionych w pkt 2.1. Rozdziału III SWZ szkoleń jest podniesienie poziomu świadomości dotyczącej problematyki niepełnosprawności oraz wzmocnienie specjalistycznych kompetencji kadr Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, które pozwolą na zwiększenie efektywności pracy z osobami ze szczególnymi potrzebami.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80500000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach