Przetargi.pl
Przeprowadzenie szkoleń certyfikowanych dla studentów/ek Wydziału Budownictwa Politechniki Częstochowskiej w ramach projektu " Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Częstochowskiej"

POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA ogłasza przetarg

 • Adres: 42-201 Częstochowa, ul. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego 69
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 34/3250415 , fax. 34/3250415
 • Data zamieszczenia: 2022-09-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA
  ul. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego 69
  42-201 Częstochowa, woj. śląskie
  tel. 34/3250415, fax. 34/3250415
  REGON: 000001643
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pcz.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przeprowadzenie szkoleń certyfikowanych dla studentów/ek Wydziału Budownictwa Politechniki Częstochowskiej w ramach projektu " Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Częstochowskiej"
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Szkolenie "Obsługa programu Revit Architecture - Stopień I", zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia załączonym do SWZSzkolenie "Obsługa programu Revit Architecture - Stopień II ", zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia załączonym do SWZSzkolenie " Obsługa programu Civil 3D", zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia załączonym do SWZSzkolenie "Obsługa programu InfraWorks", zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia załączonym do SWZSzkolenie "Obsługa programu RFEM", zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia załączonym do SWZSzkolenie " Obsługa programu Graitec Advance Design", zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia załączonym do SWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80500000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Sytuacja ekonomiczna lub finansowaZamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie.Zdolność techniczna lub zawodowaZadanie nr 1Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że:1) Wykonał, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 2 usługi obejmujące realizację szkolenia w zakresie obsługi programu Revit Architecture - Stopień I.2) Dysponuje osobą/osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które będą skierowane przez Wykonawcę do realizacji przedmiotu zamówienia, posiadające:a) wykształcenie wyższe lub certyfikaty, zaświadczenia albo inne dokumenty potwierdzające posiadanie doświadczenia w przeprowadzeniu szkoleń w zakresie obsługi programu Revit Architecture - Stopień I,b) minimum 42 godziny zrealizowanych zajęć lub szkoleń w zakresie obsługi programu Revit Architecture - Stopień I - (w ciągu ostatnich 3 lat).Zadanie nr 2Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że:1) Wykonał, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 2 usługi obejmujące realizację szkolenia w zakresie obsługi programu Revit Architecture - Stopień II.2) Dysponuje osobą/osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które będą skierowane przez Wykonawcę do realizacji przedmiotu zamówienia, posiadające:a) wykształcenie wyższe lub certyfikaty, zaświadczenia albo inne dokumenty potwierdzające posiadanie doświadczenia w przeprowadzeniu szkoleń w zakresie obsługi programu Revit Architecture - Stopień II,b) minimum 42 godziny zrealizowanych zajęć lub szkoleń w zakresie obsługi programu Revit Architecture - Stopień II - (w ciągu ostatnich 3 lat).Zadanie nr 3Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że:1) Wykonał, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 2 usługi obejmujące realizację szkolenia w zakresie obsługi programu Civil 3D.2) Dysponuje osobą/osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które będą skierowane przez Wykonawcę do realizacji przedmiotu zamówienia, posiadające:a) wykształcenie wyższe lub certyfikaty, zaświadczenia albo inne dokumenty potwierdzające posiadanie doświadczenia w przeprowadzeniu szkoleń w zakresie obsługi programu Civil 3D,b) minimum 24 godziny zrealizowanych zajęć lub szkoleń w zakresie obsługi programu Civil 3D - (w ciągu ostatnich 3 lat).Zadanie nr 4Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że:1) Wykonał, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 2 usługi obejmujące realizację szkolenia w zakresie obsługi programu InfraWorks.2) Dysponuje osobą/osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które będą skierowane przez Wykonawcę do realizacji przedmiotu zamówienia, posiadające:a) wykształcenie wyższe lub certyfikaty, zaświadczenia albo inne dokumenty potwierdzające posiadanie doświadczenia w przeprowadzeniu szkoleń w zakresie obsługi programu InfraWorks,b) minimum 24 godziny zrealizowanych zajęć lub szkoleń w zakresie obsługi programu InfraWorks - (w ciągu ostatnich 3 lat).Zadanie nr 5Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że:1) Wykonał, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 2 usługi obejmujące realizację szkolenia w zakresie obsługi programu RFEM.2) Dysponuje osobą/osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które będą skierowane przez Wykonawcę do realizacji przedmiotu zamówienia, posiadające:a) wykształcenie wyższe lub certyfikaty, zaświadczenia albo inne dokumenty potwierdzające posiadanie doświadczenia w przeprowadzeniu szkoleń w zakresie obsługi programu RFEM,b) minimum 28 godzin zrealizowanych zajęć lub szkoleń w zakresie obsługi programu RFEM - (w ciągu ostatnich 3 lat).Zadanie nr 6Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że:1) Wykonał, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 2 usługi obejmujące realizację szkolenia w zakresie obsługi programu Graitec Advance Design.2) Dysponuje osobą/osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które będą skierowane przez Wykonawcę do realizacji przedmiotu zamówienia, posiadające:a) wykształcenie wyższe lub certyfikaty, zaświadczenia albo inne dokumenty potwierdzające posiadanie doświadczenia w przeprowadzeniu szkoleń w zakresie obsługi programu Graitec Advance Design,b) minimum 36 godzin zrealizowanych zajęć lub szkoleń w zakresie obsługi programu Graitec Advance Design - (w ciągu ostatnich 3 lat).W przypadku uzasadnionej nieobecności wskazanego trenera do przeprowadzenia szkolenia w danym dniu szkoleniowym, Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia obecności innego trenera, który posiada doświadczenie i kwalifikacje zawodowe co najmniej takie same jak trener, który został wskazanyw ofercie, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. (dotyczy wszystkich zadań)Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.Zdolność do występowania w obrocie gospodarczymZamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie.Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisówZamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-09-27

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach