Przetargi.pl
Realizacja szkoleń o tematyce: „Team Building” oraz „Tabele przestawne w dziale personalnym- poziom zaawansowany”

Politechnika Łódzka ogłasza przetarg

 • Adres: 90-924 Łódź, Żeromskiego
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-11-28
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Politechnika Łódzka
  Żeromskiego
  90-924 Łódź, woj. łódzkie
  REGON: 000001583
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.p.lodz.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Realizacja szkoleń o tematyce: „Team Building” oraz „Tabele przestawne w dziale personalnym- poziom zaawansowany”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  W ramach przedmiotu zamówienia do zrealizowania są następujące szkolenia dla pracowników Politechniki Łódzkiej:Część 1- „Realizacja szkoleń o tematyce: „Team Building”Przedmiotem rozeznania jest przeprowadzenie szkolenia stacjonarnego o charakterze warsztatowym z zakresu: Team Building – Budowanie Zespołu dla pracowników administracyjnych Centrum Zarządzania Politechniki Łódzkiej Politechniki Łódzkiej. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia stanowi załącznik nr 1.1 do SWZ.W ramach przedmiotu zamówienia do zrealizowania są następujące szkolenia dla pracowników Politechniki Łódzkiej:Część 2- „Tabele przestawne w dziale personalnym- poziom zaawansowany” Przedmiotem rozeznania jest przeprowadzenie szkolenia on-line z zakresu: Tabele przestawne w dziale personalnym dla pracowników administracyjnych Centrum Zarządzania Politechniki Łódzkiej Politechniki Łódzkiej. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia stanowi załącznik nr 1.2 do SWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80500000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale VIII SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.2) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.4) zdolności technicznej lub zawodowej:O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu:DLA CZĘŚCI 1:1. Wykonali, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie minimum 2 usługi polegające na przeprowadzeniu szkolenia Team Building dla jednostek szkolnictwa wyższego.DLA CZĘŚCI 2:1. Wykonali, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie minimum 2 usługi polegające na przeprowadzeniu szkolenia w zakresie obsługi programu Excel dla jednostek szkolnictwa wyższego.2. Dysponują minimum jednym trenerem, który będzie prowadził szkolenie, posiadającym co najmniej 3 letnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu obsługi programu Excell(tj. w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert);
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-12-06

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach