Przetargi.pl
Realizacja strategii niskoemisyjnej na obszarze Gminy Namysłów - budowa ścieżki rowerowej i przebudowa chodnika na ciąg pieszo-rowerowy w Kamiennej

Gmina Namysłów, reprezentowana przez Burmistrza Namysłowa ogłasza przetarg

 • Adres: 46100 Namysłów, ul. Stanisława Dubois
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 774 190 359 , fax. 774 104 841
 • Data zamieszczenia: 2019-01-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Namysłów, reprezentowana przez Burmistrza Namysłowa
  ul. Stanisława Dubois 3
  46100 Namysłów, woj. opolskie
  tel. 774 190 359, fax. 774 104 841
  REGON: 52451300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.namyslow.eu

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Realizacja strategii niskoemisyjnej na obszarze Gminy Namysłów - budowa ścieżki rowerowej i przebudowa chodnika na ciąg pieszo-rowerowy w Kamiennej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Nazwa i kod wg Wspólnego Słownika Zamówień: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę. 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne. 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne. 45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu. 45111300-1 Roboty rozbiórkowe. 45233140-2 Roboty drogowe. 45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg. 45233161-5 Roboty budowlane w zakresie ścieżek pieszych. 45233162-2 Roboty budowlane w zakresie ścieżek rowerowych. 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg. 45233221-4 Malowanie nawierzchni. 45233222-1 Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania. 45233290-8 Instalowanie znaków drogowych. 45316110-9 Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego. 71220000-6 Usługi projektowania architektonicznego. 71240000-2 Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania. 71250000-5 Usługi architektoniczne, inżynieryjne i pomiarowe. Nazwa zadania: „Realizacja strategii niskoemisyjnej na obszarze Gminy Namysłów” w ramach projektu „Realizacja strategii niskoemisyjnych na obszarze Subregionu Północnego Województwa Opolskiego” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej: III Gospodarka niskoemisyjna, Poddziałanie: 3.1.1 Strategie niskoemisyjne w miastach subregionalnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Konkurs nr RPOP.03.01.01- IZ.00-16-001/16. Zadanie polega na wyprowadzeniu indywidualnego ruchu samochodowego z Namysłowa poprzez zaprojektowanie i wybudowanie infrastruktury dla ruchu rowerowego i pieszego. Przedmiot zamówienia obejmuje „budowę ścieżki rowerowej i przebudowę chodnika na ciąg pieszo-rowerowy w Kamiennej”. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z/ze: 1) programem funkcjonalno-użytkowym, stanowiącym załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia; 2) specyfikacją istotnych warunków zamówienia opracowaną dla potrzeb niniejszego zamówienia; 3) obowiązującymi przepisami i normami, w tym: ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z późn. zm.), ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1570, z późn. zm.), rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. poz. 124). 4) sztuką budowlaną i zasadami współczesnej wiedzy technicznej. Wymagania dodatkowe: 1) na roboty objęte zadaniem Wykonawca udzieli gwarancji na okres minimum 3 lat (maksymalnie 7 lat) licząc od daty końcowego protokołu odbioru robót; 2) Wykonawca zobowiązany jest na każdym etapie sporządzania dokumentacji projektowej o jej zatwierdzenie przez Zamawiającego. Wszystkie materiały zastosowane do realizacji zadania muszą być fabrycznie nowe, w gatunku pierwszym i posiadać atesty, certyfikaty i aprobaty techniczne dopuszczające do stosowania w budownictwie (atesty, certyfikaty i aprobaty należy dostarczyć Zamawiającemu). Wszystkie nazwy własne podane zarówno w opisach rysunków jak i na rysunkach projektów oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, a także przedmiarach należy traktować jako określenie standardu urządzeń, materiałów i rozwiązań technicznych. Parametry techniczno-eksploatacyjne zastosowanych urządzeń powinny być co najmniej takie, jak pokazanych na rysunkach oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymiary urządzeń i ich połączeń muszą być zgodne z podanymi na rysunkach, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiarach. 2. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę (art. 29 ust. 3a ustawy Pzp), osób realizujących czynności w ramach przedmiotu umowy, tj.: wykonanie robót drogowych; robót instalacyjnych w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917, z późn. zm.). Wymagania określające w szczególności sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań określa wzór umowy stanowiący załącznik nr 2 do siwz. 3. Zamawiający wymaga przeniesienia praw własności intelektualnej lub udzielenia licencji. 4. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w siwz i ofercie.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233140-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 9.000,00 zł (słownie złotych: dziewięć tysięcy 00/100).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach