Przetargi.pl
Realizacja sprawozdawczości i monitoringu w ramach projektu pt. „Matematyka - indywidualizacja i eksperyment w edukacji wczesnoszkolnej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Gmina - Miasto Elbląg ogłasza przetarg

 • Adres: 82-300 Elbląg, Łączności
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 552353536, , fax. 552393334
 • Data zamieszczenia: 2020-06-29
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina - Miasto Elbląg
  Łączności 1
  82-300 Elbląg, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 552353536, , fax. 552393334
  REGON: 17074771500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.umelblag.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Realizacja sprawozdawczości i monitoringu w ramach projektu pt. „Matematyka - indywidualizacja i eksperyment w edukacji wczesnoszkolnej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiot zamówienia: Realizacja sprawozdawczości i monitoringu projektu pt. „Matematyka - indywidualizacja i eksperyment w edukacji wczesnoszkolnej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Przedmiot główny: CPV: 79.41.90.00 - 4 Nazewnictwo wg CPV: Usługi konsultacyjne w zakresie ewaluacji Celem projektu jest zwiększenie kompetencji matematycznych i umiejętności naukowo-technicznych 700 uczniów z 15 elbląskich szkół podstawowych z wykorzystaniem nowoczesnych metod nauczania, w tym metody eksperymentu poprzez organizację zajęć rozwijających kompetencje matematyczne i uzdolnienia uczniów oraz doposażenie bazy dydaktycznej szkół w pomoce i sprzęt, a także podniesienie kwalifikacji 80 nauczycieli w zakresie rozwijania umiejętności matematycznego myślenia i pracy metodą eksperymentu w okresie 01.10.2019 – 30.09.2022. 2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: - prowadzenie ciągłego monitoringu i ewaluacji projektu i uczestników projektu, - comiesięczną ewaluację jakościową i ilościową uczestników projektu, - przygotowanie planu ewaluacji i narzędzi ewaluacyjnych, - bieżące zbieranie danych, - przygotowanie miesięcznych raportów sprawozdawczości i monitoringu, - współpraca z koordynatorem projektu, - współpraca z dyrektorami szkół, - badanie efektów projektu, - kontrola sprawozdawczości, harmonogramu realizacji projektu, realizowanych zadań pod kątem zgodności z wnioskiem o dofinansowanie, wytycznymi i prawodawstwem krajowym, - monitoring zasady niedyskryminacji i równości szans, - monitoring osiąganych wskaźników założonych we wniosku o dofinansowanie, - przeprowadzanie kontroli wewnętrznych projektu, - weryfikacja osiąganych celów i efektów, - przygotowanie raportu końcowego ewaluacji projektu w ostatnim miesiącu realizacji projektu, - obsługa systemu SL w zakresie monitorowania uczestników projektu, w tym wprowadzanie danych uczestników projektu, baza personelu i wnioski o płatność w części merytorycznej. Zakres przedmiotu zamówienia dotyczy placówek: 1) Szkoła Podstawowa nr 1 w Elblągu 2) Szkoła Podstawowa nr 4 w Elblągu 3) Szkoła Podstawowa nr 6 w Elblągu 4) Szkoła Podstawowa nr 8 w Elblągu 5) Szkoła Podstawowa nr 9 w Elblągu 6) Szkoła Podstawowa nr 11 w Elblągu 7) Szkoła Podstawowa nr 12 w Elblągu 8) Szkoła Podstawowa nr 14 w Elblągu 9) Szkoła Podstawowa nr 15 w Elblągu 10) Szkoła Podstawowa nr 16 w Elblągu 11) Szkoła Podstawowa nr 18 w Elblągu 12) Szkoła Podstawowa nr 19 w Elblągu – w tym Międzyszkolna Pracownia Eksperymentowania 13) Szkoła Podstawowa nr 21 w Elblągu 14) Szkoła Podstawowa nr 23 w Elblągu 15) Szkoła Podstawowa nr 25 w Elblągu 16) Urząd Miejski w Elblągu. Czynności będą realizowane w wymiarze 40 godzin miesięcznie. 3. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia. 4. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy, i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców. 5. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w usługi. Wykonawca zobowiązany będzie zawiadamiać Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazywać informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację usług. 6. Zamawiający informuje, że jeżeli powierzenie wykonania części zamówienia na usługi podwykonawcy nastąpi w trakcie jego realizacji, wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawi oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, wykonawca obowiązany będzie zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy. Zamawiający informuje, że powyższe zasady nie będą miały zastosowania wobec dalszych podwykonawców.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79419000-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa przedmiotowego warunku udziału.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Uwaga: a) Wykonawca przedmiotowe oświadczenie przekazuje Zamawiającemu w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, b) Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może złożyć dokumenty bądź informacje, potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia, c) Oświadczenie należy złożyć zgodnie ze wzorem stanowiącym ZAŁĄCZNIK NR 4 do SIWZ. d) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 2) dokumenty stanowiące dowód, w szczególności zobowiązanie podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia - w przypadku Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów Uwaga: a) dokumenty mają określać w szczególności: - zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, - sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego, - zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, - czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą, b) zobowiązanie należy złożyć zgodnie ze wzorem stanowiącym ZAŁĄCZNIK NR 5 do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach