Przetargi.pl
Budowa ścieżki pieszo - rowerowej na trasie Reszel - Święta Lipka - wykonanie dokumentacji projektowej

Gmina Reszel ogłasza przetarg

 • Adres: 11-440 Reszel, Rynek
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 89 755 00 31 , fax. 897 550 031
 • Data zamieszczenia: 2020-06-29
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Reszel
  Rynek 24
  11-440 Reszel, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 89 755 00 31, fax. 897 550 031
  REGON: 51074361100000

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa ścieżki pieszo - rowerowej na trasie Reszel - Święta Lipka - wykonanie dokumentacji projektowej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej na budowę ścieżki pieszo-rowerowej na trasie Reszel – Święta Lipka , obejmującej odcinek drogi oznaczony symbolem IE od km 6+457 do km 10+481 i symbolem IID od km 10+481 do km 11+196 wskazany w wyjściowym zakresie opracowania – zał. nr 11 do SIWZ. Inwestycja realizowana będzie na obszarze działek pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 590 i 594 oraz na terenie działek Gminy Reszel. Podstawą do opracowania dokumentacji projektowej jest „Program funkcjonalno-użytkowy opracowany w 2016 roku przez ARKAS – PROJEKT Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie przy ul .Piłsudskiego 75A, budynek B. W ramach przedmiotu zamówienia należy zweryfikować zaproponowany w przez w/w pracownię przebieg przedmiotowego odcinka ścieżki pieszo-rowerowej oraz rozwiązania techniczne i technologiczne ze stanem faktycznym w terenie, jak również uwzględnić budowę miejsc obsługi rowerzystów przeznaczonych do odpoczynku rowerzystów, wyposażonych w różne elementy infrastruktury, w tym między innymi: ławki, stojaki rowerowe. Dokumentację projektową należy wykonać zgodnie Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Reszel, Wsi Święta Lipka I Drogi Pielgrzymkowej ( zał. nr 1 do uchwały Nr XXX/170/09 z dnia 21 maja 2009 r. Rady Miejskiej w Reszlu opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 94, poz. 1537 z dnia 6 lipca 2009 r. 2.Dokumentacja projektowa stanowiąca przedmiot zamówienia musi być kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć tj. musi być opracowana należycie, gwarantować prawidłową wycenę i realizację robót budowlanych. Winna być opracowana w sposób eliminujący ryzyko wystąpienia robót dodatkowych wynikających z jej niekompletności lub nieprawidłowości. Dokumentacja projektowa stanowi najistotniejszy element opisu przedmiotu zamówienia publicznego na roboty budowlane, zatem należy ją opracować zgodnie z zapisami art. 29 i 30 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U.2019, poz.1843) oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U.2013, poz. 1129). 3. Zawartość opracowania: 1) koncepcja oświetlenia wzdłuż ścieżki pieszo-rowerowej typu Led z wykorzystaniem OZE wraz z małą architekturą ( minimum 2 warianty) oraz rozwiązania projektowe ( minimum 2 warianty) w zakresie rodzaju konstrukcji nawierzchni) / 2 egz. + wersja elektroniczna – na płycie CD w formacie PDF, 2) projekt budowlano - wykonawczy /5 egz.+ wersja elektroniczna – na płycie CD w formacie PDF i DWG, 3) projekt inwentaryzacji zieleni, ewentualnych usunięć krzewów i drzew wraz z nasadzeniami /5 egz.+ wersja elektroniczna – na płycie CD w formacie PDF i DWG, 4) projekt oświetlenia wzdłuż ścieżki typu Led z wykorzystaniem OZE wraz z małą architekturą /5 egz.+ wersja elektroniczna – na płycie CD w formacie PDF i DWG, 5) projekty branżowe oraz projekty rozwiązań kolizji jeśli zaistnieją kolizje z urządzeniami technicznymi, podziemnymi i naziemnymi /5 egz. + wersja elektroniczna – na płycie CD w formacie PDF i DWG, 6) oddzielne przedmiary robót do każdej z branży /5 egz. + wersja elektroniczna – na płycie CD w formacie PDF i XLS, 7) oddzielne kosztorysy inwestorskie do każdej z branży /5 egz .+ wersja elektroniczna – na płyci CD w formacie PDF i XLS, 8) szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót dla każdej z branży / 4 egz. + wersja elektroniczna – na płycie CD w formacie PDF, 9) Informację Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia / 4egz. + wersja elektroniczna - na płycie CD w formacie PDF, 10) ekspertyzę geologiczną gruntowo- wodną /4 egz.+ wersja elektroniczna – na płycie CD w formacie PDF, 11) projekt stałej organizacji ruchu / 5 egz. + wersja elektroniczna – na płycie cd. w formacie PDF, 12) zatwierdzony projekt czasowej organizacji ruchu / 5 egz. + wersja elektroniczna – na płycie CD w formacie PDF, 13)pozwolenie na budowę lub decyzję zatwierdzającą realizację inwestycji drogowej, decyzję zatwierdzającą organizacje ruchu wydaną przez właściwego Organizatora ruchu oraz w przypadku gdy będą wymagane również: decyzje na wycinki drzew i krzewów, decyzje środowiskowe, pozwolenia konserwatora zabytków i konserwatora przyrody, pozwolenie wodnoprawne i inne niezbędne dokumenty do prawidłowej realizacji zamówienia Przedmiot zamówienia obejmuje uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowę oraz innych niezbędnych pozwoleń w procesie pozyskiwania takiej decyzji.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71320000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach