Przetargi.pl
Realizacja robót budowlano-montażowych, termomodernizacyjnych Budynku Domu Pomocy Społecznej w Lubkowie, Lubkowo ul. Długa 50, 84-110 Krokowa., w ramach projektu „Morze zysku – z Eko odzysku. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej powiatu puckiego”

Powiat Puck ogłasza przetarg

 • Adres: 84-100 Puck, ul. Orzeszkowej
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 586 734 202 , fax. 586 734 191
 • Data zamieszczenia: 2019-09-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Puck
  ul. Orzeszkowej 5
  84-100 Puck, woj. pomorskie
  tel. 586 734 202, fax. 586 734 191
  REGON: 19168639000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.bip.starostwo.puck.pl/m,86,starostwa.html

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Realizacja robót budowlano-montażowych, termomodernizacyjnych Budynku Domu Pomocy Społecznej w Lubkowie, Lubkowo ul. Długa 50, 84-110 Krokowa., w ramach projektu „Morze zysku – z Eko odzysku. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej powiatu puckiego”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Parametry obiektu Budynek Domu Pomocy Społecznej w Lubkowie oraz zakres przedmiotu zamówienia: 1) Gabaryty budynku wynoszą odpowiednio: a) powierzchnia zabudowy - 944,40 m2, b) powierzchnia użytkowa - 1913,29 m2, c) długość - 49,17 m, d) szerokość - 28,91 m, e) wysokość - 19,09 m, Realizacja przedmiotu zamówienia ma na celu zmniejszenie zapotrzebowania i zużycia energii cieplnej oraz zmniejszenie kosztów utrzymania budynku, jaki i poprawę warunków bezpieczeństwa pożarowego w obiekcie. Zakres robót obejmuje w szczególności: a) wymianę stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej, b) docieplenie stropodachu wraz z podmurowaniem ogniomurów, przemurowaniem kominów, wykonaniem nowego systemu odwodnienia dachu i odtworzenie instalacji odgromowej, c) docieplenie ścian zewnętrznych, lodżii, płyt balkonowych, płyty wspornikowej, ścian fundamentowych, (wraz z izolacja wodoochronną) d) zastąpienie istniejących schodów zewnętrznych żelbetowych i stalowych schodami prefabrykowanymi stalowymi (schody prowadzące do kuchni), e) instalację nowego źródła energii odnawialnej dla potrzeb CWU- panele solarne, f) zmianę systemu ogrzewania na gazową pompę ciepła, g) odtworzenie pomieszczeń wewnątrz budynku związane z uzupełnieniem tynków, posadzek, glazury na ścianach wraz z wykonaniem nowych powłok malarskich, h) roboty sanitarne w zakresie:  instalacji wodociągowej,  instalacji kotłowni c.o. i c.w.u.,  instalacji solarnej,  instalacji gazowej na dach budynku,  lokalizacji centrali grzewczej na dachu wraz z dostawą i montażem podkonstrukcji,  zewnętrzną podziemną instalację gazu Opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w dokumentacji projektowej oraz Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB)- Załącznik Nr 8 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45210000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości: 5 000,00 zł, słownie: pięć tysięcy złotych 00/100 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst. jedn. Dz.U.2018. poz.110) 3. Wadium w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy: Bank BS Puck Nr 51 8348 0003 0000 0000 0332 0004 Z dopiskiem: Powiat Pucki- Starostwo Powiatowe w Pucku Przetarg nieograniczony- PN Termomodernizacja DPS Lubkowo Nr sprawy WZ.272.2.16.2019 Szczegółowe informacje dot. wadium zawarte są w rozdz. XI SIWZ
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą, aktualnego na dzień skalania ofert, wypełnionego Oświadczenia w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w Ogłoszeniu o zamówieniu oraz w SIWZ, zwanego dalej Oświadczeniem stanowiącego wstępne potwierdzenie, że Wykonawca : 1) nie podlega wykluczeniu i 2) spełnia warunki udziału w postępowaniu. 2. Wypełnione Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1 Wykonawca składa w formie dokumentu, którego wzór zawiera Załącznik Nr 2 do SIWZ. 3. Oświadczenie musi potwierdzać spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia i musi być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. W przypadku Wykonawcy, który polega na zdolnościach innych podmiotów, Wykonawca w Oświadczeniu oświadcza o braku istnienia wobec każdego z tych podmiotów podstaw wykluczenia oraz potwierdza spełnienie warunków udziału w postępowaniu w zakresie w jakim, powołuje się na ich zasoby. 4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (spółki cywilne, konsorcja), Oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, potwierdzające brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie w jakim każdy z tych Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 5. W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów Wykonawca składa zobowiązanie w formie oryginału (wzór stanowi Załącznik nr 2.1 do SIWZ), które określa w szczególności: a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę przy wykonaniu zamówienia publicznego, c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, d) czy podmiot na zdolnościach, którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty, których wskazane zdolności dotyczą (podwykonawstwo). 6. Informacja o częściach zamówienia, których wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom (wzór stanowi Załącznik nr 6 do SIWZ) 9. Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty będą budzić wątpliwości Zamawiającego, Zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty były wykonane o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie. 10. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia (do wykorzystania wzór oświadczenia, który Zamawiający zamieści na swojej stronie www.starostwo.puck.pl wraz z informacją, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp). W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie (konsorcjum, spółka cywilna) każdy z Wykonawców składa odrębnie niniejsze oświadczenie w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Wzór stanowi Załącznik Nr 3 do SIWZ. 11. Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczeń, o których mowa w nin. rozdz. VIII ust. 1 SIWZ, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 12. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych dokumentów. 13. Dokumenty sporządzone w języku obcym będą składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 14. Jeżeli Wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, Zamawiający wezwie do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 15. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów, mogą być poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę albo te podmioty albo Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego -odpowiednio, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 16. Oświadczenia lub dokumenty, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (DZ.U. 2016, poz. 1126), dalej „rozporządzenie” składane są zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 16.10.2018 r.( Dz.U.2018. poz.1993) zmieniającym „rozporządzenie”. 17. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w niniejszym rozdziale w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. Jeżeli oświadczenia i dokumenty, o których mowa w zdaniu pierwszym są sporządzone w języku obcym Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia ich tłumaczenia na język polski. 18. W przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw do wykluczenia, które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, Zamawiający w celu potwierdzenia tych okoliczności korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne. 19. Ilekroć w SIWZ, a także w załącznikach do SIWZ występuje wymóg podpisywania dokumentów lub oświadczeń lub też potwierdzania dokumentów za zgodność z oryginałem, należy przez to rozumieć że oświadczenia i dokumenty te powinny być opatrzone podpisem (podpisami) osoby (osób) uprawnionej (uprawnionych) do reprezentowania Wykonawcy/podmiotu, na zasobach lub sytuacji którego Wykonawca polega zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub osobę (osoby) upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy/podmiotu, na zasobach lub sytuacji którego Wykonawca polega na podstawie pełnomocnictwa. Podpisy na oświadczeniach i dokumentach muszą być złożone w sposób pozwalający zidentyfikować osobę podpisującą. Zaleca się opatrzenie podpisu pieczątką z imieniem i nazwiskiem osoby podpisującej. 20. Dokumenty stanowiące załączniki wymagane przez niniejszą specyfikację powinny zostać wypełnione przez Wykonawcę wg warunków i postanowień zawartych w SIWZ. 1. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ. 2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 3. Oferta zostanie sporządzona w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności, zgodnie z treścią Formularza oferty, którego wzór stanowi Załącznik Nr 1 do SIWZ. 4. Wraz z ofertą Wykonawca złoży także, sporządzone w języku polskim: 1) Oświadczenie- wzór stanowi Załącznik nr 2 do SIWZ; 2) Zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia -o ile ma zastosowanie- wzór stanowi Załącznik nr 2.1 do SIWZ. 3) Pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą; 4) Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium w przypadku wnoszenia wadium w formie niepieniężnej. 5) Inne dokumenty wymagane przez przepisy ustawy, np. oświadczenie o powierzeniu podwykonawcom części zamówienia--o ile ma zastosowanie wzór stanowi Załącznik nr 6 do SIWZ. 6) W przypadku zaproponowania przez Wykonawcę rozwiązań równoważnych Wykonawca dołączy do oferty „Opis oferowanych rozwiązań równoważnych”

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach