Przetargi.pl
Dostawa harfy koncertowej pedałowej wraz z pokrowcem i wózkiem transportowym.

Opera Bałtycka w Gdańsku ogłasza przetarg

 • Adres: 80-219 Gdańsk, Aleja Zwycięstwa
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 58 7634912/13 , fax. 587 634 914
 • Data zamieszczenia: 2019-09-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Opera Bałtycka w Gdańsku
  Aleja Zwycięstwa 15
  80-219 Gdańsk, woj. pomorskie
  tel. 58 7634912/13, fax. 587 634 914
  REGON: 19032060085919
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.operabaltycka.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa harfy koncertowej pedałowej wraz z pokrowcem i wózkiem transportowym.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia w niniejszym postępowaniu jest dostawa harfy koncertowej (klasa mistrzowska), pedałowej wraz z pokrowcem i wózkiem transportowym. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w załączniku 4 do SIWZ. 3. Przedmiot zamówienia, o którym mowa powyżej, obejmuje również dostarczenie harfy na koszt i ryzyko Wykonawcy do siedziby Zamawiającego oraz wniesienie do wskazanych przez Zamawiającego pomieszczeń. 4. Wykonawca zobowiązany będzie zagwarantować, że dostarczony instrument jest fabrycznie nowy, kompletny, o wysokim standardzie zarówno pod względem jakości jak i funkcjonalności, a także wolny od wad materiałowych, konstrukcyjnych i prawnych. instrument będący przedmiotem zamówienia ma również pochodzić z bieżącej produkcji, nie być przedmiotem ekspozycji. 5. W przypadku użycia w dokumentacji określeń wskazujące na typ, znaki towarowe lub pochodzenie przedmiotu zamówienia należy odczytywać je wraz z wyrazami „lub równoważne”. Nazwy własne są przykładowe, określają klasę produktu i służą ustaleniu standardu - nie wskazują na konkretny wyrób lub konkretnego producenta. Wykonawca oferując przedmiot równoważny do opisanego w specyfikacji jest zobowiązany zachować równoważność w zakresie parametrów użytkowych, funkcjonalnych, gabarytowych i jakościowych, które muszą być na poziomie nie niższym od parametrów wskazanych przez Zamawiającego. Ciężar udowodnienia, że oferowane artykuły są równoważne w stosunku do wymagań określonych przez Zamawiającego spoczywa na składającym ofertę.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 37313500-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia zostanie udostępniony wraz z informacją z otwarcia ofert na stronie internetowej Zamawiającego.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną