Przetargi.pl
Realizacja projektu „To jest miejsce dla Ciebie! – ogólnodostępna siłownia plenerowa” Szkoła Podstawowa nr 92 przy ul. Przasnyskiej 18a, w ramach budżetu partycypacyjnego w formule „zaprojektuj i wybuduj“.

Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Żoliborz ogłasza przetarg

 • Adres: 01-627 Warszawa, Słowackiego
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 224438878, , fax. 224439004
 • Data zamieszczenia: 2018-05-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Żoliborz
  Słowackiego 6/8
  01-627 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 224438878, , fax. 224439004
  REGON: 01525966300186
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.zoliborz.org.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Realizacja projektu „To jest miejsce dla Ciebie! – ogólnodostępna siłownia plenerowa” Szkoła Podstawowa nr 92 przy ul. Przasnyskiej 18a, w ramach budżetu partycypacyjnego w formule „zaprojektuj i wybuduj“.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres robót budowlanych W ramach zadania przewidziano zamontowanie urządzeń siłowni plenerowej na terenie Szkoły Podstawowej nr 92 położonym przy ul. Przasnyskiej 18A oraz pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją robót wg sporządzonej dokumentacji projektowej. Siłownia plenerowa będzie wyposażona w urządzenia certyfikowane w ilości 8 szt. Pod urządzeniami w tzw. strefie bezpiecznej należy wykonać nawierzchnię bezpieczną - drobny żwir. Ze względu na to, że korzenie drzew znajdują się bardzo płytko należy dokonać ich zabezpieczenia tak aby użytkownicy się o nie nie potykali. Przewidziano również rekultywację istniejących i założenie nowych trawników. Dla realizacji zadania konieczne będą prace obejmujące m.in.: • zabezpieczenie korzeni i ewentualnie cięcia sanitarne drzew, • wyrównanie terenu, • wykonanie nawierzchni bezpiecznej pod urządzenia siłowni, • dostawę i instalację 8 urządzeń siłowni, • urządzenie terenów zielonych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71220000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: pełnomocnictwo dla osoby podpisującej ofertę w imieniu wykonawcy/wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, jeżeli umocowanie nie wynika z przepisów prawa lub innych złożonych dokumentów

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach