Przetargi.pl
ŚWIADCZENIE USŁUG SERWISOWANIA SAMOCHODÓW SŁUŻBOWYCH

Izba Administracji Skarbowej w Warszawie ogłasza przetarg

 • Adres: 01-513 Warszawa, Alojzego Felińskiego
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 5618000, 5618017, 5618018 , fax. 22 5618093
 • Data zamieszczenia: 2018-05-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Izba Administracji Skarbowej w Warszawie
  Alojzego Felińskiego 2B
  01-513 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 5618000, 5618017, 5618018, fax. 22 5618093
  REGON: 00000001021100
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.mazowieckie.kas.gov.pl/izba-administracji-skarbowej-w-warszawie/ogloszenia/zamowienia-publiczne/zamowienia-publiczne-powyzej-30-tys-eur

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  ŚWIADCZENIE USŁUG SERWISOWANIA SAMOCHODÓW SŁUŻBOWYCH
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie okresowej obsługi technicznej oraz napraw samochodów służbowych marki będących na wyposażeniu Izby Administracji Skarbowej w Warszawie w stacjach obsługi w zakresie zapewniającym ich odpowiednią (wymaganą przepisami) sprawność techniczną. Usługi (poza holowaniem) będą świadczone w granicach administracyjnych Miasta Stołecznego Warszawa oraz gmin bezpośrednio przyległych. 1.1 Część I: serwis samochodów marki OPEL, CHEVROLET; 1.2 Część II: serwis samochodów marki PEUGEOT, CITROEN; 1.3 Część III: serwis samochodów MERCEDES; 2. Opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załącznikach Nr 1a, 1b oraz 1c do SIWZ -„Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia”
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50112000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie precyzuje wymagań w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W przypadku ustanowienia pełnomocnika lub obowiązku ustanowienia pełnomocnika do reprezentacji w postępowaniu (dotyczy formy konsorcjum lub spółki cywilnej) do oferty należy załączyć pełnomocnictwo rodzajowe lub szczegółowe wskazujące zakres pełnomocnictwa dla ustanowionego pełnomocnika. Pełnomocnictwo winno być złożone w oryginale lub w formie odpisu potwierdzonego notarialnie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach