Przetargi.pl
WYKONANIE USŁUGI W ZAKRESIE SPRZĄTANIA I UTRZYMANIA CZYSTOŚCI NA TERENIE KRYTEGO BASENU NA OS. PIASKI W LEGIONOWIE

KZB Legionowo Spółka z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 05120 Legionowo, ul. marsz. Józefa Piłsudskiego
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 774-45-95 wew. 11 , fax. 22 774-11-77
 • Data zamieszczenia: 2018-05-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: KZB Legionowo Spółka z o.o.
  ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 3
  05120 Legionowo, woj. mazowieckie
  tel. 22 774-45-95 wew. 11, fax. 22 774-11-77
  REGON: 14679974800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kzb-legionowo.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  WYKONANIE USŁUGI W ZAKRESIE SPRZĄTANIA I UTRZYMANIA CZYSTOŚCI NA TERENIE KRYTEGO BASENU NA OS. PIASKI W LEGIONOWIE
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi w zakresie sprzątania i utrzymania czystości na terenie krytego basenu na Os. Piaski w Legionowie. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje: Sprzątanie i utrzymanie w czystości pływalni w okresie od 01.09.2018 r. do 31.08.2019 r. Kompleksowe sprzątanie odbywa się w okresie trwania umowy z uwzględnieniem dni. w których obiekt jest nieczynny dla klientów : 1) 1 stycznia - Nowy Rok 2) 21 kwietnia – Wielkanoc 3) 22 kwietnia – Poniedziałek Wielkanocny 4) 25 grudnia - pierwszy dzień Bożego Narodzenia 5) 26 grudnia- drugi dzień Bożego Narodzenia w zakresie określonym w załączniku nr 10 do SIWZ i będącym integralną częścią umowy. 3. Wykonawca zobowiązany jest, w celu zabezpieczenia prawidłowego wykonania zamówienia, do zapewnienia niezbędnych do utrzymania czystości środków czystości i sprzętu. 4. Zamawiający wprowadzi dziennik kontroli prawidłowego wykonania zamówienia, w którym wpisywane będą uwagi i zalecenia obu stron. 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli sposobu, częstotliwości i jakości wykonywanych usług oraz do wydawania doraźnych poleceń osobom zatrudnionym bezpośrednio przy realizacji zamówienia, co do sposobu, częstotliwości, kolejności i czasu rozpoczęcia wykonywania zadań. Częstotliwość wykonywanych prac zamawiający może kształtować w przypadku nierzetelnego wykonywania prac. 6. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę co najmniej 6 osób wykonujących czynności polegające na utrzymaniu czystości na terenie krytego basenu na Os. Piaski w Legionowie oraz parkingach i chodniku. 7. Usługi będą świadczone przez osoby wymienione w „Wykazie Pracowników świadczących Usługi”, które zostały wskazane przez Wykonawcę w złożonej ofercie. 8. Wykonawca zobowiązuje się, że Pracownicy świadczący Usługi będą w okresie realizacji Umowy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U z 2018 r. poz. 108), zgodnie z oświadczeniem załączonym do oferty. 9. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 6 czynności.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90911200-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) przed upływem terminu składania ofert. 2. Wadium może być wniesione w: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r.,poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240). 3. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto w Banku – ING Bank Śląski O/Legionowo, konto nr 73 1050 1012 1000 0005 0241 1663 z dopiskiem na przelewie: „WADIUM W POSTĘPOWANIU NA WYKONANIE USŁUGI W ZAKRESIE SPRZĄTANIA I UTRZYMANIA CZYSTOŚCI NA TERENIE KRYTEGO BASENU NA OS. PIASKI W LEGIONOWIE - DOP-ZP-10/2018”. 4. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, o którym mowa w rozdz. VIII. 3 niniejszej SIWZ, przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert). 5. Z treści gwarancji i poręczeń musi jasno wynikać, że wadium zabezpiecza ofertę Wykonawcy złożoną w postępowaniu o udzielenie zamówienia na „WYKONANIE USŁUGI W ZAKRESIE SPRZĄTANIA I UTRZYMANIA CZYSTOŚCI NA TERENIE KRYTEGO BASENU NA OS. PIASKI W LEGIONOWIE - DOP-ZP-10/2018”.. 6. Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie: 1) pieniężnej – dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium został załączony do oferty; 2) innej niż pieniądz – oryginał dokumentu został złożony w oddzielnej kopercie, a jego kopia w ofercie. 7. Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy PZP. 8. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Na potrzeby oceny ofert oferta musi następujące oświadczenia i dokumenty: 1) wypełniony formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ, 2) oświadczenia w zakresie wskazanym w załączniku nr 3 i nr 4 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu 3) dowód wpłaty wadium; 4) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia) – o ile dotyczy; 5) zobowiązanie podmiotu trzeciego – o ile dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach