Przetargi.pl
Rozbudowa ulicy Fabrycznej wraz z budową kanalizacji deszczowej wraz przebudową niezbędnej infrastruktury wod – kan, energetycznej i telekomunikacyjnej w ramach zadania: „Przebudowa ul. Fabrycznej” – zad. 2016/03

Gmina Łomianki ogłasza przetarg

 • Adres: 05092 Łomianki, ul. Warszawska
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 227 686 301 , fax. 227 686 302
 • Data zamieszczenia: 2018-05-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Łomianki
  ul. Warszawska 115
  05092 Łomianki, woj. mazowieckie
  tel. 227 686 301, fax. 227 686 302
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.lomianki.pl/index.php?sc=122&m=6

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Rozbudowa ulicy Fabrycznej wraz z budową kanalizacji deszczowej wraz przebudową niezbędnej infrastruktury wod – kan, energetycznej i telekomunikacyjnej w ramach zadania: „Przebudowa ul. Fabrycznej” – zad. 2016/03
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  3.1 Przedmiotem zamówienia jest: Rozbudowa ulicy Fabrycznej wraz z budową kanalizacji deszczowej wraz przebudową niezbędnej infrastruktury wod – kan, energetycznej i telekomunikacyjnej w ramach zadania: „Przebudowa ul. Fabrycznej” – zad. 2016/03. 3.1.1 Zakres zamówienia: - przebudowy sieci wod – kan, - budowy sieci kanalizacji deszczowej, - przebudowa infrastruktury telekomunikacyjnej (kolidującej z rozwiązaniami projektowymi), - przebudowa infrastruktury NN i SN (kolidującej z rozwiązaniami projektowymi), - przebudowa infrastruktury oświetlenia ulicznego, - rozbudowa drogi na odc. około 1,4 km w zakresie nawierzchni jezdni, zjazdów, chodników, budowy ścieżki rowerowej 3.1.2 Zakres robót: - roboty ziemne, - roboty rozbiórkowe, - usunięcie drzew kolidujących a projektowanym układem drogowym, - wykonanie przebudów sieci kolidujących z rozwiązaniami drogowymi, - wykonanie robót związanych z przebudową sieci wod – kan - wykonanie robót związanych z budową sieci kanalizacji deszczowej , - warstwy konstrukcyjne nawierzchni - ustawianie krawężników i obrzeży - wykonanie chodników i warstw konstrukcyjnych ścieżki rowerowej - oznakowanie pionowe i poziome - roboty wykończeniowe 3.1.3 Szczegółowy sposób wykonania oraz zakres i rodzaj poszczególnych robót obejmujących przedmiot zamówienia został określony w Projekcie Budowlanym, Wykonawczym oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót. 3.1.4 Przedmiar robót należy traktować jako element dodatkowy, nie służący do obliczania ceny oferty. 3.2 Warunki wykonania robót: 3.2.1 Przedmiot umowy składa się z 2 etapów: I Etap – rozbudowa drogi wraz ze wszystkimi branżami na odc. od ul. Spokojnej do ul. Wiślanej. II Etap – rozbudowa drogi wraz ze wszystkimi branżami na odc. od ul. Warszawskiej do ul. Spokojnej. 3.2.2 Roboty, których nie można było przewidzieć na etapie projektowania np. przebudowa niezainwentaryzowanej infrastruktury podziemnej i naziemnej nie może być podstawą przedłużenia terminu realizacji zamówienia. 3.2.3 W przypadku niespójności między dokumentami opisującymi przedmiot zamówienia należy je traktować jako wzajemnie wyjaśniające się. 3.2.4 Wszelkie zastrzeżenia Wykonawcy dotyczące Dokumentacji Projektowej, Terenu Budowy, warunków gruntowych, kolizji w zakresie infrastruktury podziemnej ujawnione po terminie zawarcia Umowy nie mogą być podstawą do dochodzenia roszczeń od Zamawiającego oraz do żądania przez Wykonawcę przesunięcia terminu zakończenia robót. 3.2.5 Uszczegółowienie rysunków projektowych w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia nie może być traktowane jako wada Dokumentacji Projektowej mająca wpływ na możliwość zrealizowania robót przez Wykonawcę, wzrostu kosztów prac lub opóźnienie prac, a konieczność takich uszczegółowień traktowana jest jako obowiązek Wykonawcy w ramach opracowywania dokumentacji warsztatowej. 3.2.6 Materiał pochodzący z frezowania istniejącej nawierzchni jezdni ul. Fabrycznej Wykonawca wbuduje w miejscu wskazanym przez Zamawiającym (odległość wbudowania do 10 km). 3.2.7 W przypadku, gdy w STW i OR, dokumentacji projektowej lub innym dokumencie stanowiącym Opis przedmiotu zamówienia wskazano nawierzchnię chodników z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm szarej, układane na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełniane piaskiem Zamawiający informuje, iż w każdym takim przypadku należy wykonać chodniki z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce cementowo – piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową. 3.2.8 Drewno pozyskane z wycinki drzew stanowią własność Zamawiającego. 3.2.9 Projektant założył, że przy realizacji branży sanitarnej niezbędne będzie odwodnienie robocze m.in. w postaci igłofiltrów, ma to odzwierciedlenie w przedmiarze (obmiar jest szacunkowy). Wykonawca może ewentualnie ująć inny sposób odwodnienia roboczego po zaakceptowaniu przez przedstawiciela Zamawiającego, mając na uwadze ryzyko wystąpienia wody gruntowej w wykopie. Zwiększenie ilości odwodnienia roboczego nie może być podstawą ubiegania się przez Wykonawcę o zamówienie dodatkowe. 3.3 Wymagania w stosunku do Wykonawcy. 3.3.1 Wykonawca przystępujący do przetargu przed złożeniem oferty powinien dołożyć należytej staranności w sprawdzeniu zgodności dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i zgłoszenia wszelkich niezgodności Zamawiającemu. 3.3.2 Wykonawca wykona projekt organizacji ruchu na czas budowy i przedłoży go do akceptacji Zamawiającemu w terminie 3 dni od podpisania umowy. 3.3.3 Wykonawca rozpocznie roboty w terminie nie później niż 14 dni od podpisania umowy. 3.3.4 Wszelkie prace związane z przebudową istniejących sieci wod-kan nie mogą powodować przerw w zdolności do odprowadzania ścieków przez istniejący kanał w ul. Fabrycznej trwających dłużej niż 6h. 3.3.5 Należy zapewnić obsługę geodezyjną wraz z wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej. 3.3.6 Przed rozpoczęciem prac należy wystąpić o nadzór do gestorów poszczególnych sieci infrastruktury występujących w pasie drogowym oraz ew. nadzór archeologiczny. 3.3.7 Roboty muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami (w szczególności ustawy prawo budowlane i ustawy o drogach publicznych, przepisami bhp. i p.poż oraz branżowymi), jak również zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, a także z należytą starannością, zachowaniem właściwej organizacji pracy i zapewnieniem dobrej jakości. 3.3.8 Użyte materiały oraz urządzenia muszą mieć aktualne dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie, zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie. 3.3.9 Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania produktów równoważnych do podanych w projekcie i przedmiarze pod warunkiem, że Wykonawca wykaże, że zastosowane materiały posiadają parametry takie same lub lepsze niż określone w przedmiarach, dokumentacji technicznej oraz specyfikacji materiałowej poprzez podanie w ofercie wykazu zastosowanych produktów równoważnych z podaniem ich nazwy i dokładnym opisem parametrów oraz załączy kopie atestów, certyfikatów, aprobat technicznych lub deklaracji zgodności, jakie dany produkt posiada, zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie w szczególności: • ustawą z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016. poz. 1570 tj. z dnia 28.09.2016 r. • rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17.11.2016 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (Dz.U. z 2016 r., poz. 1968 z późn. zm.); • rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17.11.2016 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016 r., poz. 1966). 3.3.10 W przypadku, gdy w STW i OR lub innym dokumencie stanowiącym Opis przedmiotu zamówienia użyto znaku towarowego Zamawiający informuje, iż w każdym takim przypadku dopuszcza się rozwiązania równoważne, a znak towarowy został zastosowany w celach informacyjnych. 3.3.11 Wykonawca robót ponosi odpowiedzialność za jakość wykonywanych robót oraz zastosowanych materiałów. 3.3.12 Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organów nadzoru budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą Prawo budowlane oraz udostępnienia im danych i informacji wymaganych tą ustawą oraz innym pracownikom, które Zamawiający wskaże w okresie realizacji przedmiotu umowy. 3.3.13 Wykonawca zgodnie z warunkami zgłosi wprowadzenie kompletnej stałej organizacji ruchu. 3.4 Wykaz usług lub robót budowlanych na podstawie art. 29. pkt. 3a ustawy Prawo Zamówień Publicznych, które Zamawiający określa jako wymagające zatrudnienia osób przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę: Lp Pozycja z przedmiaru branża sanitarna Usługi/roboty budowlane wymagające zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę 1 Poz. nr 1 nie wymaga się 2 Poz. nr 2-27 wymaga się 3 Poz. nr 28 nie wymaga się 4 Poz. nr 29 - 48 wymaga się 5 Poz. nr 49 nie wymaga się 6 Poz. nr 50 - 81 wymaga się Lp Pozycja z przedmiaru przebudowa sieci NN Usługi/roboty budowlane wymagające zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę 1 Poz. 1 – 19 wymaga się 2 Poz. 20 nie wymaga się 3 Poz. 21 - 29 wymaga się 4 Poz. 30 nie wymaga się 5 Poz. 31 - 36 wymaga się 6 Poz. 37 - 39 nie wymaga się Lp Pozycja z przedmiaru przebudowa sieci SN Usługi/roboty budowlane wymagające zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę 1 Poz. 1 - 11 wymaga się 2 Poz. 12 nie wymaga się 3 Poz. 13 - 18 wymaga się 4 Poz. 19 - 23 nie wymaga się Lp Pozycja z przedmiaru sieć oświetleniowa Usługi/roboty budowlane wymagające zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę 1 Poz. 1 - 17 wymaga się 2 Poz. 18 nie wymaga się 3 Poz. 19 - 28 wymaga się 4 Poz. 29 - 31 nie wymaga się Lp Pozycja z przedmiaru branża telekomunikacyjna Usługi/roboty budowlane wymagające zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę 1 Poz. 1.1 – 6.1 wymaga się 2 Poz. 6.2 nie wymaga się 3 Poz. 6.3 – 7.5 wymaga się 4 Poz. 7.6 – 7.9 nie wymaga się 5 Poz. 8.1 – 9.11 wymaga się 6 Poz. 10.1 – 11.1 nie wymaga się Lp Pozycja z przedmiaru branża drogowa Usługi/roboty budowlane wymagające zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę 1 Poz. 1 - 17 wymaga się 2 Poz. 18 nie wymaga się 3 Poz. 19 - 78 wymaga się 3.5 Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załącznikach 3-7 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 8.1 Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości: 80 000,00 PLN (słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych 00/100).
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa ww. warunku.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 6.1.2 Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o Podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 6.1.1 SIWZ. 6.1.3 W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie o którym mowa w pkt 6.1.1 SIWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie te ma potwierdzać brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 6.1.4 Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw do wykluczenia oraz spełnienia – w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby- warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 6.1.1 SIWZ. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadzie określonej w art. 22a ustawy Pzp składa zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 6.6 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 6.6.1 Zobowiązani są ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach