Przetargi.pl
Adaptacja i dostosowanie do potrzeb uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi modelowego zestawu narzędzi diagnostycznych dla uczniów w wieku 9 - 13 lat oraz przekazanie narzędzi (wersja papierowa i elektroniczna), podręczników (wersja elektroniczna) i materiałów postdiagnostycznych (wersja elektroniczna) do wszystkich poradni psychologiczno - pedagogicznych w Polsce.

Ośrodek Rozwoju Edukacji ogłasza przetarg

 • Adres: 00478 Warszawa, Al. Ujazdowskie
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 345 37 00 , fax. 22 345 37 70
 • Data zamieszczenia: 2018-05-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Ośrodek Rozwoju Edukacji
  Al. Ujazdowskie 28
  00478 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 345 37 00, fax. 22 345 37 70
  REGON: 14214358300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.ore.edu.pl/index.php?id=180
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Edukacja

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Adaptacja i dostosowanie do potrzeb uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi modelowego zestawu narzędzi diagnostycznych dla uczniów w wieku 9 - 13 lat oraz przekazanie narzędzi (wersja papierowa i elektroniczna), podręczników (wersja elektroniczna) i materiałów postdiagnostycznych (wersja elektroniczna) do wszystkich poradni psychologiczno - pedagogicznych w Polsce.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Adaptacja i dostosowanie do potrzeb uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi modelowego zestawu narzędzi diagnostycznych dla uczniów w wieku 9 - 13 lat oraz przekazanie narzędzi (wersja papierowa i elektroniczna), podręczników (wersja elektroniczna) i materiałów postdiagnostycznych (wersja elektroniczna) do wszystkich poradni psychologiczno - pedagogicznych w Polsce. Szczegółowym opis przedmiotu zamówienia zawiera Zał. Nr 1 do SIWZ Zamawiający na realizację zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę: 610.950,00 zł
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79824000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa warunku
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) formularz ofertowy 2) oświadczenia - zał. Nr 3 i 4 3) Pełnomocnictwo (jeśli dotyczy) 4) zobowiązanie podmiotu trzeciego (jeśli dotyczy) 5) koncepcja 6) ocena punktowa

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach