Przetargi.pl
Realizacja projektu systemowego pt. Chcę iść naprzód - Program wsparcia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dołhobyczowie ogłasza przetarg

 • Adres: 22-540 Dołhobyczów, ul. Spółdzielcza 8
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 84 65 32 137 , fax. 84 65 32 137
 • Data zamieszczenia: 2011-07-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dołhobyczowie
  ul. Spółdzielcza 8 8
  22-540 Dołhobyczów, woj. lubelskie
  tel. 84 65 32 137, fax. 84 65 32 137
  REGON: 95027403500000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Realizacja projektu systemowego pt. Chcę iść naprzód - Program wsparcia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest realizacja projektu systemowego pt. Chcę iść naprzód - Program wsparcia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Zakres zamówienia obejmuje: 1.Wyjazdowe warsztaty szkoleniowo - integracyjne. Zorganizowanie i przeprowadzenie wyjazdowych, co najmniej 3 dniowych warsztatów szkoleniowo- integracyjnych, dla 18 osób korzystających z pomocy społecznej, w wieku aktywności zawodowej, pochodzących z gminy Dołhobyczów i 2 opiekunów. W ramach warsztatów wykonawca zapewni: a warsztaty psychologiczne oraz indywidualne zajęcia z psychologiem, w ilości 10 godz. na osobę -zajęcia warsztatowe oraz co najmniej 1 godzina zajęć indywidualnych. Celem ich jest : rozwijanie osobowości; ustalenie realistycznych, możliwych do osiągnięcia celów życiowych; wzrost samooceny; uświadomienie znaczenia komunikacji; diagnoza psychologiczna osobowości. Rezultaty zajęć: zwiększenie pewności siebie; nabycie umiejętności interpersonalnych i komunikacyjnych. b warsztaty stylizacji i wizażu - 10 godzin lekcyjnych, których celem jest poprawa wizerunku osoby. c warsztaty - rozwijanie form aktywnej integracji w środowisku lokalnym - 4 godziny lekcyjne, których celem jest wzmocnienie aktywności lokalnej i integracja społeczna. Warsztaty odbędą się w miejscowości miejskiej na terenie województwa lubelskiego, w terminie lipiec sierpień 2011. Wykonawca zapewni zakwaterowanie i pobyt w obiekcie przystosowanym do przyjmowania zorganizowanych grup z pełnym węzłem sanitarnym, pokoje 2-3 osobowe. Wykonawca zapewni całodzienne wyżywienie składające się z 3 posiłków: śniadanie , obiad, kolacja oraz serwis kawowo-ciastkowy w czasie przerw szkoleniowych. Warsztaty rozpoczną się pierwszego dnia obiadem a zakończą ostatniego dnia obiadem. Wykonawca zapewni odpowiednie do liczby uczestników sale szkoleniowe (odpowiednio oznakowane zgodnie z wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki) i pomoce dydaktyczne. Wykonawca zorganizuje ognisko lub grill podczas trwania wyjazdowych warsztatów. Wykonawca ponosi wszystkie dodatkowe koszty związane z pobytem uczestników warsztatów. Wykonawca przedstawi zamawiającemu szczegółowy plan warsztatów szkoleniowo-integracyjnych przed podpisaniem umowy. Zamawiający dopuszcza zmianę realizacji szczegółowego planu, spowodowanym szczególnymi okolicznościami. Zamawiający zastrzega sobie w uzasadnionych przypadkach prawo zmiany liczby uczestników wyjazdu, o dokładnej liczbie uczestników zamawiający poinformuje Wykonawcę najpóźniej na 7 dni przed planowanym rozpoczęciem warsztatu. Zmiana uczestników nie może być większa od 15 %. Wykonawca zapewni prowadzenie dokumentacji przebiegu warsztatów, z odpowiednim oznakowaniem promocyjnym, obejmującym w szczególności: 1program warsztatów, 2 listy obecności, 3 zdjęcia i informacje o przebiegu warsztatów. 4 kserokopie zaświadczeń potwierdzających ukończenie warsztatów. Indywidualne spotkania z beneficjentami projektu będą opisane na karcie pracy, która powinna zawierać zakres tematyczny zrealizowanego zadania. Karta pracy powinna być opatrzona logo projektu oraz podpisami beneficjenta. Transport uczestników na miejsce realizacji wyjazdowych warsztatów szkoleniowo - integracyjnego oraz powrót zapewnia zamawiający. 2. Wizyta studyjna Wykonawca zorganizuje i przeprowadzi 3- dniową wizytę studyjną po różnych formach ekonomii społecznej wraz z warsztatami z doradcą zawodowym. Wizyta studyjna powinna obejmować najlepsze przykłady dobrze funkcjonujących form ekonomii społecznej dla 18 osób - klientów pomocy społecznej i 2 opiekunów. Wizyta studyjna przeprowadzona może być w województwie podkarpackim lub lubelskim. Termin wizyty studyjnej: sierpień wrzesień 2011. Wykonawca zapewni wizytę w co najmniej dwóch jednostkach ekonomii społecznej , szkolenie 6-godzinne dotyczące ekonomii społecznej. Zorganizuje i przeprowadzi 6 godzinne warsztaty z doradcą zawodowym oraz 2 godziny indywidualnego poradnictwa zawodowego. Celem szkoleń i warsztatów będzie: rozpoznanie indywidualnych potrzeb, oczekiwań i predyspozycji zawodowych uczestników, przygotowanie uczestników do kontaktu z przyszłym pracodawcą i zakładanie własnej działalności gospodarczej, wskazanie ścieżek poszukiwania zatrudnienia, indywidualna pomoc w przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych, Udział w zajęciach pozwoli na: zdobycie wiedzy i umiejętności umożliwiających aktywne poszukiwanie pracy, podjecie zatrudnienia, nabycie umiejętności sporządzania dokumentów aplikacyjnych. Wykonawca zapewni realizację programu turystycznego z wycieczką po okolicy. Wykonawca zapewni zakwaterowanie i pobyt w obiekcie przystosowanym do przyjmowania zorganizowanych grup z pełnym węzłem sanitarnym, pokoje 2- 3 osobowe. Wykonawca zapewni całodzienne wyżywienie składające się z 3 posiłków: śniadanie , obiad, kolacja oraz serwis kawowo- ciastkowy w czasie przerw szkoleniowych. Wizyta studyjna rozpocznie się pierwszego dnia obiadem a zakończy ostatniego dnia obiadem. Wykonawca zapewni odpowiednie do liczby uczestników sale szkoleniowe i pomoce dydaktyczne. Wykonawca przedstawi zamawiającemu szczegółowy plan warsztatów szkoleniowo - integracyjnych przed podpisaniem umowy. Zamawiający dopuszcza zmianę realizacji szczegółowego planu, spowodowanym szczególnymi okolicznościami. Zamawiający zastrzega sobie w uzasadnionych przypadkach prawo zmiany liczby uczestników wyjazdu, o dokładnej liczbie uczestników zamawiający poinformuje Wykonawcę najpóźniej na 7 dni przed planowanym rozpoczęciem warsztatu. Zmiana uczestników nie może być większa od 15 %. Wykonawca zapewni prowadzenie dokumentacji przebiegu warsztatów, z odpowiednim oznakowaniem promocyjnym, obejmującym w szczególności: 1 program warsztatów, 2 listy obecności, 3 zdjęcia i informacje o przebiegu warsztatów. 4 kserokopie zaświadczeń potwierdzających ukończenie warsztatów. Indywidualne spotkania z beneficjentami projektu będą opisane na karcie pracy, która powinna zawierać zakres tematyczny zrealizowanego zadania. Karta pracy powinna być opatrzona logo projektu oraz podpisami beneficjenta , Transport uczestników na miejsce realizacji wyjazdowych warsztatów szkoleniowo - integracyjnego oraz powrót zapewnia zamawiający. 3. Kursy i szkolenia zawodowe - grupa 1. Zadanie obejmować będzie kurs prawa jazdy kat. B, dla 8 osób oraz kurs operator wózka widłowego dla 7 osób - miejsce realizacji Hrubieszów. Termin: sierpień wrzesień październik listopad 2011. Zamawiający zastrzega sobie w uzasadnionych przypadkach prawo zmiany liczby uczestników wyjazdu, o dokładnej liczbie uczestników zamawiający poinformuje Wykonawcę najpóźniej na 7 dni przed planowanym rozpoczęciem warsztatu nie może być większa od 15 %. Kurs powinien kończyć się egzaminem oraz wydaniem zaświadczenia o ukończeniu kursu. Kursy i szkolenia odbywać się powinny w specjalnych ośrodkach do tego przystosowanych, nie dalej niż w Hrubieszowie. Wykonawca zapewni odpowiednie do liczby uczestników sale szkoleniowe (odpowiednio oznakowane zgodnie z wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki) i pomoce dydaktyczne. Wykonawca opłaci wymagane badania lekarskie dla uczestników kursu. Wykonawca zapewni prowadzenie dokumentacji przebiegu kursów, z odpowiednim oznakowaniem promocyjnym, obejmującym w szczególności: 1 listy obecności, 2 zdjęcia i informacje o przebiegu warsztatów. 3 kserokopie zaświadczeń potwierdzających ukończenie warsztatów. 4. Kursy i szkolenia zawodowe- grupa 2 Zadanie obejmować będzie kurs - sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej dla 11 osób. Kurs powinien obejmować część teoretyczną oraz część praktyczną zawierającą poszczególne bloki tematyczne: 1 obsługa programów komputerowych w zakresie sprzedaży nie mniej niż 50 godz., 2 obsługa kasy fiskalnej nie mniej niż 20 godz., Kurs powinien trwać nie mniej niż 70 godz., przez okres co najmniej 10 dni. Na jedną godzinę zegarową składa się jedna godzina lekcyjna tj. 45 minut i 15 minut przerwy. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić nie mniej niż 4 kasy fiskalne, w tym co najmniej 3 rodzaje kas. Wykonawca zapewni uczestnikom bezzwrotne materiały dydaktyczne: pendrive pamięć USB, druki sprzedaży, podręcznik zgodny z tematyką danego szkolenia. Kurs powinien kończyć się egzaminem oraz wydaniem zaświadczenia o ukończeniu kursu, który powinien zawierać bloki tematyczne jakie obejmował kurs. Wykonawca zapewni prowadzenie dokumentacji przebiegu kursu, z odpowiednim oznakowaniem promocyjnym, obejmującym w szczególności: 1 program kursu, 2 listy obecności, 3 zdjęcia i informacje o przebiegu kursu (również w formie elektronicznej); 4 kserokopie zaświadczeń potwierdzających ukończenie kursu. Wykonawca zobowiązuje się wykonać szkolenie na terenie miejscowości Dołhobyczów. Zamawiający zastrzega sobie w uzasadnionych przypadkach prawo zmiany liczby uczestników wyjazdu, o dokładnej liczbie uczestników zamawiający poinformuje Wykonawcę najpóźniej na 7 dni przed planowanym rozpoczęciem warsztatu nie może być większa od 15 %. Zamawiający zapewnia salę szkoleniową, materiały piśmiennicze, obiady oraz serwis kawowo-ciastkowy. Termin : sierpień wrzesień październik listopad 2011.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 800000004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: doświadczenie
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.dolhobyczow.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach