Przetargi.pl
„PUNKT SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH I ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO”

Gmina Białogard ogłasza przetarg

 • Adres: 78-200 Białogard, ul. Wileńska
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 094 3124401, 3121162 , fax. 943 127 844
 • Data zamieszczenia: 2021-01-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Białogard
  ul. Wileńska 8
  78-200 Białogard, woj. zachodniopomorskie
  tel. 094 3124401, 3121162, fax. 943 127 844
  REGON: 53206200000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://ug.bialogard.ibip.pl/public/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „PUNKT SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH I ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Utworzenie i prowadzenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych o nazwie: „PUNKT SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH I ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO” położonego na terenie Gminy Białogard lub Miasta Białogard wyposażonego w: a) wagę przemysłową o minimalnej wielkości pomiaru ciężaru – 0,150 Mg; b) co najmniej 13 kontenerów lub boksów przeznaczonych do gromadzenia przyjmowanych odpadów o pojemności nie mniejszej niż 1100 l każdy, zapewniających selektywne zbieranie frakcji odpadów wymienionych w pkt 2 i jego utrzymanie od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2021 r.; 2. Prowadzenie punktu, o którym mowa w pkt 1 poprzez świadczenie usług przyjmowania od właścicieli położonych na terenie Gminy Białogard nieruchomości odpadów komunalnych, wydzielonych ze strumienia odpadów komunalnych wytwarzanych na tych nieruchomościach, według frakcji: a) papier i tektura (w tym opakowania, gazety, czasopisma, itd.), b) metale, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, c) szkło i odpady opakowaniowe ze szkła, d) odpady niebezpieczne, e) tekstylia, odzież, obuwie, f) przeterminowane leki i chemikalia (farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe, itp.), g) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki h) zużyte baterie i akumulatory, i) sprzęt elektryczny i elektroniczny, j) zużyte opony: do samochodów osobowych do 4 szt., (do samochodów ciężarowych za dodatkową opłatą; do ciągników za dodatkową opłatą), k) odpady ulegające biodegradacji ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, l) meble i inne odpady wielkogabarytowe: urządzenia sanitarne, duże odpady z tworzyw sztucznych, metalu, nie mieszczące się w pojemnikach, itp., ł) odpady remontowo-budowlane i rozbiórkowe, inne niż niebezpieczne: gruz, ziemia, cegła, beton, styropian budowlany, itp.).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90500000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach